Schválené projekty 2011

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2011

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 30 645 000,-Kč

2.5% ( 766 125,-Kč) - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 879,000
EKF 3 701,000
FAST 1 331,000
FS 5 579,271
FEI 6 101,114
HGF 4 952,000
FMMI 7 335,490
CELKEM 29878,875

Hornicko-geologická fakulta

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2011/8Mikoláš Marek Ing.Výzkum přesnosti základního bodového pole na území ovlivněném hornickou činností pro následné geodetické měření20112011210000,-
SP2011/24Kantorová Markéta Ing.Stochastická simulace sněhové pokrývky20112011230000,-
SP2011/32Pospíšil Jiří Ing., Ph.D.Zařízení pro měření vertikálních pohybů20112011250000,-
SP2011/5Zápalková Petra Ing.Výzkum a aplikace metody laserového skenování na vybraných kamenolomech v České Republice.20112011200000,-
SP/2F2/98/07Fečko Peter prof. Ing., CSc.Výzkum snižování nebezpečných vlastností odpadů200920110,-
SP2011/90Franková Hana Mgr.Návrh metodologie výzkumu mechorostů a analýza dat k hodnocení stavu životního prostředí20112011230000,-
SP2011/98Lysá Tereza Ing.Studium vlivu koagulantů na vývoj zeta-potenciálu koloidních roztoků20112011230000,-
SP2011/99Říhová Veronika Ing.Kombinace hydrologických, hydrogeologických přístupů a GIT pro řešení komplexní bilance a dynamiky vodní složky v krajině s ohledem na specifika urbanizovaných území20112011250000,-
SP2011/104Kačmařík Michal doc. Ing., Ph.D.Automatizace procesu výpočtu obsahu vodních par v atmosféře a tvorba aplikace umožňující odstranění nežádoucích vlivů z velmi přesných GPS měření20112011230000,-
SP2011/108Čížková Romana Ing.Analýza metod zvyšujících účinnost separace a likvidace biodegradabilního obalového materiálu PLA.20112011210000,-
SP2011/110Klempa Martin doc. Ing., Ph.D.Testování cementových mostků a cementových suspenzí zapažnicového prostoru sond určených pro injektáž CO220112011210000,-
SP2011/113Cervantes Bladimir Ing.Metoda ERT (elektrická rezistivitní tomografie) jako prostředek k významnému zlepšení informace o fyzikální nehomogenitě sesuvu včetně vymezení smykových ploch. 20112011250000,-
SP2011/131Ivan Igor doc. Ing., Ph.D.Metody lokalizace kriminálních činů a jejich prostorové aspekty20112011250000,-

Fakulta materiálově-technologická

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2011/27Vilamová Šárka doc. Ing., Ph.D.Analýza materiálové a energetické náročnosti hutní výroby s využitím ekonomicko-matematických metod20112011174000,-
SPII2F1/27/07Klečková Zuzana doc. Ing., CSc.Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických postupů pro využití v komunální sféře200720110,-
SP2011/29Velička Marek doc. Ing., Ph.D.Výzkum odvodu tepla z předlitku u plynule odlévané oceli20112011165000,-
SP2011/31Jonšta Zdeněk prof. Ing., CSc.Luminiscenční vlastnosti ternárních nitridů křemíku dopovaných lanthanoidy20112011174000,-
SP2011/42Fiedor Jiří Ing., Ph.D.Výzkum procesu termickéko zpracování odpadů na sestavené laboratorní jednotce20112011159555,-
SP2011/17Dobrovská Jana prof. Ing., CSc.Vybrané studie heterogenních systémů20112011173000,-
SP2011/40Cagala Michal Ing.Studium tepelně-fyzikálních vlastností slévárenských materiálů20112011172000,-
SP2011/41Večeř Marek doc. Ing., Ph.D.Transportní procesy ve vícefázových systémech20112011179000,-
SP2011/44Michalek Karel prof. Ing., CSc.Simulace přenosových pochodů při výrobě a odlévání oceli a úprava metalurgických odpadů pro možnost opětovného použití ve výrobním procesu20112011165000,-
SP2011/16Tokarský Jonáš doc. Ing., Ph.D.Počítačový design funkčních nanostruktur20112011277490,-
SP2011/50Zimný Ondřej Ing., Ph.D.Využití prostředků umělé inteligence pro predikci rychlosti atmosférické koroze. 20112011160000,-
SP2011/55Kursa Miroslav prof. Ing., CSc.Získávání stříbra z odpadních rtg snímků za normálních podmínek a při tlakovém loužení v netradičních rozpouštědlech20112011160000,-
SP2011/57Plura Jiří prof. Ing., CSc.Pokročilé metody managementu jakosti20112011162000,-
SP2011/85Lenort Radim prof. Ing., Ph.D.Moderní přístupy a nástroje řízení průmyslových systémů201120111500000,-
SP2011/86Gröplová Kamila Ing.Environmentální aspekty využití fotokatalyticky aktivních nanokompozitů20112011290000,-
SP2011/91Sojka Jaroslav prof. Dr. Ing.Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním inženýrství201120111500000,-
SP2011/149Rusz Stanislav Ing., Ph.D.Zkoumání vlastností progresivních typů materiálů s využitím laboratorního tváření a počítačové simulace20112011171065,-
SP2011/151Kursa Miroslav prof. Ing., CSc.Konference "Den interních doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství"2011201188380,-
SP2011/158Hundáková Marianna Ing., Ph.D.Modifikované jílové minerály pro specifické nanokompozity II.20112011330000,-
SP2011/170Vyležík Michal Ing.Studium anizotropie mikromechanických vlastností vybraných typů ocelí20112011400000,-
SP2011/171Mareš Vratislav Ing.Studium vlivu víceosé napjatosti na životnost při vysokocyklové únavě20112011395000,-
SP2011/176Macurová Kateřina Ing.Komplexní analýza svařovaných tlakových systémů pro vyhodnocení dle kritéria Leak Before Break20112011380000,-

