Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/12
Název projektuNepříznivé vlivy elektrizovaných drah, magnetická pole, konduktivita nanomateriálů a strojních částí
ŘešitelKolář Václav doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc.<br /> prof. Ing. Josef Paleček, CSc.<br /> doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPředkládaný vědecko-výzkumný projekt navazuje na projekt řešený v loňském roce, prohlubuje řešení a rozšiřuje řešenou oblast o nové synergické poznatky.
Odběr trakční transformovny je z hlediska napájecí sítě jednofázový nebo dvoufázový, přičemž odběry ve dvou fázích kolísají v podstatě nezávisle na sobě, proto trakční transformovny způsobují proudovou nesymetrii a ta následně nesymetrii napěťovou. Lokomotivy střídavé trakce vytváří také proudové a následně i napěťové harmonické. To platí především o lokomotivách vybavených polořízenými můstkovými usměrňovači, které generují vysoké úrovně harmonických. Vzhledem k těmto charakteristickým vlastnostem ovlivňuje trakční konzum napájecí soustavu a přes ni i ostatní spotřebiče.
Elektrochemickou korozí jsou ohrožena kovová a železobetonová zařízení uložená v zemi v oblastech zemních proudových polí. Ohrožení je přímo úměrné jejich intenzitě a proudové hustotě. Nejsilnější pole se nacházejí v okolí elektrizovaných drah. To je způsobeno nedostatečnou izolací kolejí a tím únikem trakčního proudu do země. ČR patří mezi státy s nejvyšší hustotou elektrizovaných tratí. Dnes mají ČD v provozu přes 3000 km a elektrizovány jsou i tratě MHD.
Vzhledem k prokázanému vlivu magnetických polí na živé organizmy, ale i na technická zařízení, především výpočetní, sdělovací a monitorovací techniku, tvoří magnetická pole různých frekvencí významnou složku životního prostředí.

Další částí projektu jsou experimentální práce při určování konduktivity v elektrotechnice zcela nových nanomateriálů - vodivé polymerů. Ty jak se zdá poskytují širokou škálu praktických aplikací. Nanokompozity na bázi vodivý polymer - fylosilikát v sobě integrují jedinečné elektrické a optické vlastnosti vodivých polymerů s příznivými chemickými i mechanickými a tepelnými vlastnostmi fylosilikátů a rozšiřují tak širokou škálu aplikací vodivých polymerů o možnost snadnější přípravy funkčních zařízení. Současně fyzikálně-chemické vlastnosti fylosilikátů nabízí možnosti ladit vlastnosti nanokompozitů pomocí vhodné volby typu fylosilikátu pomocí jeho chemické modifikace. K experimentálnímu určení užitných vlastností ve vztahu k aplikačním možnostem PANI i v trakční elektrotechnice (elektrokoroze) a v ostatních oborech je nutné vyvinout unikátní postupy, navrhnout a sestrojit potřebnou unikátní měřicí aparaturu. Projekt podpoří toto vědní zaměření a naváže na dosavadní výsledky výzkumu prováděné na katedrách 420 a 440 ve spolupráci s CNT a BRANO.
