Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP/2F2/98/07
Název projektuVýzkum snižování nebezpečných vlastností odpadů
ŘešitelFečko Peter prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2009 - 31.12.2009
Předmět výzkumu
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Peter Fečko, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-
2. Stipendia0,-
3. Materiálové náklady0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-
5. Služby0,-
6. Cestovní náhrady0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-
9. Pořízení investic0,-
Plánované náklady0,-
Uznané náklady0,-
Celkem běžné finanční prostředky0,-