Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/54
Název projektuPrůzkumný mobilní robot pro složky IZS
ŘešitelKrys Václav Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu a vývoje bude nízkonákladový průzkumný mobilní robot. V rámci řešení projektu bude ověřována možnost využití technologie Rapid Prototyping při konstrukci a realizaci prototypu podvozku mobilního robotu a jeho kamerového subsystému. Experimentálně bude ověřována možnost využití součástí vyrobených touto technologií jako funkčních částí a možnosti jejich dalších povrchových úprav.
Dále budou vyvíjeny a testovány prostředky pro zajištění bezdrátového robustního kanálu pro přenos obrazu a řídicích dat mezi mobilním systém a stanovištěm operátora v reálném čase.
Členové řešitelského týmuIng. Ján Babjak, Ph.D.
Ing. Petr Greguš
Ing. David Hanzlík
doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D.
Ing. Václav Krys, Ph.D.
Ing. Václav Krys, Ph.D.
Ing. Jan Šeděnka
Ing. Jaroslav Tomáš
Ing. Lukáš Tomek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Plánované výstupy projektu:
1. Funkční prototyp lehkého průzkumného mobilního robotu pro složky IZS.
2. Technická realizace robustního datového kanálu pro přenos obrazu a řídicích dat mezi mobilním systémem a stanovištěm operátora.
3. Optimalizované uživatelské rozhraní ovládací aplikace na stanovišti operátora.
4. Ověření funkčního nasazení součástí vyráběných technologií Rapid Prototyping.
5. Možnosti využití dostupných povrchových úprav pro zvýšení funkčnosti součástí vyráběných technologií Rapid Prototyping.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
44000,-48000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)32836,-35821,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti11164,-12179,-
2. Stipendia66000,-72000,-
3. Materiálové náklady34500,-31514,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek119500,-153305,-
5. Služby45000,-6818,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-22363,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady334000,-
Uznané náklady334000,-
Celkem běžné finanční prostředky334000,-334000,-