Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/37
Název projektuVyužití matematického modelování při studiu chování geotechnických konstrukcí (2. etapa)
ŘešitelMohyla Marek Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuTento projekt je přímým pokračováním předcházejícího projektu SP/201022 jehož předmětem bylo zkoumání aplikovaných analytických a numerických metod výpočtu přetváření a posouzení stability geotechnických konstrukcí vystavených účinkům statických i dynamických sil. Pozornost byla věnována poznání interakce mezi konstrukcí a stabilizovaným horninovým prostředím se snahou dosažení vyššího stupně zapojení horninového prostředí do stabilizační funkce systému a zohlednění vlivů technické seizmicity vyplývající z aplikované technologie výstavby.


V tomto pokračujícím projektu bude pozornost zaměřena na podrobnější prozkoumání dosavadních znalostí dané problematiky a jejich rozšíření o:

A/ Sledování vývoje zatížení geotechnických konstrukcí v závislosti na vývoji tuhosti konstrukce a postupném přetváření horninového masívu v čase. Dále bude sledován vývoj napětí v geotech. konstrukcích v závislosti na proměnném zatížení (řešit bude Ing. Marek Mohyla)
B/ Realizace dalšího monitorovacího měření, na jejichž základě bude provedena analýza a výsledky budou implementovány do numerických modelů s následným provedením kalibrace modelů (řešit bude Ing. Tomáš Petřík a Bc. Miroslav Pinka)


Harmonogram řešení:

1/ (únor - duben) Pokračování v realizaci odpovídajících praktických (dynamických a statických) výpočtů.
2/ (květen - červen) Realizace seizmických měření, analýza naměřených dat.
3/ (červenec) Vytvoření matematických modelů a jejich komparace s naměřenými daty v terénu.
4/ (srpen) Sledování vývoje zatížení geotechnických konstrukcí v závislosti na vývoji tuhosti konstrukce a postupném přetváření horninového masívu v čase.
5/ (září - říjen) Sledování vývoje napětí v geotechnických konstrukcích v závislosti na proměnném zatížení (v čase).
6/ (listopad) Doplňkové statické a dynamické výpočty pro ověření a kalibraci numerických a analytických modelů.
7/ (prosinec) Vytvoření závěrečné zprávy projektu.
Členové řešitelského týmudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Ing. Marek Mohyla, Ph.D.
Ing. Tomáš Petřík
Ing. Miroslav Pinka
doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1a/ Vytvoření metodiky modelového stanovování průběhu napětí v geotechnických konstrukcích v závislosti na reálných podmínkách.
1b/ Stanovení útlumových křivek v závislosti na horninovém prostředí, zdroji seizmického zatížení a druhu postižené geotechnické konstrukce.

2a/ Využití výsledků tohoto projektu při zpracování disertačních prací Ing. Marka Mohyly, Ing. Tomáše Petříka a diplomové práce Bc. Miroslava Pinky.
2b/ Prezentace dosažených výsledků ve formě odborných článků na konferencích a v odborných časopisech, např.: konference Zakládání staveb 2011, Juniorstav 2012 a ve sborníku vědeckých prací VŠB-TUO (řada stavební) s důrazem na započitatelné výstupy VaV dle metodiky Rady vlády pro VaV.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
37520,-37520,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)28000,-28000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti9520,-9520,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady880,-2562,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek2000,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady13000,-13318,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8600,-8600,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady86000,-
Uznané náklady86000,-
Celkem běžné finanční prostředky86000,-86000,-