Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/11
Název projektuOhybové zkoušky skleněných konstrukcí
ŘešitelMachovčáková Eva Ing., Ph.D.
Školitel projektuIng. Jan Mareček, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu bude chování skleněných konstrukcí při destruktivních zkouškách na hydraulickém lisu typu EU40.

Výzkum bude rozdělen do tří základních etap:
a ) 1.etapa: Ohybové zkoušky skla na maximální průhyb
b) 2. etapa: Cyklické ohybové zkoušky skla
c) 3. etapa: statistické vyhodnocení destruktivních zkoušek skla

Jednotlivé zkoušky budou prováděny při bodovém uchycení vzorků. Zkoušky se budou lišit v rychlostech zatížení a v zatížení, které se bude odvíjet ze statických výpočtů prvků. Výpočtové hodnoty budou ověřovány pomocí těchto zkoušek.
Zkoušené vzorky skla 1. série budou odpovídat sklu realizované konstrukce a druhá série vzorků bude odpovídat normě ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí.
U zkoušek bude sledován charakter zlomu a jeho trajektorii. Jednotlivé poruchy budou zaznamenány a bude vytvořen systém krátkodobé archivace zkušebních vzorků. Zkoušky lámání skla budou dále srovnávány s lámáním dřeva a jinými materiály.

Ad a)
Plochá skla budou namáhána tří-bodovým ohybem (liniové a bodové svislé zatížení) v hydraulickém lisu typu EU 40. Maximálního průhybu bude dosaženo destrukci samotného skla namáhaného ohybem. Poloha skel v hydraulickém lisu bude zajištěna čtyřmi bodovými úchyty. Průhyby dosažené destruktivními ohybovými zkouškami budou zaznamenávány a budou statisticky vyhodnoceny.
Ad b)
Plochá skla budou namáhána cyklickým ohybovým zatížením, které jsou častá pro konstrukce
skleněných zábradlí na zastávkách MHD. Toto zatížení bude v souladu s Eurokódem 1: Zatížení konstrukcí.

Ad c)
Dosažené výsledky (sestavené histogramy jednotlivých vlastností) budou užity pro výpočet pomocí plně pravděpodobnostních metod (např. metoda SBRA).
Členové řešitelského týmuIng. Radek Fabian, Ph.D.
Ing. Jan Hurta
Bc. Lukáš Jašek
Ing. Jan Mareček, Ph.D.
Ing. Eva Machovčáková, Ph.D.
Ing. Eva Machovčáková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je posouzení skutečného stavu konstrukce skleněného zábradlí na zastávkách MHD a posouzení skleněné výplně realizované konstrukce s předepsanými hodnotami z normy Ochranná zábradlí ČSN 74 3305.
Výsledky z provedených zkoušek budou dále konzultovány s Dopravním podnikem Ostrava a.s., který má zábradlí na tramvajových zastávkách na starosti a dále s Technickým a zkušebním ústavem stavebním, který zkoušel a zabýval se zábradlím na tramvajových zastávkách. Ze zkušebních vzorků bude vytvořen systém krátkodobé archivace poruch skla.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
50920,-50920,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)38000,-38000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti12920,-12920,-
2. Stipendia10000,-10000,-
3. Materiálové náklady36080,-38080,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady2000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory11000,-11000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady110000,-
Uznané náklady110000,-
Celkem běžné finanční prostředky110000,-110000,-