Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/19
Název projektuNový přístup k řízení rozjezdu mostového jeřábu s ohledem na kývající se břemeno
ŘešitelVraník Pavel Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumu Předmětem výzkumu je nalezení a ověření nového systému řízení pohonu jeřábu (kočky), zejména při jeho rozjezdu a dojezdu s ohledem na kývající se břemeno. Byl sestaven matematický model se třemi stupni volnosti zohledňující jednak krouticí moment motoru a výkyv lana, jednak kmitání samotného břemene.
Oproti konvenčním systémům zohledňujícím pouze délku odvinutého lana byl nový systém řízení jeřábu dále optimalizován tak, aby byl uvažován rovněž tvar (rozměry) vychylujícího se břemene, čímž je umožněno dosažení ještě většího zrychlení jeřábu za předpokladu nepřekročení normou stanoveného dovoleného výkyvu břemene.
Za účelem maximálního přiblížení se reálnému provozu a zároveň dosažení co nejvyšší přesnosti systému jsou do výpočtu zahrnuty i účinky všech rotujících částí pojezdu jeřábu, tj. motoru, spojky, převodovky, brzdy a pojezdových kol.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Ing. Pavel Vraník
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- Realizace měřícího pracoviště
- Ověření matematické teorie na měřícím pracovišti
- Vývoj nového systému řízení
- Aplikace nového systému řízení na reálné jeřábové kočce (měřícím pracovišti)
- Ověření možnosti použití nového systému řízení na reálných mostových jeřábech
- Ověření možnosti získání patentu
- Publikace v odborných časopisech
- Účast na konferenci

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
10050,-10050,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)7500,-7500,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2550,-2550,-
2. Stipendia15000,-15000,-
3. Materiálové náklady2950,-26289,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek40000,-0,-
5. Služby15000,-17319,-
6. Cestovní náhrady5000,-20342,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory1000,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady89000,-
Uznané náklady89000,-
Celkem běžné finanční prostředky89000,-89000,-