Z řešní loňského projektu SP/201065, na který letošní navazuje vznikly tyto příspěvky na konference registrované na Web of Science:
[1] Mičulka, P., Paleček, J., Kolář, V., Stýskala, V.: Spolupráce trakční a energetické soustavy z hlediska EMC. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference ELECTRIC POWER ENGINEERING 2010. Ed. J.Drápela, J.Macháček, Brno:Brno University of Technology, 2010, s. 551-554, ISBN987-80-214-4094-4
[2] Mičulka, P., Paleček, J., Kolář, V., Stýskala, V.: Analýza vlivu trakční transformovny Velešín na napájecí soustavu z hlediska nesymetrie. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference ELECTRIC POWER ENGINEERING 2010. Ed. J.Drápela, J.Macháček, Brno:Brno university of Technology, 2010, 555- 558, 978-80-214-4094-4
[3] Fukala, B., Kolář, V., Paleček, J., Orság, P.: Influence of AC electric railways on power supply system. In Proceedings of the 20th International Conference "Electromagnetic disturbances EMD´2010" . Ed. Z.Flisowsky, Kaunas:Kaunas University of Technology, 2010, p.79-82, ISSN 1822-3249
[4] Kotrle, T., Kačor, P., Paleček, J.: Vyšetřování magnetických polí v okolí jízdní kolejnice stejnosměrné vozby. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference ELECTRIC POWER ENGINEERING 2010.. Ed. J.Drápela, J.Macháček, Brno:Brno University of Technology, 2010, p.847-851, ISBN987-80-214-4094-4
[5] Machová, M., Kolář, V., Marek, M.: Vyšetřování magnetických polí v okolí jízdní kolejnice jednofázové vozby. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference ELECTRIC POWER ENGINEERING 2010. Ed. J.Drápela, J.Macháček, Brno:Brno University of Technology, 2010, p.853-856, ISBN987-80-214-4094-4
[6] Zajaczek, S., Ivánek, L., Phan Thi Thanh Thao: Nalezení optimálního tvaru elektromagnetu. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference "EPE 2010", Brno:Technická univerzita Brno, 2010, 761-763, ISBN 978-80-214-4094-4
[7] Zajaczek, S.; Skřivánek, L.; Ivánek, L.: Shape Optimization of Electromagnet. In 14th International Conference on Harmonics and Quality of Power, Bergamo:Politecnico di Milano, 2010, p.3, 978-1-4244-7245-1/10/
[8] Vaňuš J., Stýskala V.: Application of optimal settings of the LMS adaptive filter for speech signal processing. In International Multiconference on Computer Science and Information Technology (MMAP'10) 2010, Wisla, Poland, 2010 ISSN 1896-7094
[9] Orság, P., Paleček, J., Kijonka, J., Tien Trung Vo: Influence of an AC traction system on the voltage distortion of a traction transformer. In Proceedings of the 20th International Conference "Electromagnetic disturbances EMD´2010" ., Kaunas: Kaunas University of Technology, 2010, p. 83-88, ISSN 1822-3249
[10] Kolář, V., Paleček, J., Stýskala, V., Kypús,J.: Electric railways operation from the perspective of EMC.. In Proceedings 9th International Conference on Enviroment and Electrical Engineering 2010 (EEEIC). Ed. P.Janik, D.Lehmann, Z.Leonowicz, H.Schwarz, Wroclaw:Wroclaw university of technology, 2010, 451-454, 978-1-4244-5374-0
[11] Kolář, V., Paleček, J., Kocman, S., Orság, P., Stýskala, V., Hrbáč, R., Trung,Vo,T.: Interference between electric traction supply network and distribution power network – resonance phenomenon. In Proceedings 14th international conference on harmonics and quality of power, ICHQP 2010, Milano:Politecnico di Milano, 2010, 4, Politecnico di Milano, ISBN 978-1-4244-7245-1/10
[12] Orság, P., Kijonka, J., Kolář, V.: An Equivalent Model Of A Single-Phase Load Under Non-Sinusoidal Conditions. In Proceedings of 14th International Conference on Harmonics and Quality of PowerPolitecnico di Milano, 2010, p. 5, 978-1-4244-7245-1/10
[13] Orság, P.: Experimentální ověření vlivu filtračně - kompenzačního zařízení na provoz trakční transformovny, In Proceedings of the 11th International Scientific Conference ELECTRIC POWER ENGINEERING 2010. Ed. J.Drápela, J.Macháček, Brno:Brno University of Technology, 2010, ISBN 978 - 80 - 214 - 4094 – 4