Fakulta strojní

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2011/23Čep Robert prof. Ing., Ph.D.Možnosti zvyšování produktivity výroby a kvality obrobené plochy20112011356000,-
SP2011/15Havlík Jiří doc. Ing., Ph.D.Pulzátorové zkoušky ozubených kol20112011100000,-
SP2011/35Brancová Hase Veronika Mgr.Nano a mikročástice v emisích z malých zdrojů energie a jejich toxicita20112011141000,-
SP2011/18Tůma Jiří prof. Ing., CSc.Pokročilé metody řízení a diagnostiky strojů a procesů20112011380000,-
SP2011/19Vraník Pavel Ing.Nový přístup k řízení rozjezdu mostového jeřábu s ohledem na kývající se břemeno2011201189000,-
SP2011/43Novák Josef doc. Ing., CSc.Výzkum a vývoj v oblasti TPM20112011129000,-
SP2011/194Juchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D.Návrh metod identifikace kvality vedlejších produktů termického zpracování20112011265300,-
SP2011/192Židková Petra Ing.Zkoumání vlivů vybraných fyzikálních veličin na lisovací ústrojí peletovacího lisu v průběhu peletování20112011105000,-
SP2011/196Raclavský Konstantin prof. Ing., CSc.Využití termických vlastností kompostů20112011158800,-
SP2011/199Bilík Jiří prof. Ing., CSc.Metody hodnocení kvality a aplikovatelnosti koksového zbytku v návazných procesech.20112011123900,-
SP2011/200Raclavský Konstantin prof. Ing., CSc.Význam těkavých mastných kyselin pro hodnocení biologických procesů20112011145700,-
SP2011/53Skácel Kamil Ing.Studie pohybu práškového materiálu na vibračním zařízení20112011102000,-
SP2011/54Krys Václav Ing., Ph.D.Průzkumný mobilní robot pro složky IZS20112011334000,-
SP2011/58Richtář Michal Ing., Ph.D.Řešení aktivní změny geometrie motocyklu2011201198000,-
SP2011/59Němček Miloš prof. Dr. Ing.Vývoj nové generace pneumotorů se středním výkonem2011201187000,-
SP2011/61Zavadil Lukáš Ing., Ph.D.Zkoumání fyzikálních vlastností materiálů a jejich vlivů na dynamiku proudění20112011238000,-
SP2011/66Kaláb Květoslav doc. Ing., Ph.D.Výzkum v oblasti rozvoje pravděpodobnostního navrhování strojních dílů a skupin2011201187000,-
SP2011/97Schwarz David Ing.Návrh regionálního letiště2011201151000,-
SP2011/117Skřépek Michal Ing., Ph.D.Metodika posuzování účinnosti transformace energie ve sluneční elektrárně20112011166500,-
SP2011/120Čada Radek prof. Ing., CSc.Optimalizace procesů plošného a objemového tváření s využitím metody konečných prvků20112011222000,-
SP2011/125Kubín Tomáš Ing., Ph.D.Určování nadstandardních hlukových parametrů motorů20112011115000,-
SP2011/129Teichmann Dušan doc. Ing., Ph.D.Výzkum v oblasti modelování pro podporu řízení dopravy ve městech2011201150000,-
SP2011/140Blata Jan Ing., Ph.D.Výzkum vlivu velikosti vibrací na změnu životnosti ložisek, při změně parametrů souososti, zatížení, teploty, mazání, nevyváženosti. 20112011181000,-
SP2011/141Juchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D.Výzkum možností dalšího využití produktů termického zpracování20112011295000,-
SP2011/148Učeň Oldřich Ing., Ph.D.Výzkum závislosti štípacích sil v závislosti na tvaru klínu a druhu štípaného dřeva2011201137000,-
SP2011/155Rozbroj Jiří Ing., Ph.D.Výzkum standardů sypkých hmot – hmota, vlastnosti, procesy20112011304000,-
SP2011/165Chłond Rafał Adam Mgr Inż., Ph.D. Studium vlivu obohacování zplyňovacího média vodní párou na kvalitu syntézního plynu ze zplyňování biomasy20112011146071,-
SP2011/181Schwarz Drahomír doc. Ing., CSc.Studium mikrostruktury progresivní modifikované žárupevné oceli po dlouhodobé vysokoteplotní expozici.20112011240000,-
SP2011/187Tomeček František Ing.Výzkum zařízení pro aplikaci mírné hypotermie v nemocnici a terénu Výroba prototypu přístroje pro lokální chlazení lidské tkáně – hlavy20112011110000,-
SP2011/195Čech Bohumír doc. Dr. Ing.Výzkum a vývoj odlučovačů TZL pro kotle středních výkonů spalujících obnovitelné zdroje energie - biomasu20112011151000,-

