Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/85
Název projektuModerní přístupy a nástroje řízení průmyslových systémů
ŘešitelLenort Radim prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuSoučasné průmyslové tržní prostředí je charakteristické vysokým stupněm proměnlivosti a výskytem obtížně předvídatelných událostí. Jak negativní mohou být dopady těchto turbulencí na celá průmyslová odvětví naplno odhalila celosvětová hospodářská krize. Kolísání ve výši a struktuře poptávky, tlak odběratelů na snižování cen, zvyšování jakosti, rozšiřování sortimentu a finalizaci produkce, růst požadavků v oblasti dodacích služeb (zkracování dodacích termínů, snižování odebíraných množství, zvyšování nároků na spolehlivost dodávek a flexibilitu dodavatelů), hyperkonkurenční prostředí, zkracování odbytové životnosti výrobků, to vše jsou problémy, kterým nyní, a s největší pravděpodobností i v budoucnu, budou čelit jednotlivá průmyslová odvětví. Přirozeným odrazem uvedené situace je intenzivní úsilí o hledání nových přístupů a nástrojů, vedoucích ke snižování nákladů, zvyšování produktivity a úrovně poskytovaných služeb s cílem zvýšení konkurenceschopnosti a životaschopnosti průmyslových podniků, ale i celých dodavatelských řetězců a sítí.

V souladu se zaměřením doktorského studijního programu Řízení průmyslových systémů je předmětem navrhovaného projektu hledání a tvorba nových přístupů a metod ve třech, vzájemně provázaných oblastech:

1. Moderní přístupy a nástroje managementu průmyslových podnikatelských subjektů (kat. 634)

V současném vývoji turbulentní světové ekonomiky vystupují do popředí problémy podnikatelského rozhodování v podmínkách nejistoty a rizika. Tyto faktory snižují účinnost tradičních, standardně používaných metodických přístupů k rozhodování. Předmětem výzkumu v této oblasti bude hledání účinnějších nástrojů rozhodování průmyslových podnikatelských subjektů, konkrétně pak:

- hodnocení možností uplatnění nástrojů managementu rizika v řízení průmyslových systémů s důrazem na simulační techniky a metody umělé inteligence,
- analýza marketingových procesů klíčových oborů metalurgie České republiky a vybraných zemí Evropské unie v kontextu vztahů vývoje nabídky a poptávky světového trhu,
- posouzení rizik a specifik vytváření podnikatelské plánovací strategie firem, které se zabývají pronájmem zařízení.

2. Moderní přístupy a nástroje automatizovaného řízení průmyslových systémů (kat. 638)

Úkolem automatizace v moderním pojetí je tedy především poskytovat koncepce, nástroje a techniky pro integraci dílčích, mnohdy teoreticky velmi náročných řešení do velmi flexibilních a efektivních celků s využitím progresivních metod řízení, jako jsou metody umělé inteligence, znalostní inženýrství, inteligentní technická diagnostika a mnohé další. V rámci navrhovaného projektu bude pozornost zaměřena na:

- podporu systémů operativního řízení reagujícího na okamžitou situaci ve výrobě (stav zásob resp. připravenost materiálu a výrobních nástrojů a pomůcek, stav výrobního zařízení, propustnost dopravních cest, rozpracovanost) a nepředvídané situace,
- techniky pokročilé identifikace procesů, diagnostické systémy, jako prostředky pro získávání informací o stavu procesu a v neposlední řadě prostředky umělé inteligence a dataminingu, jako nástroje pro podporu rozhodování.

