Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/192
Název projektuZkoumání vlivů vybraných fyzikálních veličin na lisovací ústrojí peletovacího lisu v průběhu peletování
ŘešitelŽidková Petra Ing.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuVýzkum se zabývá studiem vlivů vybraných fyzikálních veličin na lisovací ústrojí peletovacího lisu v průběhu lisovacího procesu.

Se stoupající poptávkou po ekologických palivech, do kterých pelety vyrobené z pilin patří, stoupá i výrobní kapacita peletovacích lisů. Tato zvýšená výrobní kapacita může být příčinou zvýšení poruchovosti a snížení životnosti těchto strojů. Týká se to zejména součástí lisovacího ústrojí.

Z tohoto důvodu se projekt zaměřuje na studium vlivů vybraných fyzikálních veličin na lisovací ústrojí peletovacího stroje v průběhu peletování. Bude vytvořen model součástí lisovacího ústrojí v některém z CAD software. Budou provedena laboratorní měření vybraných fyzikálních veličin. Naměřená data budou dále využita k nastavení okrajových podmínek a dále bude provedena analýza MKP. Zhodnocení výsledků simulace v prostředí komerčního software a výsledků měření v laboratoři umožní efektivnější návrh úpravy lisovacího ústrojí vedoucí ke zvýšení její životnosti.

Členové řešitelského týmudoc. Ing. František Fojtík, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Ing. Ondřej Obdržálek
Ing. Petra Židková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1-Metodika laboratorního měření vybraných fyzikálních veličin lisovacího ústrojí peletovacího lisu.
2-Analýza výsledků laboratorního měření.
3-Modelování působení vlivu vybraných fyzikálních veličin v prostředí software MKP.
4-Článek v recenzovaném časopise.
5-Funkční vzorek konstrukční úpravy lisovacího ústrojí peletovacího lisu.


Časový harmonogram:

1-Příprava měření (1-3/2011)
-plánování a organizace
-nákup potřebného materiálu a zařízení
-montáž měřicího zařízení

2-Vlastní měření (3-5/2011)

3-Analýza naměřených dat (5/2011)

4-Modelování vlivů vybraných fyzikálních veličin v prostředí CAE software (4-5/2011)

5-Návrh konstrukční úpravy a funkčního vzorku lisovacího ústrojí (6/2011)

6-Zadání výroby funkčního vzorku (8-9/2011)

7-Závěrečná zpráva (10-11/2011)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-9380,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-7000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-2380,-
2. Stipendia28000,-32000,-
3. Materiálové náklady25000,-38962,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek6500,-2933,-
5. Služby32000,-10640,-
6. Cestovní náhrady3000,-585,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10500,-10500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady105000,-
Uznané náklady105000,-
Celkem běžné finanční prostředky105000,-105000,-