Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/5
Název projektuVýzkum a aplikace metody laserového skenování na vybraných kamenolomech v České Republice.
ŘešitelZápalková Petra Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuÚčelem projektu bude výzkum a sledování průběhu dobývání, aktualizace důlně měřické dokumentace a výpočet kubatur ve vybraných kamenolomech ČR. Výzkum a vyhodnocení proběhne v období roku 2011. Hlavní metodou měření bude laserové skenování, které je založeno na principu odrazu laserového paprsku.
Naměřené a vyhodnocené hodnoty budou sloužit pro monitoring objemu dobývacích prací. V případě aktualizace důlně měřické dokumentace se bude jednat o postup lomových řezů, zaměření odkališť a retenčních nádrží, komunikací. Výsledné hodnoty budou využity také pro výpočet kubatur, propočet zásob apod.
Výstupem výzkumu bude srovnání výsledků dosažených metodou laserového skenování se současně používanými metodami pro tvorbu důlně měřické dokumentace a výpočtu objemů.
Členové řešitelského týmuIng. Rostislav Dandoš, Ph.D.
Ing. Marek Mikoláš
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Ing. Petra Zápalková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Zhodnocení dosavadního stavu použití metody laserového skenování.
2. Výzkum a analýza přesnosti použité metody laserového skenování v daných
podmínkách.
3. Aplikace metody laserového skenování na dané lokality (Jakubčovice
nad Odrou, Hrabůvka).
4. Vyhodnocení dosažených výsledků a jejich porovnání se současnými
metodami při tvorbě důlně měřické dokumentace (DMD).
5. Zpracování dokumentace a její publikace.

HARMONOGRAM
I.etapa (období od 17. ledna do 31. března)
- rešerše dosavadního stavu použití metody laserového skenování
- měření v terénu navrženou metodou na dané lokalitě (Jakubčovice nad
Odrou) a jeho vyhodnocení
II.etapa (období od 1. dubna do 31. července)
- měření v terénu navrženou metodou na dané lokalitě (Hrabůvka) a jeho
vyhodnocení
III.etapa (období od 1. srpna do 14. prosince)
- vyhodnocení a porovnání naměřených hodnot v jednotlivých etapách měření
- porovnání a návrh využití vyhovující metody pro tvorbu DMD s možností
návrhu úpravy legislativy
- vytvoření dokumentace, publikační činnost, ukončení projektu

Výsledky projektu budou publikovány v recenzovaném periodiku (GeoScience Engineering, Uhlí-Rudy-Geologický průzkum, Geodetický a kartografický obzor, Acta Montanistica Slovaca).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
2680,-2680,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)2000,-2000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti680,-680,-
2. Stipendia18000,-18000,-
3. Materiálové náklady60000,-37000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek60000,-27000,-
5. Služby26320,-86320,-
6. Cestovní náhrady13000,-19000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)10000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady200000,-
Uznané náklady200000,-
Celkem běžné finanční prostředky200000,-200000,-