Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875
KódSP2011/23
Název projektuMožnosti zvyšování produktivity výroby a kvality obrobené plochy
ŘešitelČep Robert prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2011 - 31.12.2011
Předmět výzkumuProjekt je svým zaměřením rozdělen do 5 ucelených částí:
1) Možnosti obrábění slitin na bázi niklu;
2) Retrofit univerzálního délkoměru Zeiss;
3) Výzkum 2.5 a 3 osého frézování v CAM systémech se zaměřením na zvyšování efektivnosti obrábění;
4) Hodnocení kvality obrobeného povrchu součástí;
5) Sledování silových poměrů při obrábění vyššími rychlostmi;

Ad 1)
Moderní konstrukce, především v náročných podmínkách provozu, vyžadují stále kvalitnější konstrukční materiály. Tyto materiály musejí odolávat nepříznivým vlivům prostředí, ve kterém pracují - např. mořská voda při těžebních pracích na vrtných plošinách. Niklové slitiny typu INCONEL, NIMONIC, INCOLOY tyto požadavky splňují. Obrábění těchto materiálu je však velmi problematické. Volba vhodného řezného materiálu a řezné geometrie použitého nástroje umožňuje stanovení optimálních řezných podmínek, na což navazuje zkrácení strojního času, prodloužení životnosti nástroje a tím i zmenšení nákladů na obrábění těchto materiálů.
Hlavním řešitelem této části projektu je doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, členové: Ing. Ryszard Konderla, Ing. Miroslav Janoš, Ing. Petr Sysel, Bc. Tomáš Vitásek.

Ad 2)
Projekt by měl pomoci k rozvoji laboratoře metrologie, která se nachází na Katedře obrábění a montáže. V této laboratoři probíhá několik předmětů, které bezprostředně s metrologií souvisí. V laboratoři se nachází univerzální délkoměr Zeiss, u kterého je možné rozšířit škálu jeho měřicích možností, po provedení retrofitu. Oproti současnému optoelektronickému snímači bude zařízení rozšířeno o optické odečítání pomocí mikroskopu. Mikroskop je důležitý pro zkoumání opotřebení nástrojů pro dosažení vysoké kvality obrobené plochy.
Hlavním řešitelem této části projektu je Ing. Lenka Petřkovská, Ph.D., členové: Ing. Lenka Čepová, Ph.D., Bc. Eva Kotrbová.

Ad 3)
Podstata navrhovaného projektu spočívá ve výzkumu frézovacích strategií zaměřených na 2.5, 3 osé frézování a frézování textu s využitím CAD/CAM systémů. Cesta ke zvýšení efektivnosti obrábění může vést přes rozbor drah nástroje u jednotlivých obráběcích cyklů. K těmto analýzám a rozborům je nutno využití CAD/CAM systémů.
Hlavním řešitelem této části projektu je Ing. Marek Sadílek, Ph.D., členové: Ing. Zuzana Sadílková, Ing. Petr Sysel, Bc. Lukáš Kousal

Ad 4)
Předmětem řešení projektu je hodnocení ovlivnění povrchové vrstvy po obrábění se zaměřením na změnu zpevnění a drsnosti povrchu, mikrostruktury a fyzikálně-mechanických vlastností obrobených materiálů.
Experimentální část projektu spočívá hodnocení výsledných parametrů kvality povrchu součásti, a to drsnosti a mikrotvrdosti povrchu, zejména hloubky a stupně zpevnění.
Hlavním řešitelem této části projektu je Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D., členové: Ing. Martin Grepl, Bc. Martin Pelant, Bc. Ladislav Vydra, prof. Dr. Ing. Josef Brychta

Ad 5)
Podstatou projektu je proměření všech složek síly obrábění při konstatních řezných parametrech (při soustružení a frézování) a poté je porovnat s naměřenými hodnotami řezných sil při zvýšených posuvových a řezných rychlostech. Použitím HSC a HFC technologií dojde ke snížení síly řezání vlivem změknutí materiálu při současné výrazné úspoře strojního času, zvýšení kvality obrobené plochy (drsnost) a snížení velikosti vnesených pnutí do materiálu.
Hlavním řešitelem této části projektu je doc. Ing. Robert Čep, Ph.D., členové: Ing. Adam Janásek, Ing. Marián Vraštil, Ing. Ondřej Dupala, Ing. Jana Šťastná.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Ing. Ondřej Dupala, Ph.D.
Ing. Martin Grepl, Ph.D.
Ing. Marián Vráštil, PhD.
Ing. Adam Janásek
Ing. Miroslav Janoš, Ph.D.
Ing. Ryszard Konderla, Ph.D.
Bc. Eva Kotrbová
Ing. Lukáš Kousal, Ph.D.
Ing. Zuzana Sadílková, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
Bc. Martin Pelant
Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Ing. Petr Sysel
Bc. Tomáš Vitásek
Ing. Ladislav Vydra
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1) Možnosti obrábění slitin na bázi niklu.
Cílem projektu je návrh a ověření vhodných řezných podmínek, nástrojového materiálu a řezné geometrie obráběcích nástrojů pro ekonomické obrábění konstrukčních materiálů na bázi Ni. Porovnání obrobitelnosti těchto materiálů ve stavu odlitém a navařeném.

2) Retrofit univerzálního délkoměru Zeiss;
Cílem této části projektu je retrofit délkového měřicího zařízení Zeiss. Při provedení retrofitu jde o uvedení do provozu spirálového mikroskopu, který je založen na funkci Archimédovy spirály. Provedením retrofitu se zvýší možnosti měření na tomto zařízení a to umožní rozšíření stávajících úloh.

3) Výzkum 2.5 a 3 osého frézování v CAM systémech se zaměřením na zvyšování efektivnosti obrábění;
Cílem projektu je docílení zvýšení efektivnosti obrábění. Dílčí cíle jsou zkracování strojního i vedlejšího času, zvyšování trvanlivosti řezného nástroje a snižování energetické náročnosti při použití nově navržených strategií obrábění.

4) Hodnocení kvality obrobeného povrchu součástí;
Cílem projektu je zhodnotit vliv řezných parametrů a geometrie nástroje na kvalitu povrchové vrstvy obrobeného materiálu.

5) Sledování silových poměrů při obrábění vyššími rychlostmi;
Cílem této části projektu je proměření a porovnání sil řezání při konvenčích a vysokorychlostních řezných parametrech, snížení strojních časů a zvýšení kvality obrobené plochy.

Výsledky z projektu budou publikovány na národních a mezinárodních konferencích, např.:
- Educatin Research INnovation 2011, FVT Prešov, duben 2011;
- Strojírenská technologie 2011, ZČU Plzeň, leden 2011;
- Multidisciplinary Science Conference 2011, Norht University of Baia Mare and College of Nyiregyhaza, květen 2011;
A dále v časopisech dle pozitivního seznamu rady vlády pro vědu a výzkum a v zahraničních oponovaných časopisech, např.
- Technological Engineering (ISSN 1336 – 5967);
- Mechanical Engineering – Scientific Journal (ISSN 1857-5293);
- Manufacturing Engineering (ISSN 1335-7972); atd.

Cílem řešitelského týmu je publikace minimálně 1 článku v časopise s Impakt Faktorem a 2 publikace v časopisech ze seznamu ISI Web of Knowledge nebo SCOPUS.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia10000,-10000,-
3. Materiálové náklady89000,-44974,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek46000,-54301,-
5. Služby71000,-108523,-
6. Cestovní náhrady120000,-103777,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20000,-34425,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady356000,-
Uznané náklady356000,-
Celkem běžné finanční prostředky356000,-356000,-