Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/74
Název projektuNumerické modelování detailů objektů energetického průmyslu
ŘešitelMikolášek David Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPředmětem řešení projektu je vytvoření výpočetních modelů vybraných konstrukčních detailů stavebních objektů energetického průmyslu a sledování vlivu způsobu modelování těchto detailů na celkové chování příslušných konstrukcí.

Konkrétně se předpokládá vytvoření výpočetních modelů chladící věže, případně některých dalších souvisejících konstrukcí. Řešeny budou detaily uložení a otvory v konstrukci.
Uvažovány budou případy lineárně pružného a pružno-plastického materiálu (Chen-Chen, Willam-Warnke atd.).

Bude studováno chování konstrukcí při statickém zatížení a dále budou sledovány dynamické vlastnosti konstrukcí.

Dosažené výsledky výpočtů budou srovnány s daty dostupnými v literatuře a s výsledky zjednodušených analytických výpočtů.

Harmonogram řešení:

01-03/2011 Analytické výpočty
04-07/2011 Modelování a analýza detailů konstrukcí MKP
08-11/2011 Výpočetní analýzy modelů konstrukcí
12/2011 Závěrečné vyhodnocování výsledků
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
Ing. David Mikolášek, Ph.D.
Ing. David Mikolášek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je identifikace vhodných přístupů pro modelování vybraných detailů stavebních konstrukcí energetického průmyslu.

Výstupem řešení budou publikace na konferencích a v odborném periodiku, které budou obsahovat popis použité metodiky, srovnání výsledků a doporučení pro modelování studovaných typů konstrukcí:

- 2x publikace v odborném periodiku - Konstrukce, Stavební obzor aj. (Jneimp, 4 body)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
93800,-93800,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)70000,-70000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti23800,-23800,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady0,-3216,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5000,-0,-
5. Služby10000,-5000,-
6. Cestovní náhrady3700,-10484,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12500,-12500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady125000,-
Uznané náklady125000,-
Celkem běžné finanční prostředky125000,-125000,-