Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/43
Název projektuVýzkum a vývoj v oblasti TPM
ŘešitelNovák Josef doc. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je vytvoření diagnostického pracoviště v oblasti TPM. V první fázi projektu půjde o zmapování nejnovějších technologií, které mohou výrazným způsobem zefektivnit stávající údržbářskou činnost. V druhé fázi projektu bude tato technologie uplatněna prakticky na průmyslových výrobních zařízeních ve strojírenství. Diagnostické zařízení bude sloužit při výuce odborných předmětů na Průmyslovém inženýrství a také při prezentacích oboru a FS.
Členové řešitelského týmuIng. Radoslav Delinčák
Ing. Aleš Dresler
doc. Ing. Josef Novák, CSc.
Ing. Jitka Šťastná Roubíčková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1)Publikace článků v mezinárodním vědeckém časopise E+M Ekonomie a Management, který vydává Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s dalšími osmi vysokými školami v České republice a na Slovensku. Časopis je zařazen do databáze impaktovaných časopisů společnosti Thomson Rauters. Časopis je indexován v Social Sciences Index, Social Scisearch a Journal Citation Reports/Social Sciences Edition.
2)Publikace článků v impaktovaném časopise Gold Bulletin

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
10640,-10640,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)7023,-7023,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3617,-3617,-
2. Stipendia15960,-15960,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek84900,-84900,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady10000,-10000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory7500,-7500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady129000,-
Uznané náklady129000,-
Celkem běžné finanční prostředky129000,-129000,-