Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/15
Název projektuPulzátorové zkoušky ozubených kol
ŘešitelHavlík Jiří doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuVýstupem projektu bude verifikace vyhodnocení ohybového napětí v patě zubu podle ČSN ISO 6336 (DIN 3990), pomocí metody konečných prvků a tenzometrického měření pro různé typy geometrie. Za účelem realizace tenzometrie budou navrženy funkční vzorky ozubených kol.
Na nich pak bude ověřena možnost realizace únavových (dynamických) zkoušek ozubených kol na pulsátoru ZD 40 katedry Části a mechanismů strojů. Budou zjištěny hygienické vlivy hluku a vibrací na budovu.
V případě pozitivních výsledků budou v rámci navazujícího projektu realizovány únavové zkoušky ozubených kol pro materiály, používané v automobilech ŠKODA Mladá Boleslav.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.
Ing. Zdeněk Klos, Ph.D.
Ing. Petr Maršálek, Ph.D.
prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc.
Ing. Miroslav Vávra
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1.Funkční vzorky ozubených kol.
2.Experimentální tenzometrické měření ohybového napětí v patě zubu na funkčních vzorcích při různém upnutí.
3.Analytický výpočet ohybového napětí v patě zubu.
4.Výpočet ohybového napětí v patě zubu pomocí MKP.
5.Verifikace tří metod stanovení ohybového napětí v patě zubu.
6.Ověření možností realizace únavových zkoušek na pulsátoru ZD 40 katedry ČaMS.
7.Návrh upínacího zařízení pro ozubená kola Škoda Mladá Boleslav a úprava sériově vyráběných kol.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
20000,-19999,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)14925,-14925,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5075,-5074,-
2. Stipendia30000,-30000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek40000,-45293,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory1000,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)9000,-4708,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-