Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2F2/98/07
Název projektuVýzkum snižování nebezpečných vlastností odpadů
ŘešitelFečko Peter prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2009 - 31.12.2009
Předmět výzkumu
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Peter Fečko, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-
2. Stipendia0,-
3. Materiálové náklady0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-
5. Služby0,-
6. Cestovní náhrady0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-
9. Pořízení investic0,-
Plánované náklady0,-
Uznané náklady0,-
Celkem běžné finanční prostředky0,-