Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/8
Název projektuVýzkum přesnosti základního bodového pole na území ovlivněném hornickou činností pro následné geodetické měření
ŘešitelMikoláš Marek Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuÚzemí ovlivněné hornickou činností je dlouhodobým problémem působícím negativně na život obyvatelstva spolu s jevy okolní krajiny. Problémem pro tvorbu měřických výstupů jsou bodová pole na poddolovaném území se základním předpokladem pro dosažení směrodatných odchylek stanovených legislativou. Jednou z potřeb přesnosti měření je problematika určování vlastnických hranic pozemků na tomto území. Vlivem poddolovaní dochází ke směrovým posunům bodových polí a vlastnických hranic, což má za následek spory mezi vlastníky. Předmětem výzkumu je ověření identity bodových polí geodetickými metodami a jejich využití pro měření vlastnických hranic v katastrálních územích ovlivněných hornickou činností (např. Doubrava, Dětmarovice, Orlová). Výsledky, které zpracuji ve vhodném softwaru budou transformovány na ověřené bodové pole a vyhodnoceny dle platné legislativy. Jednotlivé výstupy budou sloužit jako podklad návrhu pro tvorbu nebo opravu digitální katastrální mapy v uvedených lokalitách.
Členové řešitelského týmuIng. Marek Mikoláš
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
Ing. Petra Zápalková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výsledky projektu mohou významně přispět ke zlepšení stavu bodových polí a vlastnických hranic v poddolovaných oblastech a pomoci tak Katastrálnímu úřadu k nutnému přezkoumání bodů v zájmových oblastech. Poddolovaných oblastí je na Ostravsku mnoho a je třeba, aby mapa neměla jen informativní charakter, ale aby také v daném měřítku pomohla řešit konkrétní situace. V některých místech jsou následky těžby natolik znatelné, že je nutné měřit postiženou lokalitu i několikrát za rok. Musí se ověřit popřípadě vytvořit síť bodů, ze kterých se bude vycházet při měření a také určit směry posunů zmiňované lokality.
Postup prací:
1) Získání potřebných podkladů k realizaci výzkumu
2) Rekognoskace terénu a následné porovnání identity existujících bodů základního polohového bodového pole
3) Ověření přesnosti bodů základního polohového bodového pole
4) Zaměření částí území v uvedených lokalitách
5) Vyhodnocení dosažených výsledků
6) Transformace těchto výsledků na dosavadní mapový podklad
7) Určení směrových posunů vlivem poddolování na zmíněné lokalitě a porovnání výsledků s dosavadním stavem

Výsledky práce budou prezentovány v recenzovaném periodiku (GeoScience Engineering, Uhlí-Rudy-Geologický průzkum, Geodetický a kartografický obzor, Acta Montanistica Slovaca).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
2680,-2680,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)2000,-2000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti680,-680,-
2. Stipendia18000,-18000,-
3. Materiálové náklady65000,-48000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek65000,-55000,-
5. Služby21000,-55320,-
6. Cestovní náhrady18320,-21000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)10000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady210000,-
Uznané náklady210000,-
Celkem běžné finanční prostředky210000,-210000,-