Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/90
Název projektuNávrh metodologie výzkumu mechorostů a analýza dat k hodnocení stavu životního prostředí
ŘešitelFranková Hana Mgr.
Školitel projektudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPřestože jsou mechorosty považovány za významné bioindikátory stavu ŽP, je převážná část těchto informací založena pouze na vyhodnocení kvalitativních bryofloristických dat bez použití moderních analytických nástrojů (mnohrozměrná analýza bryocenóz, lineární a aditivní modely, experimentální design). Navrhovaný projekt navazuje na problematiku mé diplomové práce, ve které jsem se zabývala hodnocením ekologických nároků vybraných taxonů mechorostů. Práce ukázala, že stávající metody sběru nejenže nedovolují testovat hypotézy o bioindikačním potenciálu jednotlivých druhů ani bryocenóz, ale navíc nejsme schopni stanovit míru zkreslení získaných informací. Je proto nutné tyto metody přehodnotit a stanovit jejich výpovědní hodnotu.
Předmětem výzkumu jsou tedy metody kvalitativního a kvantitativního hodnocení bryologických dat využitelné k monitoringu stavu ŽP (biomonitoring, bioindikace apod.) a signifikance výsledků získaných pomocí těchto metod. Jejich efektivita bude ověřena jak na rozsáhlém souboru dat získaném z terénních sběrů v oblastech Beskyd a Jeseníků, tak i na územích zasažených důlní činností na rekultivovaných i nerekultivovaných plochách v oblastech karvinska a okolí.
Členové řešitelského týmuMgr. Hana Franková
doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je shromáždit a vyhodnotit dostupné publikace, které se zabývají následující tématikou:
• biomonitoring bryocenóz;
• bioindikační vlastnosti mechorostů;
• metody studia ekologických nároků vybraných skupin mechorostů a metody hodnocení tolerance vůči podmínkám prostředí (důraz bude kladen na výzkumy s experimentálním designem a kvalitními statistickými analýzami).

Na základě získaných informací provedu vyhodnocení efektivity a validity výsledků použitých metod. Dále chci navrhnout konkrétní vhodnou metodiku získávání bryologických dat a tu ověřit vlastním terénním výzkumem a následnými analýzami.
Výsledky projektu budou dále využity pro mou disertační práci, která se zabývá biomonitoringem mechorostů v antropogenně ovlivněné krajině.


Dílčí cíle
• Zpracování literární rešerše z aktuálních vědeckých periodik. (leden - březen)
• Návrh experimentálního designu výzkumu (popř. více variant pro srovnávání). (březen, duben)
• Vlastní terénní výzkum a determinace materiálu. (květen - září)
• Zpracování a analýza dat za použití moderních statistických přístupů a metod kvantitativní ekologie. (září - listopad)
• Publikace výstupů projektu v Journal of Bryology, Bryologist. (prosinec)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia15000,-15000,-
3. Materiálové náklady70000,-77000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek70000,-48000,-
5. Služby34500,-48000,-
6. Cestovní náhrady25500,-32000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)5000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady230000,-
Uznané náklady230000,-
Celkem běžné finanční prostředky230000,-230000,-