Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/201
Název projektuZvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech
ŘešitelSkupník Jan Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je vyhledání nebezpečných železničních přejezdů,
přejezdů s vysokou nehodovostí, analýza příčin nehod a navržení
bezpečnostních opatření k minimalizaci nehod. Ve většině případů bývají
nehody z důvodů překročení povolené rychlosti, předjíždění na železničních
přejezdech, špatných rozhledových poměrů a v důsledku nedůvěry v
bezpečnostní zařízení. Projekt bude především zaměřen na speed management
na železničních přejezdech. Tento výzkum by mohl být přínosný, jelikož
Česká republika se nachází na předních místech ve statistikách nehodovosti na
železničních přejezdech.
Časový harmonogram řešení projektu - termíny plnění:
15.2.2011 Zahájení řešení projektu, příprava podkladů, vytipování
nehodových přejezdů k řešení.
30.4.2011 Výběr nehodových železničních přejezdů, pro které budou
navrhována opatření ke zvýšení bezpečnosti.
30.6.2011 Vypracování návrhu opatření ke snížení nehodovosti, projednání s
organizacemi, v jejichž kompetenci je realizace navrhovaných opatření.
Odeslání vybraných návrhů opatření do soutěže pořádané v rámci evropského
projektu STARS.
30.11.2011 Návrh a projednání realizace konkrétních nízkonákladových
opatření ke zvýšení bezpečnosti u vybraných přejezdů. Vyhodnocení účinnosti
opatření.
14.12.2011 Finalizace výstupů projektu.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Ing. Aneta Šimáčková
Ing. Jan Skupník
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem bude návrh protinehodových opatření na vybraných železničních
přejezdech. Tyto výstupy jsou využitelné pro SŽDC a Drážní inspekci k
snížení nehodovosti na železničních přejezdech. Výsledky výzkumu budou
prezentovány v rámci evropského projektu STARS (A European project on
speed by the European Transport Safety Council), do kterého jsou oba studenti
- členové řešitelského týmu zapojeni a zúčastnili se přípravného týdenního
kempu “STARS Speed Management Camp” pořádaného v září 2010 v
Bruselu. Podrobnější informace o projektu jsou dostupné na
http://www.etsc.eu/stars.php

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
17020,-17020,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)16000,-16000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1020,-1020,-
2. Stipendia25000,-25000,-
3. Materiálové náklady8480,-6351,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-4524,-
5. Služby20000,-11000,-
6. Cestovní náhrady6000,-12605,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8500,-8500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady85000,-
Uznané náklady85000,-
Celkem běžné finanční prostředky85000,-85000,-