Ekonomická fakulta

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2011/7Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.Ověření odhadů finančního rizika s využitím Lévyho modelů20112011597000,-
SP2011/38Valecký Jiří Ing., Ph.D.Odhad a predikce individuálních rizik ve finančních institucích20112011226000,-
SP2011/48Kovářová Anna Ing.Identifikace faktorů ovlivňujících výši efektivní korporátní daně20112011225000,-
SP2011/51Mikušová Marie doc. Ing., Ph.D.Interdisciplinární pojetí krize a krizového řízení 20112011233000,-
SP2011/81Čopíková Andrea Ing., Ph.D.Měření a řízení výkonnosti podniku s využitím metody Balanced Scorecard.20112011220000,-
SP2011/87Minárová Alena Ing.Možnosti snižování rizik změnou organizace dodavatelsko-odběratelských vztahů ve vybraných logistických řetězcích 20112011228000,-
SP2011/112Tvrdíková Milena doc. Ing., CSc.Specifikace a formy zajištění ICT služeb poptávaných malými a středně velkými firmami v Moravskoslezském kraji20112011170000,-
SP2011/121Dvoroková Kateřina Ing., Ph.D.Měření míry konvergence české a slovenské ekonomiky pomocí analýzy platební bilance a ekonomické úrovně20112011234000,-
SP2011/124Melecký Lukáš Ing., Ph.D.Konkurenceschopnost a soudržnost zemí Visegrádské čtyřky v kontextu růstových strategií Evropské unie20112011197000,-
SP2011/126Krzikallová Kateřina Ing., Ph.D.Kvantifikace dopadů využívání snížené sazby daně z přidané hodnoty u místně poskytovaných služeb na jejich poskytovatele20112011120000,-
SP2011/150Šebestíková Viola prof. Ing., CSc.Optimalizace daně z příjmů fyzických osob zavedením daňového bonusu na poplatníka vedoucí ke snížení nezaměstnanosti20112011176000,-
SP2011/152Petrunčíková Martina Ing., Ph.D.Tvorba modelů nákupu služeb na internetu pomocí lineární a logistické regrese a optimalizace vizuální podoby nabídky služeb 20112011248000,-
SP2011/156Němec Radek Ing., Ph.D.Faktory úspěšnosti Business Intelligence systému v kontextu DeLone a McLeanova modelu úspěšnosti informačního systému20112011239000,-
SP2011/162Kozel Roman doc. Ing., Ph.D.Možnosti a omezení využití klasických metod segmentace u uživatelů sociálních sítí20112011168000,-
SP2011/166Gurný Petr Ing., Ph.D.Analýza vlivu výkonu ekonomiky na kreditní ratingy a pravděpodobnosti úpadku bank20112011275000,-
SP2011/189Slavata David Ing., Ph.D.Specifika oceňování nemovitostí v záplavových oblastech20112011145000,-

