Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201048
Název projektuMorfotektonická a strukturní analýza zlomových systémů západní části moravskoslezské zóny ve vztahu k přírodním rizikům
ŘešitelAue Milan Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Radomír Grygar, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuMoravskoslezská oblast reprezentuje významnou zónu Českého masivu na styku s alpsko-karpatským orogénem. Zvláště povariská - alpinská rejuvenace křehkých zlomových systémů významným způsobem ovlivnila její dnešní geomorfologický obraz. Zásadní význam v této oblasti mají tzv. sudetské zlomové systémy (směr SZ-JV), které mimo jiné podmínily dnešní morfostrukturní oddělení drahanské a jesenické části moravskoslezské zóny a významně ovlivnily a stále ovlivňují současný vývoj hornomoravského úvalu a mohelnické brázdy, tj. údolní nivy řeky Moravy včetně pozice hlavního evropského rozvodí.
Dosud provedené geologické mapování a morfotektonické studie však stále ne zcela dostatečně vymezují hlavní a vedlejší zlomové systémy a jejich geomorfologickou a hydrologickou funkci. Proto je hlavním cílem předloženého projektu, na základě komplexní morfotektonické a strukturní analýzy, interpretace geofyzikálních podkladů (především gravimetrie) a strukturně-tektonického mapování, upřesnit vztah a lokalizaci zlomových systémů ve vztahu k vývoji a charakteru říční sítě. Celý projekt bude řešen v programovém prostředí ESRI ArcGIS 9.3.
Výsledky projektu mohou významně přispět také k vymezení zlomově exponovaných oblastí ve vztahu k potenciálním přírodním rizikům. Vzhledem k tomu, že součástí celkové analýzy bude i analýza říční sítě a jejího vývoje ve vztahu ke geomorfologii oblasti, lze očekávat přínos projektu i při řešení otázek bleskových povodní, svahových pohybů - sesuvů atp. Součástí řešení bude také otázka vztahu zlomové sítě a seizmické aktivity, neboť západní část moravskoslezské oblasti patří k seizmicky nejaktivnějším na území Českého masivu.
Členové řešitelského týmuIng. Milan Aue
doc. Ing. Radomír Grygar, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem je přispět k vymezení tektonicky exponovaných anomálních oblastí ve vztahu k potenciálním přírodním rizikům. Součástí analýzy bude i analýza říční sítě a jejího vývoje ve vztahu ke geomorfologii a tektonice oblasti. Proto lze očekávat přínos projektu i při řešení otázek bleskových povodní, svahových pohybů (sesuvů) a také vztahu zlomové sítě a seizmické aktivity této seizmicky aktivní oblasti Českého masivu.
Výsledky budou publikovány v časopise Geomorphology s IF 2,339, a prezentovány na mezinárodním workshopu Central European Tectonic Group.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
3400,-3350,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)2500,-2500,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti900,-850,-
2. Stipendia15000,-15000,-
3. Materiálové náklady5100,-19650,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek13500,-15400,-
5. Služby22500,-21100,-
6. Cestovní náhrady35000,-20000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10500,-10500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady105000,-
Uznané náklady105000,-
Celkem běžné finanční prostředky105000,-105000,-