Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201044
Název projektuVýzkum a vývoj vize moderního digitálního podniku.
ŘešitelNovák Josef doc. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumu Předmětem výzkumu je vytvoření modelu digitálního podniku. V první fázi projektu půjde o zmapování nejnovějších technologií, které mohou výrazným způsobem zefektivnit řídící činnost výrobního podniku. V druhé fázi projektu bude tato technologie ať už virtuálně nebo prakticky nakoupena a uskutečněna ve virtuálním modelu digitálního podniku. Závěrečnou fází projektu bude tvorba vstupních normativních dat virtuálních výrobků. Data poskytnutá z virtuální výroby budou vhodně vizualizovaná. Celý model digitálního podniku bude sloužit při výuce odborných předmětů na Průmyslovém inženýrství a také při prezentacích oboru a FS.
Členové řešitelského týmuIng. Aleš Dresler
Ing. Michal Janeček
doc. Ing. Josef Novák, CSc.
doc. Ing. Josef Novák, CSc.
Ing. Jitka Šťastná Roubíčková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V projektu budou uplatněny poznatky z hlediska výzkumu a vývoje nejmodernějších technologií plánování a řízení výrobního procesu. Cílem projektu je vytvořit model vize moderního digitálního podniku. Komplexní model bude představovat průběh výroby několika výrobků ve výrobním procesu. K podpoření multiplikačního efektu modelu a vložených investic bude možné aplikovat model také bez složitějších úprav přímo v praxi na skutečných výrobcích a výrobním zařízení.

Výstupy projektu:

Publikování dvou příspěvků na konferenci

Software

Funkční vzorek

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia15000,-0,-
3. Materiálové náklady13000,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek58300,-98295,-
5. Služby15000,-18105,-
6. Cestovní náhrady5000,-3900,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory4000,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)10000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady120300,-
Uznané náklady120300,-
Celkem běžné finanční prostředky120300,-120300,-