Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/24
Název projektuStochastická simulace sněhové pokrývky
ŘešitelKantorová Markéta Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Jiří Horák, Dr.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuVětšina současných metod prostorové interpolace a multifaktorového hodnocení území je založena na vážených regresních vztazích, které vedou k vyhlazování výsledků a k degradaci našich schopností správně hodnotit existenci a pravděpodobnost extrémních situací a jejich dopady na zkoumaný problém. Ani alternativní postupy využívající neuronové sítě nepřinášejí zásadní zlepšení situace (působí podobný interní mechanismus tvorby vah).
Cílem výzkumu je zkoumání možností metod stochastické simulace pro hodnocení vývoje hodnot, hodnocení výskytu extrémních jevů, sledování pravděpodobnosti překročení stanovených limitů, srovnání s aplikací krigovací chyby, využití doplňkových kvalitativních informací. Testovány budou zejména vybrané varianty podmíněné stochastické simulace.
Jako aplikační oblast byla zvolena data sněhové pokrývky, řady územně vázaných faktorů (morfologie, pedologie, lesní hospodaření a další) a výsledky pravidelného mapování poškození lesa.
Členové řešitelského týmuBc. Martin Albert
doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
Bc. Tereza Myšková
Ing. Markéta Kantorová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výzkum v oblasti stochastické simulace prostorových dat je zaměřen především na sledování výskytu extrémních jevů, pravděpodobností hodnocení a doporučení k potřebné parametrizaci metod.
V rámci tohoto projektu budou řešeny diplomové práce studentů Alberta a Myškové.
Publikační výstupy budou směřovány do časopisů evidovaných v db Scopus a v seznamu RVV. Předpokladem je publikační činnost v některých z následujících časopisů:
http://www.tandf.co.uk/journals/gscs
http://www.versita.com/cejg/
http://www.tandf.co.uk/journals/lssp
http://www.tandf.co.uk/journals/tjss
Dosažené výsledky by mohly být prezentovány v rámci konference - The Third International Conference on Advances in System Simulation, SIMUL 2011 ve Španělsku, která by měla být zapsaná na WoS.
Postup:
1.fáze: získání dat sněhové pokrývky
2.fáze: analýza dat (provedení explorační analýzy)
3.fáze: stochastická simulace (převážně podmíněná stochastická simulace)
4.fáze: vyhodnocení výsledků a doporučení

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
9380,-9380,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)7000,-7000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2380,-2380,-
2. Stipendia21000,-21000,-
3. Materiálové náklady70000,-40000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek70000,-65500,-
5. Služby22620,-47000,-
6. Cestovní náhrady15000,-30790,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12000,-12000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)10000,-4330,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady230000,-
Uznané náklady230000,-
Celkem běžné finanční prostředky230000,-230000,-