Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201039
Název projektuRozvoj metod a nástrojů pro statistické řízení procesů
ŘešitelPlura Jiří prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuŘadě procesů je vlastní nežádoucí variabilita. Jedinou cestou, jak ji minimalizovat, je naučit se ji kvantifikovat a identifikovat její příčiny. Teoretický rámec pro uskutečňování uvedených úloh poskytuje matematická statistika, zejména průmyslová statistika. V souvislosti s rozvojem zabezpečování jakosti vznikala řada metodik zaměřených na statistické řízení procesů SQC (statistická regulace procesu, analýza způsobilosti, analýza měřicích systémů, plánování experimentů, statistická přejímka). SQC je oblastí dynamickou, podléhající permanentnímu zlepšování v oblasti teoretické i aplikační. Předložený projekt je zaměřen na další rozvoj zejména v oblastech statistické regulace procesu (SPC) a analýzy systémů měření (MSA).
SPC je určena k odhalování neobvyklé variability s cílem minimalizovat variabilitu procesu a přispět k jeho zlepšování. Tohoto cíle je možné v praxi dosahovat pouze za předpokladu její efektivní a komplexní aplikace. Dosavadní praktické zkušenosti ukazují, že v této oblasti je potřebný další výzkum. Efektivní aplikace SPC je taková aplikace, která vede ke zlepšování procesů. Dosažení tohoto cíle je ovlivňováno řadou statisticko-metodických, technických, sociálních a ekonomických faktorů. Míra dosažení výše uvedeného cíle je úměrná stupni komplexnosti zohlednění všech skupin faktorů při implementaci.
Jedním z faktorů efektivní aplikace SPC je volba správné metody SPC, mj. v závislosti na statistických vlastnostech dat. Z praktického pohledu je stále problémem situace, kdy data jsou vzájemně závislá (automatizovaná výroba, spojité procesy, apod.). Pro řešení uvedeného problému byla vyvinuta řada přístupů (aplikace modelů časových řad, neparametrické přístupy). Při praktické aplikaci jednotlivých přístupů však existují nejasnosti a omezení, které je nutné systematicky analyzovat, aby bylo možné praxi poskytnout jednoznačný metodický postup. Analýza výhod a nevýhod zmíněných přístupů je další oblastí, na kterou bude zaměřen tento projekt.
Jedním z klíčových faktorů úspěšného řízení procesů je kvalita měřených údajů. Na základě těchto údajů se rozhoduje o potřebě zásahů do procesu a vyhodnocuje se shoda vyráběných produktů s požadavky. O kvalitě naměřených údajů rozhodují vlastnosti použitých systémů měření. Mezi ty nejdůležitější se řadí stabilita, strannost, shodnost, opakovatelnost, reprodukovatelnost a linearita. Tyto vlastnosti je nezbytné vhodnými statistickými analýzami vyhodnocovat a dle potřeby zlepšovat.
V současné době se k analýzám systémů měření využívají různé přístupy, které nejsou zcela jednotné. Navrhovaný projekt se proto zaměřuje na rozvoj metodiky těchto analýz. Na základě zevrubné analýzy publikovaných prací, týkajících se dané problematiky, budou rozpracována teoretická východiska vyhodnocování rozhodujících vlastností systémů měření a bude provedeno porovnání různých přístupů. Pozornost bude věnována zejména algoritmům stanovení jednotlivých vlastností systémů měření a identifikaci faktorů, jež ovlivňují dosažené výsledky. Na základě získaných výsledků budou navrženy vhodné postupy komplexní analýzy rozhodujících vlastností systémů měření.
