Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/87
Název projektuMožnosti snižování rizik změnou organizace dodavatelsko-odběratelských vztahů ve vybraných logistických řetězcích
ŘešitelMinárová Alena Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuNavrhovaný projekt navazuje na výstupy projektu SP/201085 „Zkoumání logistických řetězců se zaměřením na rizika a náklady a možnosti využití simulačních technik“.

Jako nejvýznamnější skupiny rizik v logistice byla zjištěna rizika poptávková a dodavatelská. Dotazníkové šetření ukázalo, že velká část respondentů očekává v dalších třech letech zesílení rizikových faktorů, a zároveň potvrdilo poměrně malé rozšíření preventivních postupů v řízení rizik a nedostatečnou znalost metod pro analýzu logistických řetězců a identifikaci rizik.

Odborné zdroje, např. Waters, D.: Supply chain risk management (2009), nebo Zsidisin, G.: Supply Chain Risk (2008), poukazují kupříkladu na to, že opatření, které podniky zavedly ve snaze snížit náklady spojené s dodavatelským vějířem a získat slevy při velkém nákupu, vedou ke vzniku sekundárních rizik v podobě závislosti na malém počtu velkých dodavatelů. Odborníci současně vyzvedávají potřebu založit odolnost logistického řetězce na takových změnách struktury řetězce, které podporují flexibilitu, např. Harrington, L.H. a kol.: X-SCM. The New Science of X-treme Supply Chain Management (2011).

Nový projekt proto bude věnován hlubšímu zkoumání zdrojů dodavatelských rizik (tj. rizik spojených s interakcemi mezi výrobci a jejich dodavateli) a zjišťování, jak jsou tato rizika ovlivněna organizací toků. Bude zkoumán vliv rozmístění dodavatelů, dělby odpovědnosti za držení zásob, šířky dodavatelského vějíře, velikosti a frekvence dodávek, způsobu komunikace mezi partnery apod. na fungování toků a hledány vhodné kombinace organizačních faktorů s ohledem na zmírnění rizik.Tento výzkum bude založen jednak na statistickém šetření, jednak na teoretickém posouzení organizačních faktorů z hlediska rizik, vlivů na úroveň logistických služeb a na logistické náklady. K tomuto účelu proběhne vymezení relevantních charakteristik úrovně logistických služeb a položek logistických nákladů ovlivněných danou organizací, sestavení a analyzování nákladového modelu.

Další částí projektu bude detailnější mapování forem organizace dodavatelské strany logistiky u několika vybraných podniků a budou navrženy a posuzovány varianty organizace dodavatelsko-odběratelských vztahů, které mohou přispět ke zmírnění rizik bez ohrožení úrovně logistických služeb a při akceptovatelné výši nákladů. Při pokračování projektu v dalších letech předpokládáme, že se budou modelovat a analyzovat dodavatelsko-odběratelské vztahy s využitím simulačních technik, které umožní zkoumat vliv organizace procesů na průběh a výsledky toků.

Základní teoretická východiska pro řešení projektu budou čerpána z publikací z oblasti řízení rizik v logistice, zejména Waters, D.: Supply chain risk management (2009), Zsidisin, G.: Supply Chain Risk (2008), Harrington, L.H. a kol.: X-SCM. The New Science of X-treme Supply Chain Management (2011), a také z oblasti modelování a simulací, např. Veeke, H.: Advanced Modeling and Simulation for Industrial Logistics (2009).

Posuny vůči předcházejícímu projektu:
Zatímco předcházející projekt byl zaměřen na zkoumání výskytu a dopadu rizikových událostí a významnosti různych zdrojů logistických rizik u souboru podniků v současném období, nový projekt bude hledat způsoby redukce nejvýznamnější zjištěné skupiny rizik s přihlédnutím ke specifickým podmínkám vybraných podniků. V prvé části nového projektu budou použity také náročnější statistické metody, jako je analýza symetrických a nesymetrických závislostí mezi rizikovými faktory a specifická ordinální regresní analýza. Tyto metody budou aplikovány na konkrétních podsouborech podniků líšicích se oborem činnosti a postavením v logistickém řetězci.
Členové řešitelského týmuIng. Josef Černý
Ing. Oleg Dejnega
prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Ing. Karla Jurásková
doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Ing. Alena Minárová
Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je na základě podrobnějšího zkoumání závislosti dodavatelských rizik na způsobu organizace toku vymezit a zhodnotit typy opatření týkající se organizace toků, které mohou přispět ke zmírnění rizik při zachování nebo zvýšení logistického výkonu.

