Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/58
Název projektuŘešení aktivní změny geometrie motocyklu
ŘešitelRichtář Michal Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPřemětem výzkumu je analýza vlivu změny geometrie na jízdní vlastnosti motocyklu, konstrukční návrh a řešení aktivního závěsu předního kola včetně nutné technické dokumentace. Doposud se změna geometrie používá výhradně u závodních motocyklů, kde je změna nastavena pevně, s ohledem na profil tratě. Aktivní změna geometrie by umožňovala dynamickou změnu jízdních vlastností podle okamžitého požadavku. V dostupné literatuře nebylo nalezeno podobné řešení.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Lukáš Kutěj
Ing. Jana Míková, Ph.D.
Ing. Michal Richtář, Ph.D.
Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Analýza vlivu změny geometrie na jízdní vlastnosti motocyklu, konstrukční návrh a řešení aktivního závěsu předního kola včetně nutné technické dokumentace. Předpokládaným výstupem bude řešení na úrovni užitného vzoru.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
22003,-22853,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)16420,-16420,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5583,-6433,-
2. Stipendia35997,-35997,-
3. Materiálové náklady10000,-7911,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek3000,-2279,-
5. Služby6000,-9050,-
6. Cestovní náhrady10000,-13130,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-6780,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)3000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady98000,-
Uznané náklady98000,-
Celkem běžné finanční prostředky98000,-98000,-