3. Moderní přístupy a nástroje managementu kvality (kat. 639)

Výkonnost procesů managementu kvality lze výrazně zvýšit jednak pomocí nových, netradičních aplikací inovovaných standardně používaných metod a nástrojů managementu kvality či uplatněním holistického a systémového přístupu k jejich implementaci, jednak využitím přístupů a nástrojů aplikovaných v jiných oblastech lidské činnosti, ale v managementu jakosti dosud prakticky nevyužívaných. Dílčí oblast řešení „Moderní přístupy a nástroje managementu kvality“ bude zaměřena na:

- rozvoj přístupů k analýzám systému měření s důrazem na měření zvláštních znaků kvality, neopakovatelná měření (destruktivní zkoušky) a kontrolu atributivních znaků;
- tvorbu odvětvových a oborových modelů komplexní a efektivní implementace statistické regulace procesu (SPC);
- analýzu možností aplikace fuzzy přístupu a expertních systémů v oblasti managementu kvality.
Členové řešitelského týmuIng. Martin Bogar
prof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Ing. Dominik Daniš
doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
doc. Ing. Milan Heger, CSc.
prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Ing.Bc. Michaela Kelblerová
Ing. Pavel Klaput, Ph.D.
Ing. Martina Kohoutová
Ing. Martin Koudela
prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Ing. Hana Mazalová
prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Ing. Helena Nováková
prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Ing. Lukáš Rožnovský, Ph.D.
Ing. Mária Krajňáková
prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je zvýšení účinnosti manažerského rozhodování v řízení průmyslových systémů. Ve shodě s předmětem výzkumu lze uvedený obecný cíl konkretizovat následujícím způsobem:

1. Moderní přístupy a nástroje managementu průmyslových podnikatelských subjektů:

- Návrhy a doporučení pro efektivní uplatnění nástrojů managementu rizika v řízení průmyslových procesů, včetně jejich softwarového zajištění.
- Zhodnocení vývojových trendů marketingových procesů a možností využití nových zobrazovacích a simulačních metod v procesu extrapolace vývojových trendů ve vybraném oboru.
- Návrh modelu tvorby podnikatelského plánu společností, které se zabývají pronájmem zařízení, zohledňujícího rizikovost a specifika podnikatelských záměrů uvedených firem.

2. Moderní přístupy a nástroje automatizovaného řízení průmyslových systémů

- Návrh systému lokalizace objektu s využitím prostředků bezdrátové identifikace.
- Návrh systému pro podporu operativního řízení s aplikací diagnostických prostředků jako nástroje pro získávání informací o procesu.
- Návrh systému pro podporu rozhodování s uplatněním metod umělé inteligence a dataminingu.

3. Moderní přístupy a nástroje managementu kvality

- Optimalizace podmínek provádění analýz systémů měření pro zvláštní znaky kvality, neopakovatelná měření a kontrolu atributivních znaků na základě identifikace a vyhodnocení míry vlivu různých faktorů ovlivňujících dosažené výsledky.
- Definování specifik jednotlivých výrobních a nevýrobních odvětví či oborů ve vazbě na potřeby efektivní a komplexní implementace SPC, vytvoření skupin příbuzných odvětví či oborů, pro které budou vytvořeny skupinové modely implementace SPC, určení vah jednotlivých faktorů ve vazbě na tyto modely.
- Návrh metodiky použití fuzzy přístupu nebo expertního systému v managementu kvality koncipované tak, aby byla pracovníky v praxi jednoduše zvládnutelná.

Předpokládá se, že výsledky řešení budou prezentovány na mezinárodních odborných konferencích a kongresech (např. METAL, Carpatian Logistics Congres, ICCC, MARDiH, DSL, ACE-X, Kvalita, Seminář ASŘ FS VŠB-TUO, Mezinárodní Baťova konference) a odborných časopisech (např. Hutnické listy, Automa, Sborník vědeckých prací FS VŠB-TUO, E+M, Q-Magazín). Preferovány budou druhy výsledku D a J dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací RVVI.

Projekt bude probíhat ve dvou etapách. V první budou realizovány výchozí analytické studie. Ve druhé pak budou předkládány a ověřovány návrhy nových metodických přístupů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
200000,-199999,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)149000,-149253,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti51000,-50746,-
2. Stipendia300000,-300000,-
3. Materiálové náklady290000,-302283,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek210000,-177472,-
5. Služby260000,-277656,-
6. Cestovní náhrady90000,-92590,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory150000,-150000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1500000,-
Uznané náklady1500000,-
Celkem běžné finanční prostředky1500000,-1500000,-