Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/81
Název projektuMěření a řízení výkonnosti podniku s využitím metody Balanced Scorecard.
ŘešitelČopíková Andrea Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuV podmínkách globální konkurence a trvalých změn prostředí je stále větší důraz kladen na možnosti měření budoucí- strategické výkonnosti podniku. Zvyšovat výkonnost lze vytvořením a implementací takového systému měření a řízení výkonnosti, který bude využíván v souladu s vizí a strategií podniku a bude integrovat různé pohledy na výkonnost. Existuje řada metod pro řízení podniku a zavedení strategie, žádná metoda však není všelékem, ale pouze návodem, jak úspěšně podnik vést ke splnění strategických cílů. Jedna z metod, která klade důraz na vyváženost mapování celopodnikového výkonu, je právě metoda Balanced Scorecard. A proto tento integrovaný přístup k měření a řízení výkonnosti podniku převzal v předních světových podnicích úlohu strategického manažerského systému. Metoda Balanced Scorecard představuje strategický systém řízení podniku. Tento systém rozpracovává a transformuje poslání a vizi podniku do specifických systémově provázaných cílů a úkolů v jednotlivých funkčních oblastech podniku. Jedná se o oblast finanční, zákaznickou, oblast interních procesů a oblast učení se a růstu. Současně pracuje s komplexním věcně účelově formovaným souborem měřítek a ukazatelů pro měření a hodnocení finanční a nefinanční výkonnosti podniku. Balanced Scorecard umožňuje hodnotit schopnosti podniku vytvářet hodnotu pro současné i budoucí zákazníky, ukazuje cesty, jak je nutné pracovat v oblasti rozvoje lidských zdrojů, řídících, podpůrných a realizačních procesů a způsobů práce, které jsou nezbytné pro zajištění jejich dlouhodobého budoucího růstu.

Předmětem výzkumu bude:
- formování a postup implementace systémových struktur ukazatelů propojených přes jednotlivé funkční oblasti podniků pro měření výkonnosti v těchto oblastech,
- identifikace možných rizik a přínosů, které může implementace metody BSC přinést,
- shromáždění teoretických i praktických poznatků v souvislosti se zaváděním tohoto integrovaného systému a provedení výzkumu zaměřeného na současné používané metody k měření a řízení výkonnosti podniků, přičemž specifická pozornost bude věnována problematice měření lidského kapitálu s využitím celé řady HR ukazatelů - jednou z moderních metod měření hodnoty lidského kapitálu je tzv. HR scorecard, který umožňuje jak řídit lidské zdroje jako strategickou hodnotu organizace, tak demonstrovat jejich přínos pro finanční úspěch organizace.
- získání prvotních dat k řešené problematice prostřednictvím dotazníkového šetření a standardizovaných rozhovorů u cca 20 výrobních podniků v Moravskoslezském kraji,
- u vybraného podniku, který byl součástí výzkumu, navržení metodiky k úspěšnému zavedení BSC včetně návrhu vhodného systému ukazatelů výkonnosti v systémovém pojetí včetně návrhů možných stěžejních opatření, které směřují k řešení úrovně výkonnosti podniku v jednotlivých funkčních oblastech a podniku jako celku.

Harmonogram řešení:
1. Zajištění české i zahraniční odborné literatury a pramenů a jejich studium, zpracování poznatkové základny: leden-březen 2011
2. Realizace průzkumu v praxi: březen-červen 2011
3. Zpracování výsledků průzkumu: červen-srpen 2011
4. Vypracování výstupů projektu, průběžná prezentace výsledků: srpen-listopad 2011
5. Příspěvky na konferencích, články: květen-prosinec 2011
6. Zpracování závěrečné zprávy, příprava monografické publikace: listopad-prosinec 2011

