Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/199
Název projektuMetody hodnocení kvality a aplikovatelnosti koksového zbytku v návazných procesech.
ŘešitelBilík Jiří prof. Ing., CSc.
Školitel projektuprof. Ing. Jiří Bilík, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPředmět výzkumu je zaměřen na problematiku využívání odpadních materiálů pro termickou přeměnu a následné využití produktů do alternativních technologií.
Jednou z možností je využití koksového zbytku jako nauhličovadla, pojiva, případně sorbentů.

Cílem projektu je stanovení metod hodnocení kvality těchto produktů
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Jiří Bilík, CSc.
prof. Ing. Jiří Bilík, CSc.
Ing. Simona Jursová, Ph.D.
doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem projektu bude publikace v odborném tisku a certifikovaná metodika.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13400,-13400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3400,-3400,-
2. Stipendia16000,-16000,-
3. Materiálové náklady26500,-32436,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek25000,-18774,-
5. Služby12000,-12000,-
6. Cestovní náhrady18000,-18290,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory13000,-13000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady123900,-
Uznané náklady123900,-
Celkem běžné finanční prostředky123900,-123900,-