Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/56
Název projektuZnalostní přístup při modelování, simulaci a vizualizaci softwarových procesů
ŘešitelKožusznik Jan Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu bude modelování softwarových procesů za využití znalostního přístupu a v souvislosti s tím vybudování potřebného aparátu a získání dovedností při vytváření modelů. Vycházíme z popisu životního cyklu vývoje modelů softwarového procesu, jak je definován např. v [Scacchi and Mi 1997] (více detailů viz příloha této žádosti). Z aktivit, které jsou uvedeny v životním cyklu, se chceme věnovat těmto: meta-modelování, modelování, simulace a vizualizace. K tomu chceme použít znalostní přístup, který byl vyhodnocen jako velmi výhodný v porovnání s ostatními v [Scacchi 1999].
Projekt se dále zaměří na nasazení existujících metod, jejich optimalizaci a ověření v prostředí softwarových společností, které jsou členy ITClusteru. Definované přístupy budou experimentálně použity na softwarové procesy společnosti, která představuje typického zástupce na poli středních firem zabývajících se vývojem software.

Použitá literatura
------------------------
SCACCHI, W. Experience with software process simulation and modeling. Journal of Systems and Software, Apr 1999, vol. 46, no. 2-3, p. 183-192.
SCACCHI, W. AND MI, P. Process Life Cycle Engineering: A Knowledge-Based Approach and Environment. INTELLIGENT SYSTEMS IN ACCOUNTING, FINANCE, AND MANAGEMENT, 1997, vol. 6, p. 83--107-183--107.
Členové řešitelského týmuPhDr. Martina Číhalová, Ph.D.
Ing. Nikola Ciprich
prof. RNDr. Marie Duží, CSc.
Ing. Tomáš Frydrych
Ing. David Ježek, Ph.D.
Ing. Michael Alexander Košinár
Ing. Jan Kožusznik, Ph.D.
Ing. Štěpán Kuchař, Ph.D.
Mgr. Marek Menšík, Ph.D.
Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Mezi specifické cíle projektu patří:
1.) Vytvoření základu meta-modelu softwarového procesu.
2.) Vytvoření modelu reálného softwarového procesu.
3.) Nadefinování postupu vizualizace znalostně založeného modelu.
4.) Simulace modelů a vyhodnocení výsledků simulace;
5.) Nachystání žádosti na získání projektu z Grantové Agentury České Republiky.
6.) Prezentace výsledku na konferencích. Kritériem pro výběr konferencí:
- Indexace příspěvků konference firmou Thomson-Reuters (bodový zisk dle metodiky RIV),
- Prestiž konference v oblasti znalostních přístupu a modelování softwarových procesů (snaha navázat další kontakty s lidmi, kteří v této oblasti působí a mají špičkové výsledky),
- Finanční náročnost účasti na konferenci(snaha nečerpat zbytečně velké množství prostředků na konference, které mají „levnější“ obdobu v jiných minimálně stejně kvalitních konferencích).
7.) Publikace v časopisech, které mají přidělen impaktní faktor a jsou vedeny v databázi společnosti Thomson-Reuters. Vybrané časopisy, které bychom chtěli v budoucnu obeslat, budou určitě patřit mezi tyto:
- Journal of Systems and Software (Elsevier, ISSN: 0164-1212),
- Empirical Software Engineering (Springer, ISSN: 1382-3256),
- Computer Journal (Oxford Journals, ISSN: 0010-4620),
- Transactions on Software Engineering and Methodology (ACM, ISSN: 1049-331X),
- IEEE Software (IEEE, ISSN: 0740-7459),
- IEEE Transactions on Software Engineering (IEEE, ISSN: 0098-5589),
- Requirements Engineering (Springer, ISSN: 0947-3602),
- Software Quality Journal (Springer, ISSN: 0963-9314).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
32160,-32160,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)24000,-24000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8160,-8160,-
2. Stipendia48240,-48240,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek8000,-7103,-
5. Služby2000,-4107,-
6. Cestovní náhrady173300,-172090,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory29300,-29300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady293000,-
Uznané náklady293000,-
Celkem běžné finanční prostředky293000,-293000,-