Metodika výzkumu, typy a zdroje dat:
- Zpracování teoretické báze na základě studia odborné domácí i zahraniční literatury a pramenů, za použití metod indukce, dedukce, kritické analýzy a syntézy, srovnávání a analogie.
- Empirický výzkum zaměřený na zjištění používaných metod k měření a řízení výkonnosti podniků bude realizován prostřednictvím metod kvantitativního a kvalitativního výzkumu (standardizované rozhovory, dotazníkové šetření). Výzkum bude prováděn u výrobních podniků, které byly vybrány na základě dřívější spolupráce mezi pedagogy a zástupci těchto organizací. Otázky v dotazníku budou mít charakter otázek meritorních, filtračních a kontrolních. Bude zvolena jak forma uzavřených – zde bude se jednat o otázky dichotomní a vícealternativní (Likertova škála), tak i otevřených otázek. Sestavený dotazník bude nejdříve pilotně ověřen na dvou vybraných podnicích s cílem zjistit, do jaké míry je dotazník srozumitelný a jednotlivé otázky pochopitelné.
- Analýza, zpracování a interpretace dat a informací získaných průzkumem. Na základě typu získaných dat lze uvažovat o použití korelační, regresní, faktorové nebo shlukové analýzy, metod analýzy rizika, rozhodovací analýzy, metod finanční analýzy a analytických statistických metod.
- Formulace metodiky úspěšného zavedení BSC včetně specifikace problémů spojených s aplikací této metody v praxi a návrh vhodných měřítek a ukazatelů výkonnosti za pomocí vývojového a rozhodovacího diagramu a metody CPM (Ganttův časový diagram).

Návrh metodiky úspěšného zavedení BSC se bude opírat o těchto devět kroků:
1.Analýza současné situace v podniku – budeme analyzovat fungování vnitropodnikových procesů, podnikové finanční procesy, používané ukazatele ve všech čtyřech zkoumaných perspektivách a současné využívané metody k měření a řízení výkonnosti. Informace získáme z finančních výkazů podniku (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash-flow) a z ostatních interních materiálů. K hodnocení časového vývoje podniku a k mezipodnikovému srovnávání využijeme metodu pyramidové analýzy a benchmarkingu.
2.Stanovení strategických cílů pro každou perspektivu – v této fázi budeme využívat simulační metody a metody lineárního programování, rozhodovací analýzu, strukturální a citlivostní analýzu a analytické statistické metody.
3.Sestavení strategické mapy organizace pro vybrané výrobky (schéma vztahů příčin a následků mezi prvky BSC) - strategická mapa umožňuje vizualizaci strategie na základě grafického znázornění propojení jednotlivých elementů BSC. V tomto kroku budou použity korelační a regresní analýza.
4.Stanovení souboru měřítek (indikátorů) – definice a výběr konkrétních měřítek, které nejlépe vystihují význam celé strategie. Navržení metodiky měření, cílové hodnoty aktuálního roku a cílové hodnoty, kterou chceme dosáhnout v plánovaném období. Budeme vycházet z výsledků dotazníkového šetření, kde na základě benchmarkingu, který se stal jedním z nejefektivnějších nástrojů pro zvyšování výkonnosti podniku, navrhneme vhodná měřítka výkonnosti. Rovněž zde využijeme faktorovou a shlukovou analýzu, analýzu rizika a kvalitativní metodu analýzy rizik – metodu Delphi a metodu scénářů.
5.Určení strategických iniciativ - nadefinujeme základní strategické iniciativy pro každý strategický cíl ve smyslu konkrétních akcí, opatření a záměrů pro realizaci strategie pomocí vývojového a rozhodovacího diagramu a metody CPM (Ganttova časového diagramu). Použijeme zde i skupinovou techniku brainstormingu a reflexní metody.
6.Automatizace – převedení dat do elektronické formy.
7.Kaskádování BSC na podřízené útvary – rozložení BSC na jednotlivé nižší úrovně (vertikální, horizontální).
8.Vyhodnocení výsledků

