Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/18
Název projektuPokročilé metody řízení a diagnostiky strojů a procesů
ŘešitelTůma Jiří prof. Ing., CSc.
Školitel projektudoc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.<br /> doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.<br /> prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.<br /> prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.<br /> doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuProjekt navazuje svým zaměřením na minulý projekt specifického výzkumu, jehož výsledkem bylo mimo četných publikací v odborných časopisech a sbornících konferencí také úspěšná registrace více než 15 ks autorizovaných softwarů z oblasti teorie řízení, zpracování signálů a informačních systémů. Vznikly dva funkční vzorky.
Hlavní směry výzkumu spadají pod oblast nových metod syntézy systémů řízení, nástroje a pokročilé postupy zpracování signálů při návrhu a testování diagnostických systémů a rozvoj pokročilých metod pro HW a SW prostředky použité u RealTime systémů. Protože jsme získali HW pro zahájení výzkumu metod analýzy překážek nebo tvaru objektů na bázi skenovacích laserů, je plánováno zahájit výzkum metod a programových prostředků pro analýzu obrazu s cílem zjistit rozměry objektů. Náplní projektu bude rovněž vývoj metod aktivního tlumení vibrací s použitím elektrodynamických budičů a piezoaktuátorů. Bude zahájen výzkum nízkofrekvenčních vibrací s použitím prvků MEMs.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Bc. Darek Bublík
Bc. Vladimír Chrenka
prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Ing. David Fojtík, Ph.D.
Ing. Lukáš Gardoň
Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
Ing. Patrik Janečka
Ing. Martin Juránek, Ph.D.
Bc. David Kadlec
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
Ing. Petr Kopečný
Ing. Milan Kopp
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Ing. Jaroslav Los, Ph.D.
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Ing. Petr Podešva, Ph.D.
Ing. Lukáš Richtr
doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
Ing. Pavel Šofer, Ph.D.
Ing. Miloslav Spurný
Ing. Petr Staníček
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Bc. Ondřej Unger
prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Ing. Jaromír Zavadil, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl projektu je:
* Programová podpora řízení experimentálních modelů.
* Modelování, simulace a řízení složitých dynamických výrobních systémů, při využívání nových metod a prostředků měření a řízení technologických procesů.
* Aplikace nejnovějších hardwarový prostředků pro měření a identifikaci (skenovací lasery, MEMs akcelerometry a gyroskopy, DC piezorezistivní akcelerometry, snímač ultravysokých otáček).

Konkrétní výstupy projektu:
*Sestava mikrokopteru s nosností 0,3kg a dobou letu 20 minut ( s vybavením senzorů pro detekci vlhkosti, teploty, CO2 a kamerovým systémem).
*Funkční vzorek aktivního řízení kluzných ložisek piezoaktuátory s přímým odměřováním jejich zdvihu.
*Funkční vzorek aktivního vibroizolačního systému s elektromagnetickými budiči.
*Vývoj software pro identifikaci překážek skenovacími lasery s aplikací particle filters.

Výstupy z projektu chceme publikovat pouze ve zdrojích registrovaných v citačních databázích (SCOPUS, Web of Science).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
55350,-55350,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)41000,-41000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti14350,-14350,-
2. Stipendia84650,-84650,-
3. Materiálové náklady26000,-26000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek100000,-100000,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady38000,-38000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory38000,-38000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)38000,-38000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady380000,-
Uznané náklady380000,-
Celkem běžné finanční prostředky380000,-380000,-