Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/61
Název projektuZkoumání fyzikálních vlastností materiálů a jejich vlivů na dynamiku proudění
ŘešitelZavadil Lukáš Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuA) Zejména v posledních letech je neustále zvyšován požadavek na vyšší účinnost hydraulických zařízení. Pokud se zaměříme na potrubní systémy, lze hydraulické ztráty rozdělit na ztráty třecí a místní. Nejen u potrubních systémů, ale i u hydrodynamických strojů hrají právě třecí ztráty nemalou roli. Třecí ztráty neovlivňuje jen kvalita opracování povrchu, který se stýká s kapalinou, ale i to, nakolik je povrch hydrofobní. Vzhledem k vývoji materiálů je vhodné se otázkou částečné smáčivosti povrchů jednotlivých materiálů zabývat. Výzkum je zaměřen na měření třecích ztrát na vodní trati při laminárním proudění kapalin v potrubích různých materiálů, ať již klasických, jako je ocel či měď, tak materiálů z plastů, jako je např. PVC, PP, PE či PTFE. Řada firem nabízí ošetření povrchů funkčními povlaky, které slibují nesmáčivost, proto by bylo vhodné tyto povlaky prověřit měřením. Získané výsledky budou předmětem numerického modelování, pro tvorbu a ověření okrajové podmínky, která by zahrnula vliv smáčivosti pomocí adhesního součinitele k.
B) Předmětem dalšího výzkumu je experimentální vyhodnocení objemového modulu pružnosti hydraulického vedení (různých světlostí a materiálů, zejména hydraulických hadic, minerálních olejů, včetně vlivu obsahu vzduchových bublin v něm obsažených). Současně budou výsledky experimentu aplikovány do matematického modelu a vyhodnocen vliv objemového modulu pružnosti hydraulického vedení na dynamické vlastnosti hydraulického obvodu.
Členové řešitelského týmuIng. Adam Bureček, Ph.D.
doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Ing. Barbora Frodlová
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Ing. Radim Řepka
Ing. Lukáš Zavadil, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)A) Výstupem projektu bude 2 x PUBLIKACE v odborném časopise, 1 x FUNKČNÍ VZOR.
Přesnější specifikace: V rámci projektu bude sestaveno zařízení pro měření tlakových ztrát v potrubí z různých materiálů při laminárním proudění, zejména s ohledem na jejich hydrofobní vlastnosti. Naměřené hodnoty poslouží pro stanovení adhesního součinitele k při různých velikostech Reynoldsova čísla pro porovnání naměřených dat s empirickými vztahy. Naměřené a vypočtené hodnoty tlakových ztrát budou následně ověřeny numericky s cílem otestovat okrajovou podmínku definující částečně smáčivý povrch.
Projekt bude rozdělen do několika dílčích částí:
1. Návrh a realizace zkušebního zařízení pro měření tlakových ztrát v potrubí při laminárním proudění.
2. Měření tlakových ztrát pro potrubí různých materiálů, při různých Reynoldsových číslech.
3. Numerické modelování proudění na modelu zkoušeného potrubí, porovnání výsledků s empirií a s provedeným měřením.
4. Na základě získaných výstupů rozšíření numerického modelování i na úlohy se složitější geometrií.
B) Výstupem projektu bude 2 x PUBLIKACE v odborném časopise, 1x FUNKČNÍ VZOR.
1. Měření obsahu vzduchu v oleji
- výroba inovovaného snímače pro měření obsahu vzduchu v oleji ve formě vzduchových bublin
- cejchování snímače pro měření obsahu vzduchu v oleji
- měření obsahu vzduchu ve směsi oleje a vzduchu
2. Experimentální stanovení objemového modulu pružnosti hydraulického vedení
- návrh a úprava experimentálního zařízení pro měření objemového modulu pružnosti hydraulického vedení
- měření objemového modulu pružnosti oleje
- měření objemového modulu pružnosti hydraulických hadic v závislosti na jejich parametrech (např. světlosti a materiálu)
3. Modelování dynamiky hydraulického obvodu s ohledem na objemový modul pružnosti hydraulického vedení
- definice matematického modelu hydraulického obvodu s hydraulickým vedením (hadice)
- simulace vlivu změny objemového modulu pružnosti vedení (hadice) na dynamiku obvodu
- porovnání výsledků z matematického modelování s naměřenými hodnotami z experimentu

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
2000,-1769,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)1320,-1320,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti680,-449,-
2. Stipendia91000,-59614,-
3. Materiálové náklady43000,-17347,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek89000,-159270,-
5. Služby2000,-0,-
6. Cestovní náhrady2000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory9000,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady238000,-
Uznané náklady238000,-
Celkem běžné finanční prostředky238000,-238000,-