Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/53
Název projektuStudie pohybu práškového materiálu na vibračním zařízení
ŘešitelSkácel Kamil Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuVibrační doprava představuje nezanedbatelný podíl na dopravě kusových, sypkých a práškových materiálů. Jedná se o dopravu materiálu s přispěním vlastní tíhy materiálu a setrvačnosti konstrukce zařízení, která je vyvolána budiči (elektromagmetickými, hmotovými nevývažky apod.).
V poslední době se klade velký důraz na energetickou úsporu stávajících zařízení či konstrukci zcela ojedinělých zařízení schopných zajistit snížení abraze materiálu pomocí dopravy ve vibračním zařízení. Tyto zařízení musí být ekologická resp. šetrná k životnímu prostředí "environment frendly" [2] a zejména provozně nenáročná (nízká spotřeba energie, opotřebení apod.) [3].

Předkládaný projekt je zaměřen na výzkum pohybu práškových materiálů na vibračním zařízení při různém nastavení vstupních hodnot zkonstruovaného měřícího standu. Měřící stand má za úkol simulovat podmínky z praxe a řešit problémy spojené s vibrační dopravou (pohyb resp. poskok materiálu, tvorbu povrchových struktur [1], nastavení parametrů konstrukce vibračního zařízení apod. ). Zařízení tedy bude konstruováno s ohledem na zkoumání struktury daného materiálu v mikro, popřípadě v nano měřítku, což by mohlo vést k pochopení vzniku a růstu struktury práškových materiálů (Population Balances-mechanismus agregace, koalesence apod.) a následné vysvětlení jevů s touto dopravou spojenou (cannibalizing). Výstupem projektu bude funkční zařízení schopno simulovat pohyb materiálu a jiné problémy spojené s vibrační dopravou.

V rámci projektu se předpokládá vývoj unikátního zařízení zcela revoluční koncepce pro zajištění dokonalejší a plynulejší regulace hmotového toku materiálu na vibrační podložce resp. vibračním zařízení.

Reference:
[1] Skácel, Kamil, aj. New trends in behavior investigation of handled particulate materials. Perner's Contact , 2009 , roč. 4 , č. 4 , s. 125-128.
[2] Užitný vzor 21522 Pohyblivé zařízení pro vyprazdňování korečkového dopravníku.
[3] Užitný vzor 21524 Kartáčový podavač umožňující fluidizaci materiálu.

Členové řešitelského týmuIng. Petr Günther
Ing. Kamil Skácel
prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- výkresová dokumentace v 3D modelu,
- experimentální funkční model,
- články podané v odborných recenzovaných, popř. impaktovaných časopisech,
- užitný vzor popř. průmyslový vzor a podaná patentová přihláška na ÚPV.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13400,-13400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3400,-3400,-
2. Stipendia20000,-20000,-
3. Materiálové náklady28000,-37874,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek31000,-28476,-
5. Služby2000,-0,-
6. Cestovní náhrady3000,-2250,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory4600,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady102000,-
Uznané náklady102000,-
Celkem běžné finanční prostředky102000,-102000,-