[14] Kocman, S., Orság, P., Kypús, J.: Vliv kvality napájecího napětí na provozní vlastnosti pulzního usměrňovače. In Proccedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010, Brno:Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2010, vol. 11, 449-452, ISBN 978 - 80 - 214 - 4094 – 4
[15] Kocman, S., Kolář, V., Tien Trung Vo: Eighteen-Pulse Rectifiers for Harmonic Mitigation. In Proceedings of the 14th International Conference on Harmonics and Quality of Power ICHQP 2010, Milano, Italy:Politecnico di Milano,
[16] Kocman, S., Kolář, V., Tien Trung Vo: Elimination of Harmonics Using Multi-Pulse Rectifiers. In Proceedings of the 14th International Conference on Harmonics and Quality of Power ICHQP 2010, Milano, Italy:Politecnico di Milano
[17] Kocman, S., Dudek, J., Tien Trung Vo: Influence of AC Drives with Selected Devices for Harmonic Reduction on the Quality of Supply Voltage. In Proceedings of the XX International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2010, Kaunas, Lithuania:Kaunas University of Technology, 2010, vol. 20, 75-78, ISSN 1822-3249
[18] Kocman, S., Dudek, J., Tien Trung Vo: Simulation of Multi-Pulse Rectifiers Using the Program EMTP-ATP. In Proceedings of the XX International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2010, Kaunas, Lithuania:Kaunas University of Technology, 2010, vol. 20, 71-74, ISSN 1822-3249


Dodatek k projektu SGS
SP 2011/12 Nepříznivé vlivy elektrizovaných drah, magnetická pole, konduktivita nanomateriálu a strojních částí, podle požadavku pd. doc. Ing. M. Krátkého, Ph.D.

Publikované příspěvky pracovníků zúčastněných na projektu na konferencích evidovaných na WoS v období 2006-2009:
Paleček, J., Kačor, P., Marek, M., Orság, P., Foldyna, J., Henzl, C.: Magnetic Field in the Tram Line Vicinity. In sborníku mezinárodní konference EPE 2007 (Electric Power Engineering), Ostrava:VŠB-TU Ostrava, 2007, 151-160, ISBN 978-80-248-1391-2
Krajča V, Petránek S, Mohylová J, et al.: Neonatal EEG sleep stages modelling by temporal profiles 11th International Conference on Computer Aided Systems Theory, Pages: 195-201 FEB 12-16, 2007 Elder Museum Sci & Technol, Las Palmas, Spain
Krajča V, Petránek S, Mohylová J, et al: Modeling the Microstructure of Neonatal EEG Sleep Stages by Temporal Profiles, 13th International Conference on Biomedical Engineering (ICBME), DEC 03-06, 2008 Singapore
Paleček, J., Kijonka, J., Stýskala, V., Mičulka, P., Жарков, Ю. И. :Analysis of Electric Railways Influence on Electrical Power System – current and voltage harmonics In Sborník mezinárodní konference EPE 09, 2009, 5, ISBN 978-80-248-1947-1
Stýskala, V., Krenželok, T., Briš, R., Klátil, P.: Reliability and Safety of railway signalling and interlocking devices, ESREL Conference 2009, 7 - 10 September, Prague, ISBN 978-0-415-55509-8, 2010 Taylor and Francis Group
Kijonka J, Orsag P.: Virtual Laboratory-Verification Tool of Kirchhoff's Laws, In Proceedings of the Conference Information: 6th Conference on Mathematics and Physics at Technical Universities, SEP 10, 2009 Brno, CZECH REPUBLIC
Orsag P, Kijonka J.: Power analysis of a three phase unsymmetrical load, In Proceedings of the Conference Information: 6th Conference on Mathematics and Physics at Technical Universities, SEP 10, 2009 Brno, CZECH REPUBLIC


Publikované příspěvky pracovníků zúčastněných na projektu na konferencích evidovaných na WoS v roce 2010:
Mlčák, T., Mišák, S.: Vyhodnocení provozních účinností větrné elektrárny, In Proceedings of the 11th International Scientific Conference ELECTRIC POWER ENGINEERING 2010. Ed. J.Drápela, J.Macháček, Brno:Brno University of Technology, 2010, Brno, ISBN 978-80-214-4094-4
