Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/40
Název projektuStudium tepelně-fyzikálních vlastností slévárenských materiálů
ŘešitelCagala Michal Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuProjekt bude zaměřen na studium tepelně-fyzikálních vlastností slévárenských slitin a materiálů pro výrobu slévárenských forem a jader. V současné době dochází k neustálému vývoji nových ostřiv, pojiv a přísad.
U slévárenských slitin neželezných kovů bude komplexně vyhodnocena kvalita roztavené slitiny pomocí Dichte Indexu (stupeň naplynění taveniny), Dross Testu(množství vměstků v tavenině) a termické analýzy. Z téže taveniny budou odlity vzorky pro studium tepelné dilatace a vzorky pro tahovou zkoušku (termomechanické vlastnosti).
Součástí projektu bude i studium tepelně-fyzikálních vlastností materiálů pro výrobu slévárenských forem a jader metodami stanovení dilatace, vývinu plynů při lití.
Tato měření budou probíhat v nově vybudovaných laboratořích vybavenými unikátními zařízeními, které byly pořízeny v rámci projektu MŠMT v roce 2010.
Členové řešitelského týmuIng. Jaroslav Beňo, Ph.D.
Ing. Marek Břuska
Ing. Michal Cagala
prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Ing. Hong Hai Nguyen
Ing. Olga Petrová
Ing. Nikol Novohradská, Ph.D.
Bc. Jakub Sváček
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem navrhovaného projektu bude studium tepelně-fyzikálních a metalurgických vlastností slévárenských slitin a materiálů pro výrobu slévárenských forem a jader.

Projekt si vytkl následující cíle:

1. Na základě teoretického rozboru vybrat základní typy slitin a materiálů k přípravě formovacích směsí.

2. U slitin provést komplexní hodnocení metalurgické kvality pomocí termické analýzy a stanovení množství plynů a vměstků v tavenině.

3. U materiálů k přípravě formovacích směsí stanovit tepelně-fyzikální vlastnosti s cílem optimalizovat složení.

4. Stanovit dilatační charakteristiky vybraných kovových materiálů.


Celý projekt je navrhován k řešení v roce 2011. Pro jeho řešení navrhuji tento rozpis prací:

leden - únor:
- výběr a pořízení vybraných slitin a komponent formovacích směsí.

únor - listopad:
- hodnocení metalurgické kvality kovů a slitin pomocí termické analýzy, naplynění a stanovení obsahu vměstků.

březen - listopad:
- hodnocení tepelně-fyzikálních vlastností kovových materiálů,
- hodnocení tepelně-fyzikálních vlastností komponent formovacích směsí včetně optimalizace složení formovacích směsí.

prosinec:
- vypracování závěrečné zprávy

V roce 2010 se v rámci projektu MŠMT pořídila na pracoviště řešitele řada unikátních laboratorních zařízení, které slouží ke stanovení tepelné dilatace (kovových i nekovových materiálů, včetně sypkých, až do teploty 2000°C), termické analýzy, naplynění a stanovení množství vměsků v roztaveném materiálu.
Tyto přístroje umožní sledování procesů krystalizace a tuhnutí, které jsou podmíněny přítomností vodíku a kyslíku v tavenině. V odlitku tvoří vodík plynové vady a kyslík je vyloučen ve formě nekovových vměstků. Míra naplynění je ovlivněna mnoha faktory vyplývající z vlastností tavícího zařízení, kvality vsázky a podmínek tavení.
Při řízení kvality a omezování množství neshodných odlitků je potřebné vycházet z určení vlastního naplynění taveniny a určení množství vměstků ve vzorcích odebraných z ještě tekutého kovu. Vztah mezi naměřenými parametry utuhlých vzorků taveniny a užitnými vlastnostmi hotových odlitků je předmětem řešení navrhovaného projektu .
Pro hodnocení kovů a slitin budou připraveny vzorky na různých typech tavících zařízení. Sledován bude stupeň naplynění, obsah vměstků a současně křivky tuhnutí pomocí termické analýzy. U takto připravených materiálů budou následně sledovány tepelně-fyzikální vlastnosti za použití dilatometru, termomechanické vlastnosti při provedení tahových zkoušek a dynamická termomechanická analýza.
V oblasti formovacích směsí budou sledovány dilatační charakteristiky jak u jednotlivých komponent pro výrobu forem a jader, tak i připravených formovacích směsí. Měření bude provedeno pro různá složení směsí s cílem jejich optimalizace.
V rámci tohoto projektu se budou řešit 3 doktorské a 2 diplomové práce.

Výsledky tohoto projektu budou prezentovány:
• na odborných konferencích: Spolupráce 2011, Polsko; 48. Slévárenské dny, Brno, ČR;
• v časopise: Slévárenství.


Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia30000,-30000,-
3. Materiálové náklady15000,-19456,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby60000,-55483,-
6. Cestovní náhrady50000,-49861,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory17000,-17200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady172000,-
Uznané náklady172000,-
Celkem běžné finanční prostředky172000,-172000,-