Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/32
Název projektuZařízení pro měření vertikálních pohybů
ŘešitelPospíšil Jiří Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuVýzkum bude zaměřen na sestrojení zařízení pro měření vertikálních pohybů, ověření jeho funkce a přesnosti měření v praktických aplikacích.
V různých odvětvích průmyslu (stavebním, strojním, dobývání nerostů aj.) je potřeba monitoring svislých pohybů objektů (mostů, budov, základů strojních zařízení i horninového masivu). Tento monitoring bývají vždy periodický. Periodicita je určena podle významnosti objektu i maximálních přípustných pohybů.
Jmenované úkoly jsou v dnešní době měřeny dvěma způsoby. A to geodetickým měřením (nivelace, trigonometrické určování výšek), nebo speciálními systémy na principu extenzometrů, hydrostatické nivelace apod. V prvním uvedeném případě je téměř vždy nutná přítomnost člověka. Měření probíhá v delších časových intervalech (měsíce, dny, maximálně hodiny). V druhém případě mohou být intervaly měření mnohem kratší i kontinuální. Tyto systémy ovšem neumožňují měření větších výškových rozdílů (do 0,5m).

Popis navrhovaného měřícího zařízení
Navrhované zařízení funguje na základních fyzikálních principech hydrostatiky a mechaniky tekutin. Pomocí navrhovaného zařízení bude možné určovat výškové rozdíly v řádech metrů (cca 3m), po ověření funkčnosti je možné měřící rozsah zvýšit. Další výhodou tohoto zařízení je možnost nepřetržitého sledování pohybů. Součástí návrhu bude i automatizovaná sběr měřených dat a následné zpracování výsledků. Pro potřeby může být doplněn systém varování překročení mezních pohybů. Další výhodou tohoto zařízení je předpokládaná přesnost určení pohybů, která bude záviset na zvolených snímacích jednotkách. Tato přesnost by se měla pohybovat v rozmezí milimetrů.
Jednou z nevýhod zařízení je vyšší pořizovací cena jednotlivých měřících čidel. To ovšem nahrazuje možnost přesunu zařízení a jednoduchá aplikace na jiný objekt. Dalšími výhodami, jak je výše uvedeno, je přesnost, rozsah měření, automatický sběr a zpracování dat.

Harmonogram projektu:
1. Zpracování rešerše k dané problematice.
2. Nákup potřebných čidel a součástí, sestavení zařízení.
3. Tvorba automatizovaného odečítání a vyhodnocovacího softwaru.
4. Ověření přesnosti měření pro mechanické a elektronické odečtení.
5. Aplikace zařízení na pokusný objekt.
6. Zpracování výsledků a optimalizace zařízení.
7. Průzkum patentových databází a případné zahájení patentového řízení .
8. Publikace výsledků.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Ing. Rostislav Dandoš, Ph.D.
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Ing. Petra Zápalková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je vývoj nového zařízení pro měření vertikálních pohybů.

Výstupy:
• Prezentace výsledků v českých a zahraničních recenzovaných časopisech (Jneimp, Jrec).
• Prezentace výsledků na odborných konferencích.
• Zahájení patentového řízení nového zařízení – podání patentové přihlášky.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13400,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3400,-0,-
2. Stipendia18000,-0,-
3. Materiálové náklady75000,-60000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek75000,-105000,-
5. Služby37600,-50000,-
6. Cestovní náhrady11000,-20000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)10000,-5000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-