Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/41
Název projektuTransportní procesy ve vícefázových systémech
ŘešitelVečeř Marek doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na studium transportních procesů ve vícefázových soustavách a tvoří jej několik dílčích problémů, které se řeší odděleně a jsou předmětem diplomových, či disetračních prací vedených na katedře chemie. Ve vícefázových systémech, kde kontinuální fáze (nosná tekutina) obsahuje rozptýlené částice jiné fáze (dispergovaná fáze), např. kapky, bubliny, tuhé částice, se výrazně projevuje škálový charakter toku. Přítomnost rozptýlené fáze vnáší do chování disperze jasná a důležitá časová a prostorová měřítka. Pomocí těchto charakteristik pak můžeme kvantifikovat pojem 'vazby' či 'spřažení' fází (phase coupling), který vyjadřuje vzájemné ovlivňování fází při toku. Vazba je způsobena přenosem určité fyzikální veličiny (hmoty, energie nebo hybnosti) z jedné fáze do druhé. Klíčovou roli na fázovém rozhraní sehrává také zeta-potenciál. Podobně jako jsou provázané fáze, jsou provázaná různá měřítka tím, že jim příslušející děje se vzájemně ovlivňují. Na rozdíl od jednofázových systémů, které jsou důkladněji prostudovány, je situace u systémů vícefázových podstatně komplikovanější. Je zde více důležitých měřítek, čímž je hierarchická struktura oboru mnohem bohatší a zároveň je zde daleko méně poznatků, které by děje na těchto měřítcích pokryly: (i) Vícefázová hydrodynamika g-l-s reaktoru: experimentální stanovení kritické rychlosti suspendace a její závislosti na množství a kvalitě suspendované fáze; sledování zeta-potenciálu na fázovém rozhraní s ohledem na kvalitu nosné kapaliny a kinetika absorpce a desorpce čistého plynu a směsi plynů do kapaliny, (ii) Chemická reakce na fázovém rozhraní: Separace zinku a železa ze sraženiny vznikající po regeneraci repasní kyseliny; selektivní sorpce fosfátů z roztoků obsahujících těžké kovy, (iii) Transport tepla s fázovou přeměnou: jsou řešeny problémy měření a vyhodnocení entalpické bilance výměníku s i bez fázové přeměny, určení tepelných ztrát a určení koeficientů prostupu a přestupu tepla.
Členové řešitelského týmuIng. Zuzana Bílská
Ing. Jan Klusák
Ing. Hana Kohutová
Ing. Jakub Korpas, Ph.D.
Ing. Lucie Spáčilová
Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.
Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D.
Ing. Jan Pospíšil
doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu: (i) Optimalizace geometrie g-l-s reaktoru pro dispergovanou tuhou fázi různé hustoty a různých tvarů; Experimentální stanovení poločasu štěpení jednotlivých bublin v elektrolytech s různou koncentrací a iontovou sílou. (ii) Nalezení ekonomicky přijatelné metody separace zinku a železa; Optimalizace sorbentu pro selektivní sorpci fosforu z roztoků obsahujících i těžké kovy. (iii) Návrh metody stanovení koeficientu prostupu tepla ve výměníku s fázovou přeměnou.
Očekávané výsledky: Projekt přispěje k prohloubení poznatků v oblasti vícefázových systémů a přinese originální výsledky, které najdou bezprostřední využití v oblasti efektivního návrhu vícefázových transportně-reakčních soustav. Získané výsledky mohou být aplikovány např. v hydrometalurgii, při loužení polymetalických rud a metalurgických odpadů, až po extrakci drahých kovů či uranu, nebo v technologii čištění odpadních vod. Studované systémy se také vyskytují v řadě procesů v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu.
Předpokládané výstupy: Získané originální výsledky poslouží jako podklady pro publikaci v recenzovaných časopisech oboru jako jsou Chemical Engineering Science a International Journal of Multiphase Flow případně Hydrometalurgy. Průběžné výsledky budou prezentovány na mezinárodních konferencích oboru CHISA 2011 a SSCHI 2011, METAL, Recyklace odpadů a na Studentských dnech metalurgie.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia100000,-100000,-
3. Materiálové náklady39000,-22196,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-21000,-
5. Služby0,-10454,-
6. Cestovní náhrady12000,-7450,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory18000,-17900,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady179000,-
Uznané náklady179000,-
Celkem běžné finanční prostředky179000,-179000,-