Fakulta elektrotechniky a informatiky

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2011/12Kolář Václav doc. Ing., Ph.D.Nepříznivé vlivy elektrizovaných drah, magnetická pole, konduktivita nanomateriálů a strojních částí20112011400000,-
SP2011/21Penhaker Marek prof. Ing., Ph.D.Biomedicínské inženýrské systémy VII20112011177874,-
SP2011/22Krejcar Ondřej doc. Ing., Ph.D.Uživatelsky adaptivní systémy20112011236500,-
SP2011/25Böhm Stanislav Ing., Ph.D.Automaticky paralelizující nástroj postavený na Petriho sítích20112011140000,-
SP2011/45Koziorek Jiří doc. Ing., Ph.D.Sběr a zpracování dat z rozsáhlých distribuovaných systémů20112011207000,-
SP2011/193Goňo Radomír prof. Ing., Ph.D.Optimalizace sítí s integrovanými alternativními zdroji20112011600400,-
SP2011/47Vašinek Vladimír prof. RNDr., CSc.Unikátní typy vláknově optických systémů20112011210000,-
SP2011/56Kožusznik Jan Ing., Ph.D.Znalostní přístup při modelování, simulaci a vizualizaci softwarových procesů20112011293000,-
SP2011/100Jahoda Pavel RNDr., Ph.D.Modelování a kvantifikace rizik v lékařství, zpracování biomedicínckých dat20112011283000,-
SP2011/103Vaculík Petr Ing., Ph.D.Výzkum struktur subsystémů akumulace20112011200000,-
SP2011/107Šimoník Petr Ing., Ph.D.Výzkum bezsenzorových metod řízení střídavých regulovaných pohonů20112011200000,-
SP2011/130Mišák Stanislav prof. Ing., Ph.D.Energeticky soběstačný „SMART“ dům20112011700000,-
SP2011/135Novák Tomáš doc. Ing., Ph.D.Optimalizace spotřeby elektrické energie využitím moderních světelných zdrojů20112011500000,-
SP2011/161Bilík Petr doc. Ing., Ph.D.Testování vlastností PQA a PMU pro účely SmartGrids2011201188500,-
SP2011/163Fabián Tomáš Ing., Ph.D.Analýza obrazu a algoritmy počítačové grafiky v průmyslových aplikacích2011201185000,-
SP2011/172Martinovič Jan Ing., Ph.D.Detekce plagiátů v textových dokumentech20112011650000,-
SP2011/180Skapa Jan Ing., Ph.D.Vliv počasí na šíření rádiových vln20112011200000,-
SP2011/183Kozubek Tomáš prof. Ing., Ph.D.Paralelní zpracování výpočetně náročných inženýrských úloh - etapa III20112011929840,-

Fakulta stavební

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2011/11Machovčáková Eva Ing., Ph.D.Ohybové zkoušky skleněných konstrukcí20112011110000,-
SP2011/37Mohyla Marek Ing., Ph.D.Využití matematického modelování při studiu chování geotechnických konstrukcí (2. etapa)2011201186000,-
SP2011/201Skupník Jan Ing.Zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech2011201185000,-
SP2011/203Daňková Jana doc. Ing., Ph.D.Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů a jejich vliv na predikci přídavných zatížení v konstrukcích2011201170000,-
SP2011/74Mikolášek David Ing., Ph.D.Numerické modelování detailů objektů energetického průmyslu20112011125000,-
SP2011/92Ďuriš Lukáš Ing., Ph.D.Zhodnocení monitoringu na podzemních stavbách ve vztahu k anomálnímu a mimořádnému chování a zatížení konstrukcí2011201185000,-
SP2011/105Agel Petr Ing.Sanace a zesilování nosných prvků dřevěných konstrukcí poškozených biodegradací 2011201157000,-
SP2011/116Kolarčíková Eva Ing.Standardy bezbariérového užívání v objektech sociální péče a zdravotnictví2011201195000,-
SP2011/145Fojtík Roman doc. Ing., Ph.D.Experimentální stěnový kruhový ztužující systém 20112011100000,-
SP2011/147Kozielová Marie Ing., Ph.D.Experimentální měření předpjatého zdiva s kluznou spárou2011201190000,-
SP2011/160Mikulinec František Ing.Metodika řešení problematiky odvodňování malých obcí a okrajových částí měst20112011123000,-
SP2011/168Boháčová Jana Ing., Ph.D.Tepelně-izolační materiály z lehčených alkalicky aktivovaných systémů 2011201160000,-
SP2011/169Bujdoš David Ing.Využití odpadního písku z procesu plavení kaolínu pro výrobu stavebních hmot2011201160000,-
SP2011/182Labudek Jiří Ing., Ph.D.Gradient teploty a změna proudění vzduchu u transparentního pláště způsobené solárním zářením20112011100000,-
SP2011/185Machalová Anežka Ing., Ph.D.Numerické modelování svařovaných styčníků dutých průřezů 2011201185000,-

Fakulta bezpečnostního inženýrství

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2011/190Neplechová Jana Ing., Ph.D.Antropogenní zdroje nanočástic v životním prostředí2011201165000,-