Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/50
Název projektuVyužití prostředků umělé inteligence pro predikci rychlosti atmosférické koroze.
ŘešitelZimný Ondřej Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci předkládaného návrhu projektu je návrh predikčního modelu atmosférické koroze a ověření možností využití neuronových sítí při jeho vytváření.
Atmosférická koroze je proces, který je velmi složitý, zejména z důvodu složitosti spojené s fyzikálně-chemické procesy odpovědné za korozi. Je to silně nelineární systém v závislosti na různých klimatických podmínkách a znečištění ovzduší oxidem siřičitým, salinitou.
Navrhování protikorozních opatření i určení korozní agresivity lokality je součástí projektování konstrukcí a jiných objektů konstrukčních kovů. Pokud by toto stanovení mělo být provedeno přesně podle norem, vyžadovalo by roční expozici vzorků a s tímto i spojené náklady. Ostatní metody pro určení korozní agresivity na základě environmentálních údajů a rovnic jsou ovšem zatíženy velkou chybou. Můžeme se stále v dnešní době setkávat s nepřesným stanovením korozní agresivity dané lokality a tím tedy i nevhodnými návrhy protikorozních opatření. Na jedné straně je důsledkem u řady objektů a konstrukcí selhání protikorozní ochrany před uplynutím její životnosti a tím zvýšení nákladů na odstranění důsledků. Na druhé straně se často určuje korozní agresivita lokality jako velmi vysoká a tím se na protikorozní ochranu konstrukcí a objektů zbytečně navýší náklady, i když je plánovaná relativně krátkodobá životnost.
Předpokládáme, že na základě vstupních environmentálních parametrů, které ovlivňují korozi kovů v atmosférickém prostředí – teploty, relativní vlhkosti, znečištění ovzduší oxidem siřičitým a dobou expirace budeme predikovat korozní úbytek konstrukční uhlíkové oceli s využitím modelu, založeném na umělých neuronových sítí.
Členové řešitelského týmuIng. Martin Bogar
Ing. Hana Mazalová
Ing. Mária Krajňáková
Ing. Ondřej Zimný, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je vytvoření predikčního modelu rychlosti atmosférické koroze založeném na umělých neuronových sítí. Model neuronové sítě má na základě vstupních environmentálních parametrů, které ovlivňují korozi kovů v atmosférickém prostředí – teploty, relativní vlhkosti, znečištění ovzduší oxidem siřičitým a dobou expirace predikovat korozní úbytek konstrukční uhlíkové oceli.
V rámci projektu je rovněž plánována analýzy možností softwarových systému Statistika – modul Neuronové sítě a systému SPSS, z hlediska tvorby modelu, analýzy dat, uživatelského prostředí apod.
Výsledky budou publikovány v rámci vědecké konference nebo odborném časopise.
1. etapa
leden – červen 2011
Analýza vstupních dat a tvorba trénovacích množin pro predikční model

2. etapa
březen – září 2011
Možnosti softwarových systémů pro predikční model – STATISTIKA, SPSS
Vytváření citlivostní analýzy

3. etapa
červen – prosinec 2011
Návrh a tvorba predikčního modelu

4. etapa
listopad – prosinec 2011
Verifikace výsledku
Zhodnocení a tvorba závěrečné zprávy

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia6000,-6000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek70000,-69004,-
5. Služby18000,-18125,-
6. Cestovní náhrady50000,-50871,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory16000,-16000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady160000,-
Uznané náklady160000,-
Celkem běžné finanční prostředky160000,-160000,-