Dílčí cíle projektu:
1. identifikování nejvýznamnějších ovlivnitelných dodavatelských rizik výrobních podniků a jejich závislostí na organizaci dodavatelského řetězce,
2. sestavení základních typů nákladových modelů pro hodnocení jednotlivých variant organizace toků mezi dodavateli a odběrateli,
3. vymezení způsobů organizace dodavatelsko-odběratelských vztahů, které mohou přispět ke zmírnění nejvýznamnějších ovlivnitelných dodavatelských rizik,
4. u vybraných dvojic podniků provést mapování procesů představujících interakce mezi dodavateli a odběrateli, analyzovat problémy v rozhraních a identifikovat scénáře změn s cílem snížení rizik při současném zabezpečení úrovně logistických služeb s přijatelnými náklady,
5. příprava dat potřebných pro modelování a simulace vhodných variant organizace toků v dalších letech výzkumu.


Metodika výzkumu, typy a zdroje dat:
• studium odborné literatury z oblasti řízení rizik v logistice, projektování logistických řetězců, modelování procesů a nákladových modelů se zaměřením na dodavatelsko-odběratelské vztahy,
• týmové diskuse,
• hlubší analýza dotazníkových šetření provedených v roce 2010 (tj. zkoumání a porovnávání vnímání rizik v logistice a používaných nástrojů k řízení rizik z dotazníkového šetření pro výběrové podsoubory z celkové databáze 82 respondentů); použité metody pro ordinální proměnné - deskriptivní statistiky, kontingenční tabulky, analýza variability, měření a testování závislostí, ordinální regresní analýza.
• příprava, realizace a analýza nového dotazníkového šetření týkající se rizikových faktorů s užším zaměřením na dodavatelsko-odběratelské vztahy - deskriptivní a grafická analýza dat, analýza rozdělení četností jednotlivých ordinálních proměnných, analýza kontingenčních tabulek včetně rozdělení četností, analýza symetrických i nesymetrických závislostí, specifická ordinální regresní analýza,
• analýzy ve vybraných podnicích (kontakty předběžně navázány ve třech podnicích střední velikosti): interview v podnicích, analýza podnikových dokumentů z oblasti organizace logistiky, mapování procesů a toků a s nimi spojených nákladů (postupové diagramy, případně mapy toku hodnoty),
• systémová analýza variant vzhledem k výši rizik, nákladům a zvýšení logistického výkonu v dodavatelsko-odběratelských vztazích.

Forma publikačních výstupů:
• monografie (uvažuje se vydání v rámci vydavatelství SAEI na EkF VŠB-TU) – dle klasifikace RVV: B - odborná kniha – 20 bodů,
• vystoupení 3 doktorandů na zahraniční konferenci v angličtině (předpokládaná konference: 11th International Symposium of Operational Research in Slovenia, konference CPCI) - D 8 bodů (případně nahrazení dvěma články v Jrec, tj. 2x4= 8 bodů),
• spoluautorství na 1 příspěvku ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (konference Metal 2011 – očekává se zařazení sborníku do CPCI) – B 4 body (8/2).
Výstupem projektu SGS bude závazně minimálně 32 bodů.

Časový harmonogram řešení:
• úvodní schůzka ke koncepci řešení a monografii (leden),
• získávání pramenů a jejich studium (únor-duben a dále průběžně),
• zpracování koncepce průzkumu, rozdělení prací (únor),
• realizace dotazníkového průzkumu v praxi a mapování situace v podnicích (březen - duben),
• analýza poznatků z podniků a identifikace scénářů změn (duben),
• zpracování poznatků z průzkumu i z literatury (květen – srpen),
• dopracování dílčích výstupů a monografie (červenec – září),
• zpracování článků a příprava na konference (průběžně),
• příprava pokračování výzkumu a zpracování závěrečné zprávy (listopad).


Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
45560,-45560,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)34000,-34000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti11560,-11560,-
2. Stipendia77000,-77000,-
3. Materiálové náklady25000,-54331,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby37000,-20526,-
6. Cestovní náhrady20640,-7783,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory22800,-22800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady228000,-
Uznané náklady228000,-
Celkem běžné finanční prostředky228000,-228000,-