Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/31
Název projektuLuminiscenční vlastnosti ternárních nitridů křemíku dopovaných lanthanoidy
ŘešitelJonšta Zdeněk prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuCelosvětová spotřeba elektrické energie je nesmírně vysoká, proto je značná pozornost věnována vývoji úspornějších zdrojů světla. S ohledem na účinnost a životnost jsou vhodnými kandidáty bílé LED diody (Light Emitting Diode), ovšem jejich nevýhodou je tzv. "chladné světlo". To je ovšem možno změnit na "teplé" (s oranžovým nádechem světla slunečního) vhodnou kombinací luminiscwnčních materiálů.
Předložený projekt je zaměřen na cenově výhodnou přípravu světlo emitujících ternárních nitridů (tzv.luminoforů) reakční syntézou, samovolně se šíříci vysokoteplotní syntézou a nitridací. Základní strukturou luminoforů je MgSiN2 a LaSiN5.
Základní prášky pro přípravu ternárních nitridů jsou silicidy kovů a Si3N4.Výběr typů a množství lanthanoidů (Eu,Ce,Yb), které luminiscenci aktivují, proběhne teoretickými výpočty na základě zpřesněné struktury ternárních nitridů.Protože emise závisí rovněž na mocenství aktivátoru (Eu2+ nebo Eu3+), bude v rámci řešení prostudován i vliv reakčních podmínek, zejména teploty a redukční atmosféry, na konečné mocenství kationtu příslušného lanthanoidu. Dále budou charakterizovány excitační a emisní spektra připravených luminoforů.
Členové řešitelského týmuIng. Evelyn Andrea Bolaños Castro
Ing. Monika Vyležíková
prof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
Ing. Vladana Pečínková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem řešeného projektu bude:
1.Optimalizace přípravy ternárních nitridů LaSi3N5 a MgSiN2 reakčním spékáním.
2.Teoretické výpočty šířky zakázaného pásma ternárních nitridů,vliv přídavků lanthanoidů na šířku zakázaného pásma.
3.Volba vhodného dopujícího prvku (Eu,Ce,Yb).
4.Příprava luminiscenčních materiálů reakčním spékáním.
5.Příprava luminiscenčních materiálů nitridací jílových minerálů.
6.Charakterizace liminiscenčních vlastnosti nitridů dopovaných lanthanoidy jako absorpce, emise,vliv mocenství lanthanoidu na intenzitu emise.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
18000,-18000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)13433,-13433,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4567,-4567,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady28600,-31718,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby30000,-35958,-
6. Cestovní náhrady40000,-30924,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory17400,-17400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady174000,-
Uznané náklady174000,-
Celkem běžné finanční prostředky174000,-174000,-