Použitá literatura
1. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. Přel. J. Koubek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3.
2.BECKER, B. E.; HUSELID, M. A.; ULRICH, D. The HR Scorecard. Linking People, Strategy, and Performance. USA: Harvard Business School Press, 2001. 235 p. ISBN 978-1-57851-136-5.
3.CASCIO, W. F.; BOUDREAU, J. W. Investing in People. Financial Impact of Human Resource Initiatives. 1st. ed. USA: Pearson Education, 2008. 324 p. ISBN 978-0-13-702572-6.
4.ČOPÍKOVÁ, A.; HORVÁTHOVÁ, P. Odměňování zaměstnanců v organizacích. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. 142 s. ISBN 978-80-248-2264-8.
5.ČOPÍKOVÁ, A.; HORVÁTHOVÁ, P. Employees´ Remuneration in Organizations. In: Sborník III. mezinárodní vědecké konference Management 2010 – Knowledge nad Management in Times of Crisis and Ensuing Development. (Prešov) Bradejovské Kúpele: University of Prešov, Faculty of Management, Slovak Republic, 21-22 October, 2010. ISBN 978-80-555-0257-1.
6.DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Management lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. 485 s. ISBN 978-80-7179-893-4.
7. FITZ-ENZ, J. The ROI of Human Capital. Measuring the Economic Value of Employee Performance. 2nd ed. USA: Amacom, 2009. 312 p. ISBN 978-0-8144-1332-6.
8.KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. BALANCED SCORECARD: Strategický systém měření výkonnosti podniku. Přel. M.Šusta. 5. vyd. Praha: Management Press, 2007. 260 s. ISBN 978-80-7261-177-5.
9.MATHIS, R. L; JACKSON, J. H. Human Ressource Managemenent. 12th ed. USA: Cengage Learning, 2008. 571 p. ISBN 13: 978-0-324-54275-2.
10. PHILIPS, J. J.; STONE, R. D.; PHILIPS, P. P. The Human Resources Scorecard: Measuring the Return on Investment. USA: Butterworth-Heinemann, 2001. 518 s. ISBN 0-87719-367-3.
11.TURECKIOVÁ, M. Rozvoj a řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. 128 s. ISBN 978-80-86723-80-8.
12.ULRICH, D. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Přel. J. Koubek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 272 s. ISBN 978-80-247-3058-5.
13.VEBER, J. a kol. Management: Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita. 2. vyd. Praha: Management Press, 2009. 734 s. ISBN 978-80-7261-200-0.
14.VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce: Legislativa, systémy, metody, praxe. 1.vyd. Praha: Management Press, 2006. 358 s. ISBN 80-7261-146-1.
15.VYSUŠIL, J. Metoda Balanced Scorecard v souvislostech: Implementace a úspěšná realizace v řízení podniku. Praha: Profess Consulting s.r.o., 2004. 119 s. ISBN 80-77259-005-7.Členové řešitelského týmuIng. Terezie Krestová
Ing. Josef Černý
Ing. Andrea Čopíková, Ph.D.
doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
Bc. Lenka Mrázková
prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Ing. Anna Krausová
Bc. Radmila Teplárková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl projektu
Prvním cílem projektu bude na základě vyhodnocení dotazníkového šetření zjistit, jaká měřítka, ukazatele a metody k měření a řízení výkonnosti vybrané podniky používají.
Druhým cílem tohoto projektu bude navrhnout konkrétnímu podniku metodiku k úspěšnému zavedení BSC včetně návrhu vhodných měřítek a ukazatelů výkonnosti.


Forma publikačních výstupů:
- 1 odborná kniha v českém jazyce (B) – 20b.
- 1 článek v českém recenzovaném časopise - 4b.
- 2 příspěvky na mezinárodních vědeckých konferencích – články ve sbornících evidovaných v databázi Conference Proceedings Citation Index-Science nebo Social Science and Humanities společnosti Thomson Reuters. ( bude upřesněno v průběhu řešení projektu). - 16b.
- 1 příspěvek na mezinárodní vědecké konferenci (Slovensko, Polsko) – 0b.
- Podklady pro výuku v předmětech Evropské řízení lidských zdrojů, Systémy odměňování v organizacích, Řízení výkonnosti podniku, Ekonomický systém podnikatelského subjektu a jeho řízení.
- Podklady pro diplomové práce.
Výstupem projektu SGS bude závazně minimálně 40 bodů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
33500,-33500,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)25000,-25000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8500,-8500,-
2. Stipendia50250,-50250,-
3. Materiálové náklady5250,-26852,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek4000,-0,-
5. Služby55000,-53288,-
6. Cestovní náhrady50000,-34110,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory22000,-22000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady220000,-
Uznané náklady220000,-
Celkem běžné finanční prostředky220000,-220000,-