Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/200
Název projektuVýznam těkavých mastných kyselin pro hodnocení biologických procesů
ŘešitelRaclavský Konstantin prof. Ing., CSc.
Školitel projektuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.<br /> prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuTěkavé mastné kyseliny (TMK) jsou významným ukazatelem struktury mikrobiální komunity v biologicky rozložitelných odpadech. TMK vznikají při kompostování v anaerobních podmínkách nebo při rozkladu biologicky rozložitelných odpadů při anaerobní digesci nebo při špatném skladování organických materiálů. V případě anaerobní digesce způsobuje přítomnost TMK ve vstupním materiálu inhibici procesu nebo proces úplně zastaví. Rychlost produkce TMK závisí na množství vodorozpustných cukrů (WSC) ve vstupním materiálu. Navržený projekt se zabývá jak vývojem metodiky pro stanovení TMK v biodegradabilních materiálech a odpadních vodách s vysokým podílem BSK, tak i její následnou aplikací pro určení podmínek jejich vzniku během technologických procesů, případně podmínek pro eliminaci jejich vzniku.
Členové řešitelského týmuIng. Martina Kučerová
prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Ing. Ondřej Zajonc, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Vývoj a verifikace metodiky pro stanovení TMK – chromatografickými metodami.
Sledování přítomnosti TMK během vyzrávání kompostu v závislosti na obsahu majoritních komponent a WSC (v tuhé fázi i vodorozpustné fázi).
Verifikace metodiky pro stanovení TMK ve vyhnilém kalu a aktivovaném kalu. Posouzení možnosti inhibice TMK aerobních procesů.
Sledování vzniku TMK v průběhu skladování biodegradabilních odpadů v laboratorních simulovaných podmínkách. Metody prevence vzniku – verifikace aditiv.
Výzkum přítomnosti TMK a její vliv na průběh anaerobní digesce v modelovém zařízení B-BRAUN (VŠB-TUO).

Výsledkem projektu budou publikace v RIV a certifikovaná metodika

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
5400,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)4000,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1400,-0,-
2. Stipendia50000,-50000,-
3. Materiálové náklady29000,-45152,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby36730,-35908,-
6. Cestovní náhrady10000,-70,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory14570,-14570,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady145700,-
Uznané náklady145700,-
Celkem běžné finanční prostředky145700,-145700,-