Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/55
Název projektuZískávání stříbra z odpadních rtg snímků za normálních podmínek a při tlakovém loužení v netradičních rozpouštědlech
ŘešitelKursa Miroslav prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuSoučasný trend zpracování odpadních rtg.snímku je zaměřen do procesů pyrometalurgických, kdy jsou rtg. snímky zpracovávány v pyrometalurgii olova nebo mědi, tyto kovy fungují jako tzv. kolektory a následně je Ag získáváno v procesech rafinace. Při těchto postupech se částečně ztrácí Ag v úletech při spalování a při samotných procesech rafinace, důležitá je ale problematika spalování organické složky rtg.snímků. Tato organická složka v průběhu spalování uvolňuje plynné složky do ovzduší, tyto jsou označovány jako nebezpečné (dioxiny, oxid uhelnatý, uhličitý , aromatické uhlovodíky aj.). Současně je nutno uvést, že organická složka těchto snímků je vhodných produktech pro další zpracování.
´
Členové řešitelského týmuIng. Rostislav Burkovič, CSc.
Ing. Tomáš Čegan, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Ing. Daniel Petlák
Ing. Martina Řehová
Ing. Lenka Suchanková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Úkolem je nalézt řešení pro zpracování rtg. snímků a fotomateriálu hydrometalurgickým postupem a to loužením v netradičních rozpouštědlech s možnosti jejich regenerace. Jedná se o stanovení volby vhodného loužícího roztoku, jeho koncentrace, podmínek loužení a dále ověření možnosti využití tlakového loužení při těchto pochodech. Cílem práce je zabezpečit maximální přenos iontů Ag do roztoku při nenarušení organické složky těchto rtg. snímků.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
8000,-8000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5970,-5970,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2030,-2030,-
2. Stipendia12000,-12000,-
3. Materiálové náklady47000,-100205,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek20000,-0,-
5. Služby45000,-23795,-
6. Cestovní náhrady12000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory16000,-16000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady160000,-
Uznané náklady160000,-
Celkem běžné finanční prostředky160000,-160000,-