Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201049
Název projektuModelování dynamiky tekutinových prvků a systémů
ŘešitelFojtášek Kamil Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu jsou dynamické vlastnosti pneumatických motorů a elektrohydraulických regulovaných pohonů. Nároky na přesnost a rychlost uvedených pohonů jsou limitovány jejich dynamickou stabilitou. Využitím metody matematického modelování a počítačové simulace lze většinou nalézt optimální, nebo alespoň kompromisní řešení problému, které je závislé jak na jednotlivých prvcích obvodu, tak na fyzikálních vlastnostech tekutin. V případě pneumomotorů je zaměření na motory s pružným funkčním členem a jejich experimentální ověření.
Členové řešitelského týmuIng. Sabina Babejová
Ing. Daniel Bílý
Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc.
Ing. Marie Kopecká
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Ing. Martin Mazáč
doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Ing. Radim Řepka
Ing. Viktor Šmerda
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Projekt bude rozdělen do třech dílčích částí:

a) Modelování pneumatických silových prvků (motorů) s pružnými členy
- vypracování matematického modelu vybraného pneumomotoru s pružným členem (fluidní sval, měchový, membránový motor) a jeho experimentální ověření.
- návrh a realizace zkušebního zařízení pro měření statických a dynamických parametrů těchto motorů.

b) Modelování dynamiky elektrohydraulických regulovaných pohonů
- návrh měření dynamického chování na zkušebním zařízení, úprava zkušebního stendu v laboratoři katedry a v případě lineárního servopohonu i provedení ověřovacích měření.
- sestavení matematických modelů dynamického chování vybraných zařízení, provedení počítačových simulací a návrh opatření ke zlepšení dynamických vlastností zkoumaných systémů.

c) Modelování dynamiky hydraulického obvodu s ohledem na fyzikální vlastnosti kapaliny
- realizace zkušebního zařízení pro měření dynamických vlastností a kavitace s uvažováním vlivu obsahu vzduchu v kapalině.
- definice matematického modelu vícefázového proudění.
- verifikace výsledků experimentu s matematickým modelem.

Výstupem projektu bude 4 x PUBLIKACE v odborném časopise, 2 x FUNKČNÍ VZOR a také účast na KONFERENCI.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
17000,-15035,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)11220,-11220,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5780,-3815,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady16000,-11683,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek90500,-114087,-
5. Služby10000,-6622,-
6. Cestovní náhrady5000,-2000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory11500,-573,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady190000,-
Uznané náklady190000,-
Celkem běžné finanční prostředky190000,-190000,-