Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/66
Název projektuVýzkum v oblasti rozvoje pravděpodobnostního navrhování strojních dílů a skupin
ŘešitelKaláb Květoslav doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je zadedení a aplikace pravděpodobnostních metod, zejména založených na počítačových simulací metodou SBRA, do procesu konstrukčního navrhování strojních dílů a skupin.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
Ing. Josef Oleksik
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupy projektu - tvorba souborů metody SBRA pro pravděpodobnostní simulaci typických zátěžných spekter částí pohonů strojů podle ČSN 01 4686, aplikace simulací SBRA na konkrétní strojní díly a skupiny a jejich presentace.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
20100,-20100,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)15000,-15000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5100,-5100,-
2. Stipendia32100,-32100,-
3. Materiálové náklady25000,-26572,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek1000,-1139,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady4400,-4289,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory4400,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-2800,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady87000,-
Uznané náklady87000,-
Celkem běžné finanční prostředky87000,-87000,-