Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/59
Název projektuVývoj nové generace pneumotorů se středním výkonem
ŘešitelNěmček Miloš prof. Dr. Ing.
Školitel projektuprof. Dr. Ing. Miloš Němček<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPneumatické pohony jsou velmi rozšířené v průmyslu zpracování surovin, ale hlavní oblast použití je v hornictví. Jejich výhodou je schopnost práce ve výbušném prostředí a libovolná přetížitelnost. Vývoj těchto pohonných jednotek však v oblasti středních výkonů zcela ustrnul. V oblasti malého ručního nářadí je Česká republika na špici vývoje - hlavně s technologií turbínových vysokoobrátkových motorů. Tyto jsou však vhodné pouze pro výkony do 1 KW. Pro pneumotory s výkonem okolo 4 KW je však turbínový pohon zcela nevhodný. Na našem trhu v současné době podobný středněvýkonný motor není. Poptávka po něm však je. A to i v zahraničí. Proto bude výzkum v rámci tohoto projektu směrován právě do této oblasti.
Členové řešitelského týmuprof. Dr. Ing. Miloš Němček
prof. Dr. Ing. Miloš Němček
Ing. Radim Slanina
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem je určení použitelných principů pro tento druh pneumotoru. Z těchto bude vybrán optimální typ. Bude proveden teoretický rozbor práce tohoto motoru a stanoveny jeho parametry, včetně účinnosti.
Dalšími cíli jsou :
- optimalizace tvaru a rozměrů motoru
- výpočet výkonu v závislosti na parametrech tlakového média
- pevnostní posouzení klíčových prvků
- řešení z hlediska vibrací a hluku
- detailní konstrukční zpracování jádra pohonu
- výroba a otestování tohoto jádra.

.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
9000,-7960,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5940,-5940,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3060,-2020,-
2. Stipendia14000,-14000,-
3. Materiálové náklady8000,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek6600,-15311,-
5. Služby32000,-39990,-
6. Cestovní náhrady6000,-9739,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory4400,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)7000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady87000,-
Uznané náklady87000,-
Celkem běžné finanční prostředky87000,-87000,-