Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/86
Název projektuEnvironmentální aspekty využití fotokatalyticky aktivních nanokompozitů
ŘešitelGröplová Kamila Ing.
Školitel projektuprof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci předkládaného návrhu projektu je příprava a možnost využití fotokatalyticky aktivních nanokompozitů a jejich environmentální vliv. V našem navrhovaném výzkumu budeme studovat nanokompozity s přídavkem nanočástic oxidu titaničitého. Na základě literární rešerše bylo zjištěno, že volné nanočástice oxidu titaničitého mohou mít negativní vliv jak na lidský organismus, tak i pro vodní autotrofní organismy. Tyto ekotoxikologické účinky jsou závislé na vlastnostech a velikosti nanočástic, a proto by tento vliv neměl být opomíjen.
Nanočástice oxidu titaničitého je nutné pevně uchytit na vhodný typ nosiče, protože jako volné vykazují značnou ekotoxicitu a představují tak environmentální riziko. Jejich ukotvením na povrch vhodného nosiče, získáváme nanokompozity, které vykazují po expozici UV záření fotokatalytické vlastnosti, jež se projevují fotodegradačními schopnostmi povrchu. (na nichž jsou nanočástice oxidu titaničitého pevně uchyceny.) Díky svým vlastnostem dokáže oxid titaničitý eliminovat organické polutanty (ve vodě, v ovzduší, aj.), což je z environmentálního hlediska velmi žádané a má pozitivní dopad na životní prostředí. Oxid titaničitý se používá např. jako přísada do nátěrových a stavebních hmot (střešní tašky, protihlukové stěny, aj).
V rámci projektu specifického výzkumu SP/201046 – Stavební materiály na bázi metalurgických strusek s přísadou fotokatalyticky aktivních složek (řešitel: doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.), byla studována fotoaktivita samotného nanokompozitu kaolin/TiO2 a také fotoaktivita záměsí na bázi Portlandského cementu (alkalicky aktivované strusky) s obsahem kompozitu kaolin/TiO2. Na základě pozitivních výsledků, bude vyvíjen další typ fotoaktivního nanokompozitu na bázi vermikulit/TiO2 a bentonit/TiO2. Řešení projektu bude zaměřeno na přípravu a charakterizaci uvedených nanokompozitů, testování jejich užitných vlastností různými metodami včetně stanovení ekotoxicity vůči autotrofním organismům.
Členové řešitelského týmuprof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
Ing. Kamila Gröplová
Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
Mgr. Pavlína Peikertová, Ph.D.
Ing. Silvie Rebilasová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výsledkem řešení výzkumu bude soubor poznatků o vlastnostech připravených fotokatalyticky aktivních materiálů na bázi vermikulit/TiO2 a bentonit/TiO2, jejich fotoaktivitě, a dále bude posouzena použitelnost do stavebních materiálů včetně návrhu jejich tepelného zpracování s ohledem na využití ve stavebním průmyslu. Kompozity budou rovněž testovány s ohledem na ekotoxicitu vůči autotrofním organismům (zelené řasy). Dalším výstupem bude vyhodnocení výsledků získaných z experimentálně vědecko – výzkumných aktivit a jejich následná interpretace. Výsledky budou prezentovány na odborných konferencích (seminářích) a publikovány v odborných časopisech.

Jednotlivé fáze projektu v období od 1. 1. 2011 do 31. 12.2011:
První fáze – příprava nanokompozitních materiálů na bázi vermikulit/TiO2 a bentonit/TiO2.

Druhá fáze – stanovení vlastností připravených nanokompozitů metodami: rentgenová difrakce (RTG), UV – VIS, infračervená a luminiscenční spektroskopie, Ramanova a skenovací elektronová mikroskopie, specifický povrch.

Třetí fáze – studium fotokatalytické účinnosti připravených nanokompozitů. Stanovení ekotoxicity připravených práškových nanokompozitů vůči autotrofním organismům (zelené řasy).

Čtvrtá fáze – implementace fotokatalyticky aktivních nanokompozitů do vybraných typů záměsí na bázi Portlandského cementu a alkalicky aktivované vysokopecní strusky a ověření jejich fotodegradačních schopností vůči NOx.

Pátá fáze – testování odolnosti stavebních materiálů s obsahem fotoaktivních složek vůči biodeterioračním účinkům organismů. Stanovení ekotoxicity připravených stavebních materiálů s přídavkem fotoaktivních složek vůči autotrofním organismům (zelené řasy).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
7000,-9412,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5223,-7024,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1777,-2388,-
2. Stipendia167000,-166980,-
3. Materiálové náklady40500,-48212,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby36500,-34250,-
6. Cestovní náhrady10000,-2146,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory29000,-29000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady290000,-
Uznané náklady290000,-
Celkem běžné finanční prostředky290000,-290000,-