Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/196
Název projektuVyužití termických vlastností kompostů
ŘešitelRaclavský Konstantin prof. Ing., CSc.
Školitel projektuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na ověření možnosti termického využití kompostů, které nesplňují kriteria vyhlášky č. 341/2008 Sb. pro další biologické využití a jsou dále neupotřebitelné. Koncepce řešení projektu vychází ze 2 postupů:
• Určení maximálního možného obsahu rizikových prvků a PAU ve vstupních surovinách pro kompostování tak, aby konečný produkt vyhověl limitům vyhlášky č.341/2008 Sb. K řešení tohoto problému bude sledován jednak úbytek organické složky během kompostování, který významně mění zastoupení organické a anorganické složky v kompostu a dále způsob vazby rizikových prvků ve vstupních surovinách.
• Sledování změn energetických parametrů kompostů během procesu přeměny s cílem zachování co nejvyšší výhřevnosti (např. omezením rozkladu ligninu vlivem inhibitorů nebo zkrácením doby kompostování při dosažení požadovaného stupně vyzrávání.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Ing. Jarmila Drozdová, Ph.D.
Ing. Petra Sýkorová
Ing. Martina Volfová
Ing. Ondřej Zajonc, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Určení podílu anorganické složky v průmyslově vyráběných kompostech z travin, BRO, BRKO a zemědělských produktů.
2. Určení majoritních komponent organické složky (celuloza, lignin, hemiceluloza, cukry, bílkoviny).
3. Výzkum vazby rizikových prvků v kompostech a vstupních surovinách sekvenčním loužením.
4. Vytvoření modelu pro určení obohacení rizikových prvků v konečném produktu – kompostu (index obohacení) na základě úbytku organických látek.
5. Návrh úpravy energetických vlastností kompostů s cílem dosažení legislativně požadovaných mechanických parametrů a maximální výhřevnosti.
6. Tvorba modelových kompostů z BRKO v laboratorních komposterech NaturelMill.


Výstupy projektu budou publikovány v odborném tisku dle metodiky RIV a bude vytvořena certifikována metodika nebo software.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
5400,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)4000,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1400,-0,-
2. Stipendia70000,-70000,-
3. Materiálové náklady30000,-26854,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby25520,-42000,-
6. Cestovní náhrady12000,-4146,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15880,-15800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady158800,-
Uznané náklady158800,-
Celkem běžné finanční prostředky158800,-158800,-