Mičulka, P., Paleček, J., Kolář, V., Stýskala, V.: Spolupráce trakční a energetické soustavy z hlediska EMC. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference ELECTRIC POWER ENGINEERING 2010. Ed. J.Drápela, J.Macháček, Brno:Brno University of Technology, 2010, s. 551-554, ISBN987-80-214-4094-4
Mičulka, P., Paleček, J., Kolář, V., Stýskala, V.: Analýza vlivu trakční transformovny Velešín na napájecí soustavu z hlediska nesymetrie. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference ELECTRIC POWER ENGINEERING 2010. Ed. J.Drápela, J.Macháček, Brno:Brno university of Technology, 2010, 555- 558, 978-80-214-4094-4
Fukala, B., Kolář, V., Paleček, J., Orság, P.: Influence of AC electric railways on power supply system. In Proceedings of the 20th International Conference "Electromagnetic disturbances EMD´2010" . Ed. Z.Flisowsky, Kaunas:Kaunas University of Technology, 2010, p.79-82, ISSN 1822-3249
Kotrle, T., Kačor, P., Paleček, J.: Vyšetřování magnetických polí v okolí jízdní kolejnice stejnosměrné vozby. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference ELECTRIC POWER ENGINEERING 2010.. Ed. J.Drápela, J.Macháček, Brno:Brno University of Technology, 2010, p.847-851, ISBN987-80-214-4094-4
Machová, M., Kolář, V., Marek, M.: Vyšetřování magnetických polí v okolí jízdní kolejnice jednofázové vozby. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference ELECTRIC POWER ENGINEERING 2010. Ed. J.Drápela, J.Macháček, Brno:Brno University of Technology, 2010, p.853-856, ISBN987-80-214-4094-4
Zajaczek, S., Ivánek, L., Phan Thi Thanh Thao: Nalezení optimálního tvaru elektromagnetu. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference "EPE 2010", Brno:Technická univerzita Brno, 2010, 761-763, ISBN 978-80-214-4094-4
Zajaczek, S.; Skřivánek, L.; Ivánek, L.: Shape Optimization of Electromagnet. In 14th International Conference on Harmonics and Quality of Power, Bergamo:Politecnico di Milano, 2010, p.3, 978-1-4244-7245-1/10/
Vaňuš J., Stýskala V.: Application of optimal settings of the LMS adaptive filter for speech signal processing. In International Multiconference on Computer Science and Information Technology (MMAP'10) 2010, Wisla, Poland, 2010 ISSN 1896-7094
Orság, P., Paleček, J., Kijonka, J., Tien Trung Vo: Influence of an AC traction system on the voltage distortion of a traction transformer. In Proceedings of the 20th International Conference "Electromagnetic disturbances EMD´2010" ., Kaunas: Kaunas University of Technology, 2010, p. 83-88, ISSN 1822-3249
Kolář, V., Paleček, J., Stýskala, V., Kypús,J.: Electric railways operation from the perspective of EMC.. In Proceedings 9th International Conference on Enviroment and Electrical Engineering 2010 (EEEIC). Ed. P.Janik, D.Lehmann, Z.Leonowicz, H.Schwarz, Wroclaw:Wroclaw university of technology, 2010, 451-454, 978-1-4244-5374-0
Kolář, V., Paleček, J., Kocman, S., Orság, P., Stýskala, V., Hrbáč, R., Trung,Vo,T.: Interference between electric traction supply network and distribution power network – resonance phenomenon. In Proceedings 14th international conference on harmonics and quality of power, ICHQP 2010, Milano:Politecnico di Milano, 2010, 4, Politecnico di Milano, ISBN 978-1-4244-7245-1/10
Orság, P., Kijonka, J., Kolář, V.: An Equivalent Model Of A Single-Phase Load Under Non-Sinusoidal Conditions. In Proceedings of 14th International Conference on Harmonics and Quality of PowerPolitecnico di Milano, 2010, p. 5, 978-1-4244-7245-1/10
Orság, P.: Experimentální ověření vlivu filtračně - kompenzačního zařízení na provoz trakční transformovny, In Proceedings of the 11th International Scientific Conference ELECTRIC POWER ENGINEERING 2010. Ed. J.Drápela, J.Macháček, Brno:Brno University of Technology, 2010, ISBN 978 - 80 - 214 - 4094 – 4
Kolář, V., Kocman, S., Orság, P., Krenželok, T.: Efficiency and harmonic mitigation by broad-band harmonic filter in AC drives, Proceedings International Conference Electronic Devices and Systems IMAPS CS Brno University of Technology, 2010,
