Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201052
Název projektuRozvoj přístupů k ekonomickým analýzám v systémech managementu jakosti
ŘešitelNenadál Jaroslav prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuRozvoj systémů managementu jakosti (SMJ) je v současnosti považován za nedílnou součást systémů managementu všech typů organizací. V naprosté většině případů však jde pouze o vyřešení administrativně - technických problémů, bez jakýchkoliv hlubších ekonomických rozborů v oblastech vynakládaných zdrojů a dosahovaných přínosů. Pro tento typ analýz neexistují ani žádné propracované metodiky, ať se týkají nákladů a efektů vzhledem k celým SMJ nebo jeho jednotlivým procesům.
Předmětem výzkumu bude v rámci navrhovaného projektu návrh vhodných přístupů, metod a ukazatelů ekonomických analýz pro vybrané procesy managementu jakosti: měření nákladů životního cyklu technických systémů, měření přínosů v návaznosti na analýzu a snižování technických rizik výrobků i procesů, měření nákladů na rozvoj statistické regulace procesů a využití tzv. Taguchiho ztrátové funkce v ekonomických analýzách jakosti výroby.
Členové řešitelského týmuIng. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
Bc. Marie Králová
prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Bc. Marek Šabršula
Bc. Vendula Šlosárková
Bc. Kateřina Suchánková
prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Ing. David Vykydal, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Základní cíl projektu:
Návrh metodických postupů pro ekonomické analýzy ve vybraných procesech systémů managementu jakosti tak, aby byly po dalším rozpracování aplikovatelné v různých typech organizací, které vytvářejí, udržují a dále rozvíjejí systémy managementu jakosti alespoň na bázi norem ISO ř. 9000.

Dílčí cíle projektu:
1. Návrh metodiky měření nákladů životního cyklu technických systémů.
2. Návrh metodiky měření ekonomických přínosů z aplikace metody FMEA.
3. Návrh metodiky pro nákladovou analýzu uplatňování statistické regulace procesů.
4. Návrh využití Taguchiho ztrátové funkce v ekonomických analýzách jakosti (neshodnosti) výroby.

Výsledky (výstupy) z projektu:
Projekt by měl přinést 4 nové a původní metodické návody na:
1. měření nákladů životního cyklu technických systémů,
2. měření ekonomických přínosů z aplikace metody FMEA,
3. nákladovou analýzu uplatňování statistické regulace procesů a
4. využití Taguchiho ztrátové funkce v ekonomických analýzách jakosti (neshodnosti) výroby.

Výsledky budou v následujícím roce publikovány v odborných časopisech a prezentovány v příspěvcích na odborných konferencích.

Postup a časový harmonogram řešení:
1. Iniciace řešitelského týmu a vymezení úloh, odpovědností a pravomocí členů týmu.
Termín: do 18.2. 2010.
2. Sběr dat o současném stavu řešené problematiky (formou literárních rešerší a terénním průzkumem v českých organizacích).
Termín: 18.2. – 30.3.2010.
3. Zpracování dat o analýze současného stavu v řešené problematice.
Termín: 16.3. – 26.4. 2010.
4. Návrh metodik pro ekonomické analýzy s ohledem na definované cíle a výstupy z projektu.
Termín: 27.4. – 3.9. 2010.
5. Přezkoumání vhodnosti a správnosti navržených metodik.
Termín: 6.9. - 8.10. 2010.
6. Zapracování připomínek a námětů z přezkoumání vhodnosti a správnosti metodik.
Termín: 11.10. - 29.10.2010.
7. Zpracování závěrečné správy a ukončení projektu podle definovaných pravidel.
Termín: do 14.12. 2010.

Koncové termíny reprezentují zároveň časové milníky řešení projektu. Odpovědností odpovědného řešitele je uplatnění vhodných kontrolních mechanizmů dodržování těchto termínů jednotlivými řešiteli.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
16320,-17243,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)12000,-13445,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4320,-3798,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady25720,-39315,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek34960,-27486,-
5. Služby13000,-14952,-
6. Cestovní náhrady14000,-5004,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory16000,-16000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady160000,-
Uznané náklady160000,-
Celkem běžné finanční prostředky160000,-160000,-