Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/27
Název projektuAnalýza materiálové a energetické náročnosti hutní výroby s využitím ekonomicko-matematických metod
ŘešitelVilamová Šárka doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuMezinárodní měnový fond počátkem roku 2010 aktualizoval v The World Economic Outlook prognózy růstu světového hrubého domácího produktu. Předpokládá jeho dvojnásobný růst v rozvinutých zemích oproti roku 2009, a v rychle se rozvíjejících zemích jako je Brazílie, Rusko, Indie a Čína dokonce růst HDP v násobcích současného stavu. Vezmeme-li v úvahu historický vztah mezi světovým růstem a světovou poptávkou po oceli, dá se dle prognózy MMF očekávat nárůst poptávky po oceli.
Za předpokladu zvýšené poptávky po oceli budou hutní společnosti čelit problémům se zajištěním kvalitních zdrojů nerostných surovin, jejichž cena bude trhem tlačena vzhůru (v květnu 2010 ceny železné rudy převýšily o 150% ceny čtvrtého kvartálu 2009 a u pelet se jednalo dokonce o více než 200% nárůst). Navyšování cen vstupních surovin vyvolává zásadní změnu dosud ustálených podmínek a zvyklostí při uzavírání smluv s hlavními dodavateli surovin do hutních podniků.
Při uvedeném vývoji se rozvinuté, zejména evropské ekonomiky budou potýkat s přebytkem výrobních kapacit, neboť jejich výrobky, z důvodu vysokých mzdových a dopravních nákladů, nebudou konkurenceschopné. Problémová situace se očekává v zemích Evropské unie, které jsou z velké části závislé na dodávkách nerostných surovin potřebných pro výrobu oceli z Austrálie, Brazílie, Kanady a Ukrajiny.
Hutní společnosti v rozvinutých zemích tak mají pouze omezené možnosti jak podpořit konkurenceschopnost svých výrobků.
Mezi reálné cesty lze např. zařadit snahu o:
• zvýšení podílu recyklace kovového odpadu a jeho použití jako klíčové suroviny pro výrobu oceli,
• vývoj nových výrobků s vyšší přidanou hodnotou,
• vývoj nových jakostí oceli, které rozšíří stávající možnosti uplatnění oceli,
• uplatňování nových nástrojů a metod v oblasti logistického řízení hutní výroby,
• snižování palivoenergetické náročnosti výroby oceli i finálních hutních výrobků.

Hutnictví patří všeobecně k materiálově a energeticky nejnáročnějším průmyslovým odvětvím. Vysoká palivoenergetická náročnost výroby oceli a ocelových výrobků s ohledem na dostupnost jednotlivých druhů energií a jejich ceny na straně jedné a požadavku na snižování ekologické zátěže na straně druhé, vyžaduje, aby výrobní procesy probíhaly co nejefektivněji, aby docházelo ke snižování materiálové a energetické náročnosti hutní výroby.

Snižování materiálové a energetické náročnosti při výrobě hutních výrobků lze chápat jako trvalou konkurenční výhodu, avšak také jako nezbytný krok k zachování hutní výroby v rozvinutých zemích.

Proto bude v budoucnu pro udržení konkurenceschopnosti hutního podniku zcela zásadní detailní znalost ekonomické a energetické náročnosti jednotlivých podnikových procesů, schopnost prognózovat vývoj nákladů, s návazností na rozhodování podniku. Bez detailní znalosti vzájemných vazeb mezi prvky jednotlivých procesů i celého systému, bez zohlednění možných scénářů, jak operativního tak i strategického (např. scénáře vycházející ze simulace vývoje nákladů při operativním rozhodování o možných substitucích vstupních materiálů) není možné podnik efektivně řídit a tedy přijímat rozhodnutí, která zajistí růst anebo alespoň dostatečný zisk a cash flow pro fungování podniku – producenta oceli. Ekonomicko-matematické metody (zejména přístupy strukturální analýzy) mají v těchto úvahách nezastupitelné postavení.


Záměrem projektu je „zmapovat a zhodnotit“ dosavadní přístupy k zjišťování materiálové a energetické náročnosti hutní výroby a poskytnout relevantní informace o možnostech reálného využití ekonomicko -matematických metod strukturální analýzy při stanovení komplexní energetické náročnosti hutní výroby, zohledňující přímé i nepřímé, hmotné a hodnotové výrobně-spotřební vztahy.
Členové řešitelského týmuBc. Václav Crha
prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Bc. Tomáš Luzar
Bc. Miroslava Mitková
doc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.
Bc. Veronika Štixová
doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Bc. Kryštof Walica
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je:

- Získání podrobných informací o možnosti využití ekonomicko-matematických metod (zejména strukturální analýzy) jako použitelných nástrojů pro stanovení a prognózování materiálové a energetické náročnosti hutních výrobních procesů.

- Propočet energetické náročnosti vybraných nákladových položek v jednotlivých fázích hutní výroby s předpokládaným využitím mezioborových vztahů z údajů ČSÚ.

- Navržení strukturního modelu výroby oceli, i finálních hutních výrobků se všemi výrobními fázemi a propočet energetické náročnosti kombinací strukturních modelů a kalkulací "energetických příspěvků" nároků jednotlivých kalkulačních položek.

- Zmapování a verifikace možností aplikace dalších ekonomických metod a modelů, podporujících jak hmotné a hodnotové, tak informační (logistické) výrobně-spotřební toky.

Výsledky výzkumu budou prezentovány:
- v závěrečné zprávě z projektu
- v odborných časopisech (ze seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, případně dalších časopisů hodnocených v rámci Metodiky RVVI pro hodnocení výsledků výzkumných organizací)
- ve sbornících mezinárodních konferencí (se zaměřením na databázi
Conference Proceedings Citation Index – Science)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia10000,-10000,-
3. Materiálové náklady50000,-59272,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby70000,-68303,-
6. Cestovní náhrady26600,-19025,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory17400,-17400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady174000,-
Uznané náklady174000,-
Celkem běžné finanční prostředky174000,-174000,-