Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/203
Název projektuFyzikální vlastnosti stavebních materiálů a jejich vliv na predikci přídavných zatížení v konstrukcích
ŘešitelDaňková Jana doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuNedílnou součástí navrhování a posuzování stavebních konstrukcí je určení zatížení dle ČSN EN 1991 a ostatních norem. Identifikace zatěžovacích stavů, které vznikají vlivem fyzikálních vlastností stavebních materiálů zejména v kompozitních konstrukcích je složité a v praxi bývá často opomíjeno. Důsledky se projeví na konstrukci jako závažné vady, které znamenají snížení spolehlivosti a životnosti stavby. Předmětem výzkumu je specifikace přídavných zatížení v dřevobetonových konstrukcích. Projekt navazuje na SG 2010 "Užití dřevobetonových spřažených konstrukcí v pozemním stavitelství".
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
Bc. Denisa Gracová
Ing. Tomáš Höchsmann
doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.
Ing. Tereza Majstríková, Ph.D.
Ing. Jiří Šafrata, Ph.D.
Bc. Pavlína Stuchlíková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
8040,-8040,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)6000,-6000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2040,-2040,-
2. Stipendia20000,-20000,-
3. Materiálové náklady20000,-4917,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek6000,-20990,-
5. Služby2960,-2772,-
6. Cestovní náhrady6000,-6281,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory7000,-7000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady70000,-
Uznané náklady70000,-
Celkem běžné finanční prostředky70000,-70000,-