Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201037
Název projektuVýzkum specifických vlastností jemných, superjemných a nanometrických struktur
ŘešitelProcházka Aleš Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuVlastnosti strukturovaných částic v oblasti mikro a nano jsou obtížně determinované a ovlivněné celou řadou zatím nedefinovaných faktorů a to zejména v oblasti interpartikulárních kontaktů. Rozrušování těchto kontaktů může vést k modifikování těchto vlastností a cíleně povede k ovládnutí chování částic, tj. dokážeme řídit a měnit vlastnosti strukturovaných částic.

Fluidizace a zkoumání povrchových struktur je v současné době cílem mnoha světových institucí s cílem samoorganizace nanostrukturovaných částic. Tyto částice přesně modifikované „na míru“ pak dokáží tvořit ucelené celky a v budoucnu povedou k sofistikované samoorganizaci větších celků.

Projekt je zaměřen na zkoumání charakteristik vrstev jemných, superjemných a nanometrických částic [1] při různých fluidizačních a vibračních režimech a jejich vzájemných kombinacích. Rozdílné pracovní režimy fluidních a vibračních vrstev umožňují účinný kontakt mezi těmito částicemi [3]. Mezi pracovní režimy fluidní vrstvy, které lze vytvořit podle rostoucí rychlosti plynu patří nehybná vrstva, dále bublinová fluidizace, pístová fluidizace, turbulentní fluidizace, rychlá fluidizace až po pneumatický transport. U každého z těchto režimů dochází k rozdílným povrchovým strukturám provzdušněných vrstev a sledování těchto vlastností různých struktur jsou zásadním kritériem při zpětném navrhování fluidizačních režimů.

REFERENCE:
[1] ZEGZULKA, J. Mechanika sypkých hmot. 1.vyd. Ostrava: Ediční středisko, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2004. 186 s. ISBN 80-248-0699-1.

[2] YANG, J., SLIVA, A., BANERJEE, A., DAVE N.R., PFEFFER, R. Dry particle coating for improving the flowability of cohesive powders. Powder Technology 158 (2005), p. 21-33. Impact Factor 2005: 1,219.

[3] VALÁŠKOVÁ, M., RIEDER, M., MATĚJKA, V., ČAPKOVÁ, P., SLÍVA, A. Exfoliation/delamination of kaolinite by low-temperature washing of kaolinite-urea intercalates. Applied Clay Science, Vol. 35, Is. 1-2, p. 108-118. Impact Factor 2006: 1,652.

[4] Průmyslový vzor 2007-37069 Nosič čidel fyzikální veličiny.

[5] Průmyslový vzor 2007-37074 Nosič snímačů fyzikální veličiny.
Členové řešitelského týmuIng. Aleš Procházka, Ph.D.
Ing. Aleš Procházka, Ph.D.
prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem z projektu bude:
- sestavení a kompletace celého měřícího standu,
- série článků v renomovaných časopisech, publikacích a popularizačních časopisech.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady15000,-27643,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek15000,-12839,-
5. Služby11000,-2500,-
6. Cestovní náhrady0,-1018,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory2000,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)1000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady44000,-
Uznané náklady44000,-
Celkem běžné finanční prostředky44000,-44000,-