Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/42
Název projektuVýzkum procesu termickéko zpracování odpadů na sestavené laboratorní jednotce
ŘešitelFiedor Jiří Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu projektu bude provedení další návazné série měřených experimentů na laboratorní termické jednotce sestavené v rámci řešení projektu specifického výzkumu SP/201077 řešeného v roce 2010. Bude se jednat o odběr, úpravu a zpracování různých druhů odpadů (polymerních a biodegradabilních) termickými metodami a to jak v nadstechiometrickém, tak i v podstechiometrickém obsahu kyslíku v reakčním prostoru vůči hořlavým složkám odpadu. Půjde tedy o řízené spalování, zplyňování případně pyrolýzu vybraných druhů odpadů, přičemž u všech zmíněných procesů budou sledovány hmotnostní a materiálové toky vstupních a výstupních produktů, včetně toku toxických prvků a sledování charakteru výstupní plynné, kapalné i tuhé fáze. Na podkladě znalosti charakteru jednotlivých produktů opouštějících zmíněné termické procesy bude navrženo jejich další využití.
Členové řešitelského týmuDr. Stanislav Bartusek
Ing. Vitaly Busygin
Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
Bc. Pavla Musialková
Ing. Veronika Šimková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem výzkumu je zapojení studentů doktorského a navazujícího magisterského studia do laboratorního výzkumu, kdy v prvních fázích řešení projektu budou provádět odběr a úpravu vzorků v laboratorních podmínkách a následně se budou podílet na přípravě a provedení meřených experimentů, kdy budou sledovány materiálové a hmotnostní toky a složení vstupních a výstupních produktů. Nakonec budou dosažené výsledky vyhodnoceny a budou navržena optimalizační opatření pro zpracování sledovaných druhů odpadů v provozním měřítku.

1. Fáze řešení projektu
V úvodní fázi řešení projektu bude proveden výběr odpadních materiálů vhodných ke zparcování na sestavené laboratorní jednotce. Po provedení odběru těchto vzorků a převezení do laboratoře bude sepsán protokol o odběru vzorků a tyto budou podrobeny laboratorní úpravě zejména zrnitosti prostřednictvím laboratorního nožového a vibračního mlýna. Následně budou vzorky homogenizovány kvartací a uskladněny do uzavíratelných nádob. Takto upravené vzorky budou připraveny k provedení měřených experimentů.

2. Fáze řešení projektu
V další fázi bude provedena další série měřených experimentů za různých procesních podmínek na v předchozím období sestavené laboratorní termické jednotce, která je vybavena retortou o objemu 5 dm3 a opatřena přívodem reakčních medií (dusík, vzduch) s regulovaným průtokem. V případě spalování odpadů budou zkoumány především možnosti využití produktů po spalování a to zejména s ohledem na obsah toxických prvků ve vyhořelé škváře a v popílku, který bude odebírán z proudu spalin. Tyto produkty budou upravovány na analytický stav a budou analyzovány na Centru nanotechnologií VŠB – TUO metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie na vybrané toxické prvky. Bude rovněž sledována účinnost spalování s ohledem na zbytkový obsah celkové hořlaviny ve vyhořelé škváře (TGA). V případě redukčních metod zpracování se bude jednat jednak o sledování hmotnostní bilance vznikajících produktů, kdy lze na podkladě změny reakčních podmínek (rychlost ohřevu reakční retorty, dosažená teplota apod.) ovlivňovat výnosy produktů a jednak o stanovení složení výstupních produktů, zejména plynné frakce, která je pak dále využitelná zejména energeticky. V případě pevné frakce (koks, polokoks) budou zkoumány sorpční schopnosti stanovením jodového absorpčního čísla a v případě kapalné fáze dojde k rozdestilování na lehkou, střední a těžkou frakci, kdy zejména lehká frakce je využitelná jako přísada do motorové nafty.

3. Fáze
V poslední fázi řešení projektu budou vyhodnoceny získané výsledky a budou navržena optimalizační opatření pro zpracování sledovaných druhů odpadů v provozních podmínkách.

Výsledkem řešení projektu bude získání dalších poznatků o procesech tepelného zpracování odpadů v laboratorních podmínkách na sestavené moderní laboratorní jednotce, která je opatřena mikroprocesorem pro řízení ohřevu pece, průtoku reakčních medií, měření teplot apod. za různých procesních podmínek, kdy budou připravené vzorky zpracovávány jednak v oxidační atmosféře a jednak v redukčních podmínkách. Různými procesními podmínkami je dále myšleno rychlost ohřevu reakční komory, dosažená teplota zpracování, doba zdržení materiálu v reakčním prostoru, hodnota součinitele přebytku vzduchu apod.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
9750,-8362,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)6240,-6240,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3510,-2122,-
2. Stipendia16000,-16000,-
3. Materiálové náklady40000,-22861,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek23295,-0,-
5. Služby25000,-51187,-
6. Cestovní náhrady29555,-45190,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15955,-15955,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady159555,-
Uznané náklady159555,-
Celkem běžné finanční prostředky159555,-159555,-