Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/17
Název projektuVybrané studie heterogenních systémů
ŘešitelDobrovská Jana prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci projektu je získání nových fyzikálněchemických
poznatků pri studiu vybraných heterogenních systémů. Pozornost bude zaměřena na tři oblasti studia:

a) Studium mezifázových pochodů na rozhraní oxidický systém – ocel originální metodikou rozvíjenou v rámci našeho pracoviště. Princip vychází ze studia povrchových napětí sledovaných tavenin a úhlů smáčení těchto kapalných fází. Budou studována mezifázová napětí mezi reálnými ocelemi a reálnými i synteticky připravenými oxidickými struskovými systémy na bázi SiO2, Al2O3, CaO, MgO a MnO z hlediska chemického složení, teplot a kinetiky mezifázových reakcí.

b) Studium vybraných systémů metodami termické analýzy. Metodami DTA a DSC budou studovány termofyzikální vlastnosti (teploty a entalpie fázových přeměn) v závislosti na hmotnosti vzorků a rychlosti ohřevu/ochlazování u systémů na bázi Fe-C a bezolovnaté pájky. Získaná data budou použita pro nastavení optimálních experimentálních podmínek a pro studium kinetiky fázových transformací. Dále budou předmětem měření tepelné kapacity daných systémů a jejich závislost na teplotě. Výsledky z obou metod budou porovnány a zároveň bude posouzena vhodnost těchto metod pro měření jednotlivých veličin.

c) Problematika heterogenních katalytických reakcí s potenciální aplikací při čištění odpadních plynů. Pozornost bude zaměřena zejména na katalytický rozklad N2O a fotokatalytickou redukci CO2. Katalytický rozklad na dusík a kyslík patří mezi realizovatelné metody snížení emisí N2O v odpadních plynech. Předkládaný projekt se bude zabývat experimentálním studiem rozkladu N2O katalyzovaného směsnými oxidy (spinely), jenž jsou modifikovány vybranými alkalickými a vzácnými kovy. Snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) ze spalování fosilních paliv je jedním z nejaktuálnějších problémů naší doby. Jednou ze slibných metod snížení emisí CO2 je fotokatalytická redukce CO2 využívající UV záření. Předmětem výzkumu v rámci tohoto projektu jsou katalytické a fyzikálně-chemické vlastnosti polovodičových fotokatalyzátorů (např. modifikovaný TiO2, ZnS, CdS) vhodných pro fotokatalytickou redukci CO2.

Členové řešitelského týmuIng. Žaneta Chromčáková
prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Ing. Martin Reli, Ph.D.
Ing. Marcel Šihor, Ph.D.
Ing. Silvie Rosypalová, Ph.D.
Mgr. Roman Witasek
Ing. Monika Kawuloková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je získání nových fyzikálně-chemických poznatků při
studiu vybraných heterogenních systémů. Tyto nové poznatky budou
předloženy ve formě následujících výsledků dle Metodiky hodnocení výsledků
výzkumu a vývoje: a) bude připraven min. 1 článek do impaktovaného
casopisu; b) budou připraveny min. 2 články do recenzovaného časopisu. Dále
budou doktorandi presentovat dílčí výsledky na mezinárodních konferencích.

Získané výsledky a nové poznatky také přispějí k rozvoji poznání v oborech
chemická metalurgie a v příbuzných oborech. Výsledky mohou být také využity v technické praxi.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia110000,-110000,-
3. Materiálové náklady25700,-5645,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-13304,-
6. Cestovní náhrady20000,-26751,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory17300,-17300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady173000,-
Uznané náklady173000,-
Celkem běžné finanční prostředky173000,-173000,-