Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/57
Název projektuPokročilé metody managementu jakosti
ŘešitelPlura Jiří prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuV současném tržním prostředí je jakost produktů velice důležitým atributem jejich úspěšnosti na trhu. Jakost produktů lze charakterizovat jako stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků. Vzhledem k tomu, že se požadavky dynamicky mění, musí výrobci a poskytovatelé služeb managementu jakosti věnovat neustálou pozornost.
Procesy managementu jakosti lze výrazně zefektivnit využitím vhodných metod. V řadě případů však již nestačí aplikovat pouze základní metody managementu jakosti a je potřeba přistoupit k pokročilejším technikám.
Jednou z cest je širší uplatnění metod, které jsou zatím v oblasti managementu jakosti nedostatečně využívány. Příkladem je benchmarking, který je při správné aplikaci velice cenným zdrojem informací, a to nejen pro zlepšování jakosti produktů. S jeho občasným využíváním se lze setkat zejména u výrobních organizací, v ostatních oblastech je jeho využití jen sporadické. Předmětem výzkumu v této oblasti bude využití benchmarkingu k porovnání přístupů k hodnocení kvality vzdělávání.
Další z cest je vývoj vhodných modifikací základních metod nebo vývoj vhodných kombinací metod, u nichž lze dosáhnout výrazného synergického efektu. Předmětem výzkumu v této oblasti bude návrh netradičního použití vybraných metod a nástrojů plánování a zlepšování jakosti.
Praktické zkušenosti ukazují, že ani některé známé metody nejsou dostatečně propracovány. Příkladem mohou být analýzy způsobilosti procesů, jejichž výsledky mohou být výrazně ovlivněny použitým metodickým postupem a řadou různých faktorů, kterým doposud není v odborné literatuře věnována dostatečná pozornost. Předmětem výzkumu bude identifikace těchto faktorů a vyhodnocení míry jejich vlivu na výsledky analýz způsobilosti.
Analýzy způsobilosti procesů, stejně jako řada dalších metod managementu jakosti využívají model normálního rozdělení. Postupy ověřování normality však nejsou doposud systematicky rozpracovány, což často vede k odlišným výsledkům. Předmětem výzkumu v této oblasti bude systemizace postupů ověřování normality.
V oblasti statistické regulace procesů je doposud malá pozornost věnována identifikaci působení vymezitelných příčin na základě nenáhodných seskupení bodů v regulačním diagramu. Od dob formulace prvního souboru pravidel (tzv. Western Electric Rules) vznikla řada dalších (např. Nelsonova pravidla (1975), AIAG pravidla, Boeing AQS pravidla). Nedostatečná pozornost je doposud věnována míře shody jednotlivých souborů testů nenáhodných seskupení a vyhodnocení vlivu uplatnění jednotlivých pravidel na účinnost regulačního diagramu.
Členové řešitelského týmuIng. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
Ing.Bc. Michaela Kelblerová
Ing. Pavel Klaput, Ph.D.
Bc. Ivo Kocián
prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Ing. Iva Šedlbauerová
Bc. Petr Škařupa
Ing. David Vykydal, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Základním cílem projektu je rozvoj pokročilých metod managementu jakosti a vybraných metodických postupů.
Dílčí cíle projektu jsou stanoveny takto:

1. Benchmarking přístupů k hodnocení kvality vzdělávání na vysokých školách technického zaměření
Pro splnění tohoto cíle bude provedena analýza přístupů českých a vybraných zahraničních technických vysokých škol k hodnocení kvality vzdělávání, navržen ucelený soubor ukazatelů kvality vzdělávání na tomto typu škol a zpracován návrh metodiky pro hodnocení kvality vzdělávání.

2. Netradiční přístupy k aplikaci vybraných metod a nástrojů plánování a zlepšování jakosti
Pro splnění tohoto cíle bude provedena analýza možností netradičního využití metod a nástrojů plánování a zlepšování jakosti a zpracován návrh metodiky netradičního využití vybraných metod.

3. Analýza faktorů ovlivňujících výsledky hodnocení způsobilosti procesů
Pro splnění tohoto cíle budou identifikovány faktory, které mohou ovlivnit výsledky analýz způsobilosti procesu, a vyhodnocena míra vlivu vybraných faktorů. Dosažené výsledky umožní optimalizovat postupy provádění analýz způsobilosti procesu a zvýší objektivitu dosažených výsledků.

4. Rozvoj přístupů k testování normality dat
Pro splnění tohoto cíle bude zpracován přehled vhodných statistických nástrojů (grafických a numerických) k ověřování normality dat a provedena jejich systemizace a posouzení vhodnosti pro daný typ dat.

5. Detekce vymezitelných příčin v regulačních diagramech
Pro splnění tohoto cíle budou analyzovány odlišnosti mezi jednotlivými testy nenáhodných seskupení v různých souborech pravidel, vyhodnoceny statistické vlastnosti jednotlivých pravidel a vypracována doporučení pro volbu správného testu a správnou interpretaci testů.

Výsledky řešení budou publikovány v odborných časopisech a prezentovány v příspěvcích na odborných konferencích. Předpokládá se prezentace výsledků projektu na konferenci Metal a Mezinárodní Baťově konferenci a ve vybraných odborných časopisech.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia28000,-28000,-
3. Materiálové náklady48000,-41794,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek15800,-23535,-
5. Služby32000,-26141,-
6. Cestovní náhrady22000,-26330,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory16200,-16200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady162000,-
Uznané náklady162000,-
Celkem běžné finanční prostředky162000,-162000,-