Členové řešitelského týmuBc. Jan Fridrich
Ing.Bc. Michaela Kelblerová
Ing. Pavel Klaput, Ph.D.
prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Bc. Anna Pauchová
prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Základním cílem projektu v oblasti statistické regulace procesů je provést systematickou specifikaci faktorů efektivní aplikace SPC a analyzovat míru efektivnosti a komplexnosti u vybraných praktických aplikací
SPC je určena k odhalování neobvyklé variability procesu s cílem přispět k jeho zlepšování. Její princip je založen na členění variability na variabilitu vyvolanou náhodnými a vymezitelnými příčinami. Pro neustálé zlepšování procesu je nutné permanentně monitorovat jeho chování s cílem zjišťovat a odstraňovat působení vymezitelných příčin a modifikací procesu pak snižovat variabilitu vyvolávanou náhodnými příčinami. Tohoto cíle je možné v praxi dosahovat pouze efektivní a komplexní aplikací SPC. Při praktických aplikacích SPC však většinou není dosahováno žádoucí efektivnosti z důvodu nekomplexního přístupu. Cílem projektu bude provést systematickou specifikaci faktorů efektivní aplikace SPC a analyzovat míru efektivnosti a komplexnosti u vybraných praktických aplikací. Jedním z faktorů je volba správné metody SPC. Z praktického pohledu je stále problémem situace, kdy data jsou vzájemně závislá (automatizovaná výroba, spojité procesy). Pro řešení tohoto problému vznikla řada přístupů (aplikace modelů časových řad, neparametrické přístupy). Z pohledu praktické aplikace jednotlivých přístupů však existují omezení, která je nutné systematicky analyzovat s cílem poskytnout praxi jednoznačný metodický postup. Uvedené cíle budou realizovány řešením těchto dílčích úkolů:
1. Specifikace komplexního systému faktorů, vyhledávání zdrojů informací (leden - květen 2010).
2. Rozbor vybraných faktorů včetně problematiky vzájemné závislosti dat a analýza vlivu těchto faktorů na efektivnost vybraných praktických aplikací (červen - říjen 2010).
3. Zpracování dílčí závěrečné zprávy (listopad - prosinec 2010).
Při řešení definovaných cílů bude využito brainstormingu, analýzy údajů získaných při studiu praktických aplikací SPC, obsažených v článcích v zahraničních odborných časopisech, v příspěvcích na konferencích, v diplomových a disertačních pracích, a srovnávací analýzy různých přístupů a metod. Závěry výzkumu budou publikovány na konferencích a v odborných časopisech.

Základním cílem projektu v oblasti analýzy systémů měření je navrhnout vhodnou metodiku komplexní analýzy rozhodujících vlastností systémů měření, jež umožní minimalizovat vlivy různých faktorů, a tak objektivizovat dosažené výsledky.
Řešení projektu v oblasti rozvoje metodiky analýz systémů měření bude vycházet z analýzy nejnovějších publikovaných údajů o řešené problematice. Důležitými zdroji informací budou rovněž metodické postupy uplatňované v oblasti automobilového průmyslu a ve zkušebních laboratořích.
Dílčí cíle projektu jsou stanoveny takto::
1. Analýza nejnovějších publikovaných údajů o problematice vyhodnocování vlastností systémů měření a porovnání různých přístupů k analýzám systémů měření (leden-duben 2010)
2. Identifikace faktorů, ovlivňujících výsledky vyhodnocení rozhodujících vlastností systémů měření (květen-červenec 2010)
3. Návrh metodiky komplexní analýzy rozhodujících vlastností systémů měření (srpen-listopad 2010)

Výstupem projektu v této oblasti bude vyhodnocení vlivu různých faktorů na výsledky analýz systémů měření, metodika komplexní analýzy rozhodujících vlastností systémů měření a softwarová aplikace umožňující komplexní analýzu rozhodujících vlastností systémů měření. Výsledky řešení budou publikovány v odborných časopisech a prezentovány v příspěvcích na odborných konferencích.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
26520,-26551,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)19500,-20663,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti7020,-5888,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady25980,-35591,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek13000,-24624,-
5. Služby22000,-12169,-
6. Cestovní náhrady21000,-9565,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory16500,-16500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady165000,-
Uznané náklady165000,-
Celkem běžné finanční prostředky165000,-165000,-