Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201036
Název projektuVýzkum energetické využitelnosti kompostů
ŘešitelVolfová Martina Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuKvalita kompostů vyráběných z komunálních odpadů souvisí se stupněm vytřídění vstupních surovin. V praxi se často stává, že vyrobené komposty neodpovídají legislativním požadavkům pro nakládání s bioodpady a komposty se tak stávají výrobkem, který nemá uplatnění. V takovém případě, je nutno najít alternativní řešení. Vzhledem k tomu, že pro výrobu kompostů se používají komponenty s vysokým podílem přirozené organické složky, lze předpokládat, že při zajištění nízké vlhkosti by bylo možné tyto materiály energeticky využívat. Podstatou navrhovaného projektu je zjištění úbytku organického uhlíku, oxidovatelného uhlíku a těkavých organických látek ve vztahu ke změně energetických parametrů (výhřevnost) během procesu kompostování a následně řízení skladby surovin pro tvorbu kompostu (zvýšení obsahu materiálů s vyšším podílem ligninu apod.).

Postup výzkumných prací:
1. Výzkum úbytku uhlíku během kompostovacího procesu pro „čisté biologické odpady“, které jsou součástí BRKO, určení jejich základních energetických parametrů.
2. Výzkum úbytku uhlíku během kompostovacího procesu (TOC, Cox, těkavé organické látky) v závislosti na obsahu majoritních komponent biomasy (celuloza, lignin, hemicelulóza) a jejich granulometrickém složení.
3. Určení průběhu DTA/TG produktů v závislosti na přeměn organických látek během kompostovacího procesu.
4. Výzkum kriterií pro hodnocení kompostovacího procesu z hlediska posouzení jejich vyzrávání (obsah amoniakálního dusíku, DOC apod.). Nalezení optimální doby vyzrávání z hlediska minimální ztráty uhlíku a podmínek dosažení vyzrálého kompostu.
5. Testování aditiv pro dosažení optimální výhřevnosti kompostů (vyšší obsah ligninu, schopnost snižovat vlhkost).
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Ing. Martina Volfová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je nalezení podmínek pro dobu nutnou k vyzrávání kompostu (dosažení cílových parametrů) a co nejnižším úbytkem uhlíku se zachováním původní energetické hodnoty vstupních surovin.

Publikace v recenzovaném časopise, publikace v časopise s IF.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
2720,-2680,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)2000,-2000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti720,-680,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady24480,-28084,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby30000,-30000,-
6. Cestovní náhrady4500,-936,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory11300,-11300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady113000,-
Uznané náklady113000,-
Celkem běžné finanční prostředky113000,-113000,-