Kocman, S., Orság, P., Kolář, V., Krenželok, T.: Analysis of Current Distortion of Active Front End Rectifier Supplied From Programmable AC Power Source. In Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno:Brno University of Technology, 2010
Kocman, S., Orság, P., Kypús, J.: Vliv kvality napájecího napětí na provozní vlastnosti pulzního usměrňovače. In Proccedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010, Brno:Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical Power Engineering, 2010, vol. 11, 449-452, ISBN 978 - 80 - 214 - 4094 – 4
Kocman, S., Kolář, V., Tien Trung Vo: Eighteen-Pulse Rectifiers for Harmonic Mitigation. In Proceedings of the 14th International Conference on Harmonics and Quality of Power ICHQP 2010, Milano, Italy:Politecnico di Milano,
Kocman, S., Kolář, V., Tien Trung Vo: Elimination of Harmonics Using Multi-Pulse Rectifiers. In Proceedings of the 14th International Conference on Harmonics and Quality of Power ICHQP 2010, Milano, Italy:Politecnico di Milano
Kocman, S., Dudek, J., Tien Trung Vo: Influence of AC Drives with Selected Devices for Harmonic Reduction on the Quality of Supply Voltage. In Proceedings of the XX International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2010, Kaunas, Lithuania:Kaunas University of Technology, 2010, vol. 20, 75-78, ISSN 1822-3249
Kocman, S., Dudek, J., Tien Trung Vo: Simulation of Multi-Pulse Rectifiers Using the Program EMTP-ATP. In Proceedings of the XX International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD 2010, Kaunas, Lithuania:Kaunas University of Technology, 2010, vol. 20, 71-74, ISSN 1822-3249


Časopisecké publikace (od 2006)
S IF:
Krajča V, Petránek S, Mohylová J, Paul K, GerlaV., Lhotská L. Neonatal EEG Sleep Stages Modelling by Temporal Profiles. Lecture Notes in Computer Sciences, 2007, (I.F.0.872)
Neimpaktované, bodované:
2005 až 2009:
Punčochář, J.: Depiction and models of an operational amplifiers phase characteristic. In Elektrorevue, 2010, 61-1 až 61-16 ISSN 1213-1539, 2005
Punčochář, J.: Low-Pass Filters SALLEN and KEY With Real Operational Amplifiers. In Elektrorevue, 2010, 61-1 až 61-16 ISSN 1213-1539, 2005
Marek, M., Foldyna, J., Kačor, P., Paleček, J.: Experimentální vyšetřování rozložení magnetického pole v interiéru tramvajového vozu, In Nová železniční technika, NŽT 5/2007 , 2007, vol. 2007, čis. 5, p. 21-25 ISSN 1210-3942
Kačor, P., Marek, M., Paleček, J.: Modelování rozložení magnetického pole v interiéru tramvajového vozidla. In Nová železniční technika, NŽT 6/2007 , 2007, vol. 15, p. 27-29 ISSN 1210-3942
Paleček, J., Marek, M., Kačor, P.: Magnetické pole v okolí kolejnice. In Nová železniční technika čis. 1/2007, 2007 ISSN 1210-3942
Paleček, J., Kačor, P., Marek, M., Orság, P.: Vyšetřování magnetických polí v okolí tratí elektrizovaných střídavou trakční proudovou soustavou 25 kV; 50 Hz. In Nová železniční technika, časopis pro technické otázky kolejové dopravy, 2008, s.25-29 ISSN 1210-3942

2010:
Paleček, J., Kačor, P., Marek, M., Orság, P., Henzl, C., Foldyna, J.: Magnetická pole v okolí elektrizovaných drah. In časopis ELEKTRO, 2010, vol. 65/sv.98, čis. 1., s.6-15 ISSN 1210-0889
Punčochář, J.: PŘIŘAZENÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ ZESILOVACÍM STRUKTURÁM POMOCÍ ADMITANČNÍCH MODELŮ. In Elektrorevue, 2010, 61-1 až 61-16 ISSN 1213-1539
Novák, T., Sokanský, K., Závada, P., Kolář, V., Hrbáč, R.: Přístroje pro dlouhodobé měření nízkých úrovní osvětleností a jasů, Světlo, FCC Public, 3/2010, strana 40, ISSN 1212-0812Funkční vzorek
2005 až 2009:
Chrobáček, K.: Programy pro řešení vlastní spolehlivosti el. izolačních systémů asynchronních a synchronních strojů, 2007 (40 bodů)

2010:
Kolář, V.: Software pro kontinuální měření elektrických veličin v obvodech průmyslového kmitočtu.
Kolář, V.: Software pro simulaci křivek svítivosti svítidel.
Kolář, V.: Převodník pro měření otáček. (Inkrementální čidlo - napětí.)
Orság, P.: Měřič trojfázových obvodů předmětu Teorie obvodů II (005/18-03-2010_F)
Orság,P.: Aplikace pro simulaci chování trojfázového obvodu pro výuku předmětu Teorie obvodů II (004/18-03-2010_SW) .

Členové řešitelského týmuIng. Zdeněk Bača
Ing. Pavel Bojko
Monika Čopíková
Ing. Bogdan Fukala
doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc.
doc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.
Bc. Tomáš Kolek
doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
Petr Koreň
Ing. Marcela Machová
Ing. Jan Maňák
Ing. Tomáš Matějů
Ing. Petr Mičulka
Ing. Karel Mozdřeň
Ing. Petr Orság, Ph.D.
Ing. Jan Otýpka
prof. Ing. Josef Paleček, CSc.
Ing. Lukáš Paulinský
Ing. Thi Thanh Thao Phan
doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Ing. Pavel Svoboda
Ing. Jan Unger
MSc. Tien Trung Vo
Ing. Stanislav Zajaczek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V našem projektu se zaměříme na zkoumání šíření vlivu elektrické vozby v napájecí soustavě. To plánujeme jednak modelováním, jednak rozsáhlým měření v sítích ČEPS, ČEZ a E-on.
Z problematiky elektrochemické koroze se zaměříme na modelování přechodu kolejnice–zem, proudových polí a styku zem–úložné zařízení. Na základě teorie polí a modelování budou vytvořeny matematické modely polí. Z nich pak modely pro počítačovou simulaci. Řešena budou pole stejnosměrná i střídavá. K praktickým měřením je potřebné vyvinout metodu měření proudů v kolejnicích.
V oblasti řešení magnetických púolí se v našem projektu se chceme zaměřit na vyšetřování polí v okolí silových zařízení, kde se volně pohybují lidé. V rámci řešení budou vytvořeny modely s využitím přímých metod pomocí Biot-Savartova zákona, Ampérova zákona celkového proudu a vektorového magnetického potenciálu. Dále budeme využívat matematické modelování fyzikálních polí s vytvořením počítačových programů na bázi metody konečných prvků.

Výstupem určování konduktivity vodivých a nevodivých PANI budou závislosti této velmi důležité veličiny na různých fyzikálních vlivech a laděné dle designu těchto nanomateriálů simulovaných a připravených v CNT.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13500,-9916,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-7400,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3500,-2516,-
2. Stipendia125000,-125000,-
3. Materiálové náklady36500,-52531,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5000,-54526,-
5. Služby85000,-63693,-
6. Cestovní náhrady95000,-54334,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory40000,-40000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady400000,-
Uznané náklady400000,-
Celkem běžné finanční prostředky400000,-400000,-